WSZYSTKIE AKTYWNOŚCI

LOTERIA ANKIETA OBI - 01.04-30.06.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Ankieta OBI
Daty aktywności: 01.04.2024 - 30.06.2024
Data losowania: 11.07.2024


Wymagana aktywność:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród, należy dokonać zakupu z asortymentu sklepu OBI w dniach 01.04.2024 r. - 30.06.2024 r., a następnie wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.obi.pl/ankieta. Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.04.2024 i po dniu 30.06.2024), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.


Nagrody:

Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):

● Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1 000 zł

● Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w\ wysokości 500 zł

● Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł

Łączna pula nagród wynosi 3 500zł.

Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą w sklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl


Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nr telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni liczonych od daty losowania.


Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową do 18.08.2024 r.


Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl.

Organizatorem loterii Losofix 3 edycja jest Nofsza sp. z o.o.


Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych uczestników aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa.

Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawodostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA WIELKANOCNA

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Loteria Wielkanocna
Daty aktywności: 30.03.2024 - 09.04.2024
Data losowania: 10.04.2024

Wymagana aktywność:

W celu wzięcia udziału w loterii i otrzymania losu na losowanie nagród, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej: https://zdrapkawielkopostna.pl/ Formularz zostanie zatwierdzony jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
Jeden uczestnik może wziąć udział w loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełni powyższe warunki.

Nagrody:

- Voucher wycieczkowy do biura misjatravel.pl o wartości 4 000 zł (sposób realizacji vouchera znajduje się w regulaminie określonym przez misjatravel.pl, zamieszczonym w Załączniku do niniejszej aktywności)
- Voucher na mapę zdrapkę do mapsy.me o wartości 100 zł
- Voucher zniżkowy o wartości 150 zł do realizacji w Domu Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym w Żelichowie na Żuławach
- Kamerka o wartości 150 zł
- Zestaw kawy o wartości 150 zł

Łączna pula nagród w Loterii wynosi 4 550 zł brutto.

Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się pod adresem: ul. Śląska 10 (Sołacz), 60-614 Poznań, poprzez ręczne wylosowanie losu z urny.

Nagrody zostaną rozlosowane w kolejności od najmniej do najbardziej wartościowych.
Do każdej nagrody zostanie wylosowany zwycięski los. Wylosowany los wraca do urny i bierze udział w dalszych losowaniach. Jedna osoba może wygrać dowolną liczbę nagród.

Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania nagród, do zwycięzców zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją dotyczącą wygranej oraz prośbą o potwierdzenie udziału w „Loterii Wielkanocnej”. Laureaci nagród rzeczowych zostaną poproszeni także o podanie adresu do wysyłki wygranej.

Dodatkowo laureat nagrody w postaci vouchera wycieczkowego do biura misjatravel.pl o wartości 4 000 zł, otrzyma w ww. wiadomości e-mail link do formularza zwycięzcy, w którym będzie zobowiązany podać:
a. imię i nazwisko,
b. adres wraz z kodem i miejscowością,
c. numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Zwycięzcy są zobowiązani przesłać wiadomość zwrotną z potwierdzeniem wzięcia udziału w „Loterii Wielkanocnej” oraz, w przypadku laureatów nagród rzeczowych, adresem pocztowym, a laureat nagrody w postaci vouchera wycieczkowego do biura misjatravel.pl o wartości 4 000 zł, dodatkowo uzupełnić otrzymany formularz zwycięzcy w przeciągu 7 dni kalendarzowych.

W przypadku, gdy laureat nie spełni powyższego warunku w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana.

Wydanie nagród:

Nagrody zostaną wysłane na adres e-mail lub adres pocztowy zwycięzców zgodnie z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.


Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/
Organizatorem loterii pt Losofix jestnofsza.pl

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych uczestników aktywności jest MAPSY.me z siedzibą w Toruniu, przy ul. Stromej 5/1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://zdrapkawielkopostna.pl/polityka-prywatnosci/
Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk. Administratorzy danych osobowych uczestników Loterii będą każdorazowo szczegółowo wskazani (nazwa, adres, dane do kontaktu) na stronie www.losofix.pl podczas ogłoszenia aktywności, o których mowa w par 8 pkt 3 Regulaminu. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.ZAŁĄCZNIK - WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA WYCIECZKOWEGO

Voucher obowiązywać będzie na wybrane programy pielgrzymkowe spośród:
- Gruzja do początków chrześcijaństwa - 8 dni
- Włochy śladami św. O. Pio - 8 dni
- Włochy śladami św. Rity i Franciszka - 8 dni
- Pielgrzymka do Włoch Północnych - 8 dni
- Pielgrzymka do Włoch - Rzym i Neapol - 8 dni
- Pielgrzymka Fatima i Santiago de Compostela - 8 dni (pokrywamy wyłącznie termin w październiku za 4299 zł. Za inne terminy należy dopłacić do pełnej ceny wyjazdu).
- Pielgrzymka lotnicza do Medjugorie - 4 dni
- Wypoczynek z Misją: Medjugorie - 8 dni
- Pielgrzymka na Maltę
- Pielgrzymka na Sycylię - 8 dni
- Pielgrzymka na Litwę - 5 dni
- Pielgrzymka do Lourdes - 4 dni
- Pielgrzymka do Barcelony - 5 dni

Regulamin vouchera
Voucher jest jednorazowy i traktowany jako zniżka od ceny podstawowej w PLN na pielgrzymkę dla jednej lub dwóch osób w rezerwacji/1 voucher. Różnica w cenie wyjazdu nie jest zwracana, jeśli pielgrzymka jest tańsza, ani nie dopłacamy do droższego wyjazdu. Zwycięzca otrzyma unikatowy kod rabatowy, który obniży wartość pielgrzymki w formularzu rezerwacyjnym. Rezerwację można zrobić online przez stronę www.misjatravel.pl lub telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta tel. 61 333 22 38. Prosimy o dodanie w uwagach do rezerwacji informacji „wygrana w Loterii Wielkanocnej”. Voucher będzie ważny rok od wyników, czyli do 10.04.2025 – do tego dnia włącznie należy dokonać rezerwacji terminu pielgrzymki. W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontakt z Misja Travel przed dokonaniem rezerwacji.

ŚMIGUS DYNGUS

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Śmigus Dyngus
Daty aktywności: 27.03.2024 - 03.04.2024
Data losowania: 04.04.2024

Wymagana aktywność:


Warunkiem udziału w loterii i otrzymania losu na losowanie nagród, jest reakcja pod postem (np. lajk lub komentarz) na jednym z portali społecznościowych:

https://www.linkedin.com/in/wkoczorowski/
https://www.instagram.com/loteria.org.pl
https://www.instagram.com/konkursywygrywamy/?hl=pl
https://www.facebook.com/loteriaORGpl

Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 losy – jeden los jest przyznawany za reakcję pod postem na jednym portalu.


Nagrody:

Wiadro Ocynk 15 l o wartości 26 zł lub pistolet na wodę (zabawka) o wartości 89 zł lub elektroniczny voucher do serwisu Allegro o wartości 100 zł.

Losowanie:

Losowanie nagrody odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków).

Do nagrody zostanie wylosowany jeden zwycięski los.

Powiadomienie o wygranej:

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, poprzez prywatną wiadomość w serwisie społecznościowym, w którym polubił post.

W w/w wiadomości laureat zostanie poproszony o podanie, w przeciągu 7 dni kalendarzowych, rodzaju nagrody, którą wybiera oraz, w zależności od dokonanego wyboru, adresu pocztowego (w przypadku nagrody rzeczowej) lub adresu e-mail (w przypadku elektronicznego vouchera) do jej wysyłki.


W przypadku, gdy laureat nie spełni powyższego warunku w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana.


Wydanie nagród:

Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail lub adres pocztowy zwycięzcy zgodnie z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”.Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/

Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl


Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych uczestników aktywności jest MAPSY.me z siedzibą w Toruniu, przy ul. Stromej 5/1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://zdrapkawielkopostna.pl/polityka-prywatnosci/

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk. Administratorzy danych osobowych uczestników Loterii będą każdorazowo szczegółowo wskazani (nazwa, adres, dane do kontaktu) na stronie www.losofix.pl podczas ogłoszenia aktywności, o których mowa w par 8 pkt 3 Regulaminu. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Bądźmy w kontakcie!

Daty aktywności: 19.02.2024 - 19.05.2024
Data losowania: 20.05.2024

Wymagana aktywność:

Aby wziąć udział w loterii i otrzymać jeden los, należy zapisać się do newslettera Nofszej, dostępnego pod adresem: www.losofix.pl/newsletter/ między 19.02.2024 r. a 19.05.2024 r. Los otrzymuje każda osoba, która wypełni wszystkie wymagane dane i wyrazi zgody marketingowe. Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jeden los. Zapis do newslettera przed startem aktywności lub po jej zakończeniu nie uprawnia do udziału w losowaniu.

Nagrody:

Nagrodą w Aktywności: “Bądźmy w kontakcie” jest kwota 500 zł przekazana Laureatowi przelewem, na wskazany przez niego numer konta bankowego.
Łączna pula Nagród w Loterii wynosi 500 zł.
Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie, Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalenty rzeczowe i pieniężne.

Losowanie:

Losowanie Nagród odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków).

Do Nagrody zostanie wylosowany zwycięski Los oraz Los rezerwowy 1. Raz wylosowany los nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

Wydanie nagród:

Laureat nagrody zostanie powiadomiony o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie lub mailowo. Wraz z informacją o nagrodzie otrzyma formularz zwycięzcy, na którego wypełnienie Laureat będzie miał 7 dni liczonych od dnia jego wysłania. Laureat, który nie wypełni formularza w/w terminie utraci prawo do nagrody. W takim przypadku prawo do nagrody przejdzie na laureata, którego los został wylosowany jako rezerwowy.

Nagroda zostanie przelana na rachunek bankowy podany w formularzu zwycięzcy.


Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/

Organizatorem loterii pt. Losofix jest nofsza.pl


Informacje dot. danych osobowych

Administratorem danych uczestników i laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk.Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA ANKIETA OBI! - 01.01.2024 - 31.03.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Loteria Ankieta OBI
Daty aktywności: 01.01.2024 - 31.03.2024
Data losowania: 11.04.2024
Nagradzana aktywność:
Aby otrzymać los i wziąć udział w losowaniu nagrody, należy dokonać zakupu z asortymentu sklepu OBI w dniach 01.01.2024 - 31.03.2024 oraz wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.obi.pl/ankieta . Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.01.2024 i po dniu 31.03.2024), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.

Nagrody:
Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):
Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1.000 zł
Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w wysokości 500 zł
Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł
Łączna pula nagród wynosi 3500zł.

Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania Aktywności.
Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą w sklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nr telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni od losowania.
Nagrody będą wysyłane drogą pocztową do 30.04.2024 r.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne pod linkiem: https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/

Organizatorem loterii Losofix jestNofsza sp. z o.o.

Administratorem danych uczestników aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danychBOSKIE ZAKUPY! 15.01.2024 - 15.03.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Boskie zakupy!
Daty aktywności: 15.01.2024 - 15.03.2024
Data losowania: 23.03.2024
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w loterii i otrzymać jeden los, należy spełnić poniższe warunki:
 • dokonać zakupu usługi o wartości 150zł lub większej w jednym z poniższych salonów Boskie w Krakowie
  Salon Boskie ul. Bożego Ciała 29
  Salon Boskie ul. Masarska 9
  Salon Boskie ul. Pawia 5
 • wypełnić i podpisać części A i B KUPONU/FORMULARZA ZGŁOSZENIA dostępnego w salonie BOSKIE po dokonaniu zakupu usługi lub produktu; przy wypełnianiu KUPONU/FORMULARZA ZGŁOSZENIA Uczestnik zobowiązany jest podać następujące, zgodne z prawdą dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu Loterii, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez BOSKIE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie danych osobowych podanych w KUPONIE/ FORMULARZU ZGŁOSZENIA, a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Loterii, w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Loterii oraz jej przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem, wyrażeniu zgody na prowadzenie komunikacji w związku z Loterią za pomocą środków komunikacji elektronicznej/telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Uczestnik jest użytkownikiem (tj. telefonu, wiadomości e-mail i SMS; urządzeń przypisanych do adresu e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie w celu przekazywania wiadomości związanych z udziałem w Loterii, w tym w celu przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Loterii w zakresie opisanym w Regulaminie, braku przynależności do grona osób wyłączonych z Loterii, o których mowa w § 8 Regulaminu Losofix 3, wyrażeniu, przez laureata nagrody I oraz nagrody II dobrowolnej zgody na wykorzystanie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w celach marketingowych/promocyjnych Organizatora oraz Boskie Group sp. z o.o.
 • Umieścić wypełnioną i podpisaną część A KUPONU/FORMULARZA ZGŁOSZENIA w pojemniku/urnie znajdującym się w strefie recepcji salonu „BOSKIE”, opatrzonego napisem „BOSKIE ZAKUPY”.
Każdy Uczestnik może otrzymać dowolną liczbę losów, pod warunkiem, że każdorazowo spełni wszystkie powyższe warunki.

Nagrody:
Nagroda I – jedna nagroda w postaci bonu na zakupy o wartości 20.000 zł brutto w sklepie stacjonarnym MOLIERA 2 w Warszawie wraz z sesją zdjęciową w czasie zakupów oraz kwota 2 222 zł, której Organizator nie wyda Laureatowi, ale przekaże na poczet podatku od nagrody.

Nagroda II – jedna nagroda w postaci bonu na zakupy o wartości 5.000 zł brutto w sklepie stacjonarnym MOLIERA 2 w Warszawie wraz z sesją zdjęciową w czasie zakupów oraz kwota 556 zł, której Organizator nie wyda Laureatowi, ale przekaże na poczet podatku od nagrody.

Nagroda III – jedna nagroda w postaci bonu na zakupy o wartości 2.000 zł brutto w sklepie stacjonarnym MOLIERA 2 w Warszawie lub sklepie internetowym www.moliera2.com

Łączna pula Nagród w Loterii wynosi 29 778 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych)

Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. We wszystkich etapach realizacji Nagrody Laureat Nagrody winien uczestniczyć osobiście.

Losowanie:

Losowanie Nagród w Loterii odbędzie się w dniu 23.03.2024 roku w FORUM PRZESTRZENIE w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 28. W trakcie losowania wylosowane zostaną KUPONY/FORMULARZE ZGŁOSZENIA w kolejności od Nagrody III do Nagrody I.
Los raz wylosowany nie wraca do puli i nie może być wylosowany ponownie.

Laureatem w Loterii zostaje osoba, która prawidłowo (tj. kompletnie) wypełniła kupon/formularz zgłoszeń i jest obecna podczas losowania. Niespełnienie tych warunków skutkuje utratą prawa do nagrody. Jeżeli kupon/formularz okaże się prawidłowy, osoba prowadząca losowanie odczyta imię i pierwszą literę nazwiska widniejącego na kuponie/formularzu. W przypadku, gdy wyczytana osoba nie zgłosi się w ciągu 3 min, liczonych od wyczytania, prawo do nagrody nie zostanie przyznane i procedura losowania zostanie powtórzona.

Nagrody będą wydawane Uczestnikom osobiście na podstawie przedstawionych przez nich części B KUPONU/FORMULARZA ZGŁOSZENIA. Brak części kuponu jest równoznaczny z odebraniem prawa do nagrody.
Do wydania Nagrody I i II niezbędne będzie przez jej laureata podpisanie formularza odbioru nagrody, w którym należy podać imię, nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości oraz numeru PESEL. Wydanie nagrody III nastąpi po pisemnym poświadczeniu odbioru nagrody, na którym widnieć będzie imię oraz nazwisko.
Dodatkowo Laureat Nagrody I zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym.
Wszystkie Nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do 31.04.2024 r


Lista Laureatów Nagród zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość zostanie ogłoszona najpóźniej dnia 30.03.2024 r. na stronie internetowej www.boskie.pl

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/

Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl


Administratorem danych uczestników aktywności jest BOSKIE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. BOŻEGO CIAŁA 29, 31-154 Kraków. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez BOSKIE GROUP Sp. z o.o. dostępne są tutaj: https://boskie.pl/polityka-prywatnosci/
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

PRIME MMA 7 - 13.01.2024

Zasady Aktywności: GALA PRIME MMA 7

Loteria realizowana jest na podstawie regulaminu dostępnego na https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/

Czas trwania aktywności: 13.01.2024
Data losowania: 13.01.2024
Wymagana aktywność: posiadanie w dniu 13.01.2024 przed godziną losowania aktywnego pakietu premium PayPerView upoważniającego do obejrzenia GALI PRIME SHOW MMA 7 odbywającej się w dniu 13.01.2024 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej w Koszalinie (“GALA”) zakupionego na stronie primemma.tv do dnia 13.01.2024 roku do godziny 17:00.
Nagrodami w aktywności są (w kolejności losowania):
 • słuchawki Apple Airpods pro - jedna nagroda o wartości 999 zł
 • konsola Microsoft Xbox Series S - jedna nagroda o wartości 1299 zł
 • głośnik JBL Xtreme 2 - jedna nagroda o wartości 799 zł
 • hulajnoga elektryczna ALFA ROMEO Ar0 v2 Biały o wartości 2199 zł
 • koszulka z podpisami zawodników PRIME MMA 7 o wartości 90 zł
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD - 5 386 zł

Losowanie:
W dniu 13.01.2024 roku, podczas transmisji dostępnej na stronie https://www.youtube.com/@PRIMESHOWMMA od godz. 17:00 do 21:00, odbędzie się pięć losowań. Nagrody będą losowane w kolejności:

 • pierwsze losowanie: słuchawki Apple Airpods pro
 • drugie losowanie: konsola Microsoft Xbox Series S
 • trzecie losowanie: głośnik JBL Xtreme 2
 • czwarte losowanie: hulajnoga elektryczna ALFA ROMEO Ar0 v2
 • piąte losowanie: koszulka z podpisami zawodników PRIME MMA 7
W każdym losowaniu wezmą udział pakiety premium PayPerView dot. GALI zakupione przed godziną 17:00 w dniu losowania. Każdy zakupiony dostęp premium PayPerView to jeden los w losowaniu nagród.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres podany przez uczestnika podczas zakupu pakietu premium PayPerView dot. GALI najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród. Zwycięzca zobowiązany jest podać dane do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni.
Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.

Organizator loterii nie jest odpowiedzialny za treść informacji udzielanych publicznie o loterii podczas gali PRIME MMA prowadzonej przez PRIME MMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, JERZEGO BAJANA 24B / 3, 54-129 WROCŁAW. Podmiotem odpowiedzialnym za informacje i przebieg gali PRIME MMA jest PRIME MMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, JERZEGO BAJANA 24B / 3, 54-129 WROCŁAW.

Wydanie nagród zgodnie z regulaminem loterii dostępnym na www.losofix.pl.

Informacja dot. danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest PRIME MMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, JERZEGO BAJANA 24B / 3, 54-129 WROCŁAW.
Administratorem danych osobowych laureatów Aktywności “GALA PRIME MMA” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “LosoFun” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe laureatów Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe laureatów Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Laureaci Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych osobowych uczestników wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adresy elektroniczne określone na https://primemma.tv/#/privacy-policy

Administrator danych osobowych laureatów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „Losofix® 2 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii „Losofix® 2 edycja” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Chodź po więcej! - 16.12.2023

Czas trwania aktywności: 16.12.2023
Data losowania: 18.12.2023.
Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.

Definicje:
 • „Centrum Handlowe” – oznacza nieruchomość zlokalizowaną w Sochaczewie, przy ul. Warszawskiej 119, oznaczoną znakiem towarowym „Sonata Park”, której właścicielem jest Carrefour Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 (dalej: „Partner”);
 • „Najemca” – oznacza osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną prowadzącą działalność w lokalu lub na wyspie handlowej na terenie Centrum Handlowego na podstawie umowy najmu z właścicielem Centrum Handlowego;
 • „Punkt Obsługi Loterii” – specjalnie oznakowane miejsce w Centrum Handlowym przeznaczone do obsługi Loterii, zlokalizowane na pasażu Centrum Handlowego obok salonu oznaczonego znakiem towarowym (szyldem) „Carrefour”
 • „Paragon”:
  - paragon fiskalny wydrukowany przez Najemcę ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania Loterii, dokumentujący transakcję dokonaną przez Uczestnika;
  - faktura wystawiona przez Najemcę dla Uczestnika ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania Aktywności, dokumentująca transakcję dokonaną przez Uczestnika (faktura wystawiona wyłącznie za zakup, który nie jest dokonany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (faktura konsumencka, faktura imienna);
  - rachunek wystawiony przez Najemcę dla Uczestnika ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania Aktywności, dokumentujący transakcję dokonaną przez Uczestnika.
Paragonem nie jest:
- dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
- dowód operacji z użyciem karty płatniczej;
- jakikolwiek dokument związany z czynnościami bankowymi;
- jakikolwiek znak legitymacyjny (bilet, kwit, kupon, voucher, bon, pokwitowanie, potwierdzenie, rewers, wydruk niefiskalny i in.) lub dowód księgowy (nota księgowa, obciążeniowa, dokument obrotu kasowego, magazynowego i in.)
- faktura lub rachunek wystawione dla przedsiębiorcy;
paragon fiskalny, faktura lub rachunek dokumentujące transakcję dokonaną poza terenem Centrum Handlowego lub dokonaną w innym czasie niż w okresie trwania Aktywności;
- paragon fiskalny, faktura lub rachunek dokumentujące transakcję związaną z:
  • wyrobem alkoholowym lub produktem albo usługą, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

  • wyrobem tytoniowym, papierosami elektronicznymi, pojemnikiem zapasowym, rekwizytem tytoniowym lub produktem imitującym te wyroby albo produktem, towarem lub usługą związanym z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • produktem leczniczym – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  • grą cylindryczną, grą w karty, grą w kości, zakładem wzajemnym lub grą na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  • preparatem do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotem służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

   - przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, ustala się, że w przypadku, gdy Paragon potwierdza wydatek związany z towarem, produktem lub usługą wymienionymi wyżej i jednocześnie wydatek ten jest częścią kwoty należności (sumy) za również inne produkty, towary lub usługi uwidocznione na tym dokumencie, wówczas Organizator uwzględni należność (sumę) Paragonu pomniejszoną o ten wydatek;

  • dokument ostemplowany pieczątką, który został już raz zarejestrowany w Aktywności.

Wymagana aktywność:
Aby wziąć udział w Aktywności, Uczestnik zobowiązany jest::
 1. Dokonać w Centrum Handlowym dowolnego zakupu na kwotę równą 50 zł brutto lub wyższą (udokumentowanego na 1 Paragonie) , z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  - preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
 2. W czasie trwania Aktywności w godzinach 11:00 - 19:00 w Punkcie Obsługi Loterii okazać Paragon potwierdzający dokonanie zakupu, o którym mowa w ust 1) powyżej w celu otrzymania losów.
Z Aktywności wyłączeni są pracownicy lub współpracownicy Partnera, Najemcy, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w wykonanie, organizację i przeprowadzanie Loterii lub członkowie najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

Losy:

Punkt Obsługi Loterii przyzna:
 • 1 los za każdy Paragon, na kwotę w wysokości 50,00 - 99,99 zł brutto,
 • 2 losy za każdy Paragon o kwocie równej 100,00 zł lub wyższej.
Każdy Paragon może być zgłoszony do loterii wyłącznie raz. Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Paragonów. Kwoty z różnych Paragonów nie sumują się.

Nagrody w aktywności:
5 nagród w postaci przedpłaconej karty na kwotę 1000 zł brutto.
Karta przedpłacona może być użytkowana wyłącznie zgodnie z „Regulaminem użytkowania kart przedpłaconych Up Aganae”, dostępnym pod adresem elektronicznym URL: https://static.openbenefit.pl/upkarty/REGULAMIN_UZYTKOWANIA_KART_PRZEDPLACONYCH_UP_AGANEA_01_12_2023.pdf, z zastrzeżeniem iż:
 • karta może służyć wyłącznie do nabywania towarów lub usług w sklepach znajdujących się w Centrum Handlowym;
 • jest wydawana na okaziciela;
 • jest ważna w terminie wskazanym na karcie;
 • nie można korzystać za jej pomocą z usług wypłat gotówki przy użyciu bankomatów lub w jakikolwiek inny sposób ani też dokonywać przelewów pieniężnych lub transakcji za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Łączna pula nagród wynosi: 5000 zł brutto.

Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:
Losowanie nagród nastąpi w dniu 18.12.2023 r. spośród wszystkich dokonanych w ramach Aktywności losów, które zostały przyznane dniu 16.12.2023, w godzinach 11:00 - 19:00. Podczas losowania Komisja wylosuje po jednym zwycięskim losie do każdej z nagród, następnie po jednym laureacie rezerwowym do każdej z nagród. Osoba raz wylosowana nie bierze udziału w losowaniu kolejnych nagród.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie
Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników poprzez sprawdzenie zarejestrowanego paragonu i weryfikację jego oryginalności.
Zwycięzca, który nie spełni jakichkolwiek wymagań z niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Losofix® 2 edycja, jak również Zwycięzca z którym nie będzie możliwości skontaktowania się w ciągu 5 dni roboczych od daty losowania, utraci prawo do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody, prawo do niej przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który był właścicielem losu wylosowanego jako rezerwowe.

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „Losofix® 2 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie: https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii Losofix® 2 edycja: jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://losofix.pl/pp/

Loteria Świąteczna! 11.12.2023 - 18.12.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Świąteczna!
Daty aktywności: 11.12.2023 - 18.12.2023
Data losowania: 20.12.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy, w trakcie trwania aktywności (28.11.2023 - 05.12.2023), wypełnić ankietę/lub wysłać e-maila z odpowiedziami na pytania:
 • Za co najbardziej cenisz Akrosoft?
 • Co byś u nas zmienił lub czego Ci brakuje?
Zapisy będą się odbywały na stronie akrosoft.pl.
Każdy Uczestnik może odpowiedzieć na powyższe pytania tylko jeden raz, a co za tym idzie - otrzymać wyłącznie 1 los w loterii.

Nagrody:
Voucher do sieci sklepów Rossmann o wartości 150 zł - trzy nagrody.
Łączna pula nagród wynosi 450 zł.

Losowanie:
Losowanie nastąpi dnia 20.12.2023 roku. Spośród wszystkich losów, wylosowani zostaną Laureaci trzech nagród. Los raz wylosowany nie wraca do puli i nie może być wylosowany ponownie.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom w wiadomościach e-mail, podanych podczas wykonywania aktywności.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl

Administratorem danych uczestników aktywności jest AKROSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Krasińskiego 121a/103, 87-100 Toruń.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

Święta z Nofszą! 11.12.2023 - 18.12.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Święta z Nofszą!

Daty aktywności: 11.12.2023 - 21.12.2023
Data losowania: 22.12.2023

Nagradzana aktywność:
W losowaniu bierze udział każda pocztówka z indywidualnym kodem losu. Pocztówki zostały wysłane wybranym osobom z bazy Organizatora za pomocą kuriera.

Przyznanie losu:
każda pocztówka z indywidualnym kodem jest losem w losowaniu.

Nagroda:
Klocki Lego Nasa Apollo Saturn V o wartości 794,79 zł.
Łączna wartość nagród wynosi 794, 79 zł.

Laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie do dnia 22.12.2023
Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl
Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl

Administratorem danych uczestników aktywności oraz laureatów jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.Odkrywaj z przyjemnością! 06.12.2023 - 02.01.2024


Zasady Aktywności: Odkrywaj z przyjemnością!
Czas trwania aktywności: od 06.12.2023 do 02.01.2024
Data losowania: 03.01.2024

Wymagana aktywność:
W terminie trwania aktywności, tj. od dnia 06.12.2023 do 02.01.2024 włącznie należy wypełnić i przesłać formularz dostępny na stronie MAPSY.me (oraz pobrać RABAT 10 zł) lub ZDRAPKAWIELKOPOSTNA.pl. Jeden wysłany formularz i odebrany rabat to jeden los w loterii. Każdej osobie przysługuje wyłącznie jeden los.

Nagroda:
Jedna nagroda w postaci kamery eXTREME ferguson o wartości 187, 00 zł.
Łączna pula wszystkich nagród w Aktywności wynosi 187, 00 zł.

Losowanie i wyłonienie zwycięzców:
Losowanie nagród nastąpi w dniu 03.01.2024 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramach aktywności.
Zostanie wylosowany laureat oraz laureat rezerwowy. W przypadku trudności ze skontaktowaniem się z Laureatem w ciągu siedmiu dni od losowania, laureat utraci prawo do nagrody i zostanie ono przekazane laureatowi rezerwowemu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja dot. danych osobowych
Administratorem danych uczestników aktywności jest MAPSY.me Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

Regulamin loterii https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii "Losofix® 2 edycja" jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności:https://losofix.pl/pp/Teatrzyki na okrągło - finał! 09.12.2023

Zasady aktywności: „Teatrzyki na okrągło - finał!”
Czas trwania aktywności:
09.12.2023
Data losowania:
11.12.2023.
Uczestnik:
osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagana aktywność:

Podczas finałowego wydarzenia z serii “Teatrzyki na okrągło”, każdy uczestnik posiadający dwanaście naklejek (zbieranych podczas całego roku na każdym z wydarzeń serii), otrzymuje jeden los, na losowanie nagród. Losy będą przyznawane przez hostessy obecne podczas finałowego wydarzenia “Teatrzyki na okrągło”, które odbędzie się w Centrum Handlowym Rondo, przy ulicy Kruszwickiej 1, 85-980 w Bydgoszczy.

Nagrodą w aktywności jest:

Jedna nagroda w postaci zestawu składającego się z:

 • karty paliwowej o wartości 600 zł
 • vouchera do Suntago w wysokości 2100 zł
 • kwoty 300 zł - środki, które nie zostaną przekazane Laureatowi, ale Organizator przeleje je na poczet podatku dochodowego.
Łączna pula nagrody wynosi: 3000 zł

Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:

Losowanie nagrody nastąpi w dniu 11.12.2023 r. spośród wszystkich dokonanych w ramach aktywności zgłoszeń, które zostały zarejestrowane w systemie w dniu 09.12.2023. Podczas losowania Komisja wylosuje jedno zwycięskie zgłoszenia oraz jedno zgłoszenie rezerwowe.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie
Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród.
Laureat, z którym nie będzie możliwości skontaktowania się w ciągu 7 dni od daty losowania utraci prawo do nagrody.W przypadku utraty prawa do nagrody, prawo do niej przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako rezerwowe.

Informacja dot. danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników aktywności: “Teatrzyki na okrągło - finał!” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix” (dalej “Loteria”) jest Partner - Agencja Komunikacji ŻYCIE 31-101 Kraków, Straszewskiego 1. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Regulamin loterii https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii "Losofix® 2 edycja" jesthttps://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności:https://losofix.pl/pp/


Loteria Zimowa! 29.11.2023 - 12.12.2023

Czas trwania aktywności: od 29.11.2023 do 12.12.2023

Data losowania: 13.12.2023

Wymagana aktywność:
W terminie trwania aktywności, tj. od dnia 29.11.2023 do 12.12.2023 włącznie należy przesłać nową rekomendację inwestora lub wysłać wiadomość o treści GRAM. Rekomendację lub wiadomość można zgosić mailem na info@polecanydekarz.pl lub za pomocą formularza Strefy Polecanego Dekarza na stronie polecanydekarz.pl
Losy:
Za każdą rekomendację zebraną na koncie Polecany Dekarz od dnia 1.01.2023 do dnia 12.12.2023 przysługuje jeden los.
Za każdą rekomendację wysłaną wraz ze zdjęciem realizacji produktu SIBA TECH przysługują dwa losy.
Za każdą rekomendację przesłaną formularzem przysługuje dodatkowy los.

Nagrodami w aktywności są:
 • zegarek cyfrowy o wartości 1099 zł - jedna nagroda
 • powerbanki solarne o wartości 149 zł - trzy nagrody
Łączna suma pula nagród wynosi 1546 zł.

Losowanie i wyłonienie zwycięzców:

Losowanie nagród nastąpi w dniu 13.12.2023 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramach aktywności.
Dla każdej z nagród zostaną wylosowani laureaci, następnie laureaci rezerwowi. Los raz wylosowany nie wraca do puli i nie może zostać ponownie wylosowany. W przypadku trudności ze skontaktowaniem się z Laureatem w ciągu siedmiu dni od losowania, laureat utraci prawo do nagrody i zostanie ono przekazane laureatowi rezerwowemu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres lub numer telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia.

Informacja dot. danych osobowych


Administratorem danych uczestników aktywności jest PlayPrint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

Regulamin loterii „Losofix” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii „Losofix” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://losofix.pl/pp/Społeczna Loteria Świąteczna - odpowiedz na pytania i daj sobie szansę! 20.11.2023 - 20.12.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix® 2 edycja:Społeczna Loteria Świąteczna - odpowiedz na pytania i daj sobie szansę!”

Daty aktywności: 20.11.2023 - 20.12.2023
Data losowania: 22.12.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy:
Wypełnić ankietę na stronie https://pytaniedowas.pl/, oraz wyrazić zgodę na udział w loterii poprzez podanie swojego adresu e-mail w ostatnim oknie ankiety.

Ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców powiatu Siedleckiego i miasta Siedlce, służy zbieraniu opinii na temat warunków życia w mieście Siedlce oraz wszystkich gminach Powiatu Siedleckiego.
Po prawidłowo wypełnionej ankiecie, na wskazany w niej adres e-mail wysłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z indywidualnym kodem, który będzie losem w loterii.

Każda prawidłowo wypełniona ankieta, w której podany zostanie adres e-mail to jeden los w losowaniu. Jedna osoba może wypełnić ankietę wyłącznie jeden raz.

Nagrody:
 • voucher o wartości 1500 zł na nocleg dla 2 osób w wraz ze śniadaniem i dostępem do strefy wellness (baseny, sauny, jacuzzi) w Hotelu Zamek Janów Podlaski **** - jedna nagroda
 • TRAKTOR AL-KO MINITRACK (zabawka) i zestaw 5 el śrubokrętów o wartości 440 zł zasponsorowana przez firmę Remex Narzedziadoogrodu.pl ul.Kilińskiego 20, Siedlce - jedna nagroda
 • profesjonalna sesja zdjęciowa z fotografem na polu Lawendowe Oczko wraz z bukietem lawendy do realizacji w lipcu 2024 - jedna nagroda o wartości 420 zł
 • bon o wartości 300 zł na dowolną usługę kosmetyczną w Instytucie Estetyki ul. Świrskiego 60 (I piętro), Siedlce – jedna nagroda
 • voucher o wartości 150 zł na pakiet warsztatów Lego-eksperymenty do wykorzystania do końca lutego 2024 od www.edukacjaprzezzabawe.pl – cztery nagrody
 • bon o wartości 150 zł na kolację dla dwojga w restauracji indyjskiej Sułtan Grill & Kebab, ul. Sokołowska 74, 08-110 Siedlce – jedna nagroda
 • Mieszanka Siedlecka - Zestaw kawy ziarnistej i mielonej o wartości 130 zł od RegionalnaManufakturaKawy.pl – jedna nagroda
 • voucher o wartości 120 zł na 2 zajęcia MathRiders następujące po sobie do wykorzystania do końca lutego od MathRiders Siedlce - trzy nagrody
 • bon o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów mięsnych Wierzejki – cztery nagrody
Łączna suma wartości nagród wynosi 4300 zł.

Losowanie nastąpi w kolejności: od nagrody o największej wartości, do nagrody o najmniejszej wartości.

Losowanie:
Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 22.12.2023.
Losowanie odbędzie się stacjonarnie w Purzec, przy ul. Diamentowa 71, 08-119 i będzie transmitowane online pod adresem: https://www.facebook.com/federacjaopps.
Spośród wszystkich losów zostanie wylosowany Laureat oraz Laureat Rezerwowy, oddzielnie do każdej z nagrody. W pierwszej kolejności zostaną wylosowani wszyscy laureaci dla każdej nagrody, następnie laureaci rezerwowi dla każdej z nagród. Wylosowane losy nie wracają do urny i nie biorą udziału w kolejnych losowaniach.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość e-mail. Następnie, w ciągu 7 dni, Laureat wypełni przekazany e-mailem formularz zwycięzcy zawierający dane niezbędne do wydania nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania laueratów i sprawdzenia, czy rzeczywiście spełniają wszystkie wymagania opisane w Regulaminie Aktywności, ze szczegółowym uwzględnieniem miejsca zamieszkania w obrębie Siedleckim.
Jeżeli Laureat zostanie zweryfikowany negatywnie, tj. nie spełni powyższych warunków, prawo do nagrody - po poprawnej weryfikacji - otrzyma Laureat Rezerwowy.

Nagrody rzeczowe przekazane zostaną kurierem lub osobiście - po wcześniejszym powiadomieniu i umówieniu się z Laureatem we wskazanym przez Organizatora miejscu w dogodnym dla stron terminie.

Wydanie nagród nastąpi do dnia 21.01.2024 r.

Regulamin loterii „Losofix® 2 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii „Losofix® 2 edycja” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosciAdministratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Świętojańskiej 9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail kontakt@fopps.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).Mikołajkowa Loteria Akrosoft! 28.11.2023 - 05.12.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Mikołajkowa Loteria Akrosoft!
Daty aktywności: 28.11.2023 - 05.12.2023
Data losowania: 06.12.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy, w trakcie trwania aktywności (28.11.2023 - 05.12.2023), zapisać się do newslettera na stronie akrosoft.pl. Zapis do newslettera to jeden los w losowaniu. Każdy uczestnik może zapisać się do newslettera jeden raz.

Nagrody:
Voucher do sieci sklepów Rossmann o wartości 150 zł - trzy nagrody.
Łączna pula nagród wynosi 450 zł.

Losowanie:
Losowanie nastąpi dnia 6.12.2023 roku. Spośród wszystkich losów, wylosowani zostaną Laureaci trzech nagród.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom w wiadomościach e-mail, podanych w newsletterze.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl


Administratorem danych uczestników aktywności jest AKROSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Krasińskiego 121a/103, 87-100 Toruń.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danychBLACK WEEK w Galerii Zdrój! 20.11.2023 - 25.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix® 2 edycja: BLACK WEEK w Galerii Zdrój!
Daty aktywności: 20.11.2023 - 25.11.2023
Data losowania: 27.11.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy:
 • Dokonać zakupu dowolnych produktów z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  - preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Zakupów należy dokonać na dowolną kwotę w Centrum Handlowym Galeria Zdrój znajdującej się przy ulicy Podhalańskiej 26, 44-268 Jastrzębie-Zdrój i zachować dowód zakupu.

 • Zgłosić udział w loterii poprzez udostępnienie komentarza zawierającego numer dowodu zakupu w Centrum Handlowym Galeria Zdrój w dniach trwania Aktywności pod postem znajdującym się na Facebooku, na oficjalnym fanpage’u Centrum Handlowego, pod adresem: https://www.facebook.com/zdroj.galeria

Nagrody:
Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 1000 złotych, do wykorzystania w Galerii Zdrój.

Każdy zgłoszony w komentarzu pod postem paragon to jeden los w loterii. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę paragonów.

Losowanie:
Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.11.2023 roku. Spośród wszystkich losów zostanie wylosowany Laureat oraz Laureat Rezerwowy.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. W celu weryfikacji spełnienia warunków aktywności, zostanie on poproszony o przesłanie, w ciągu 4 dni, dowodu zakupu, którego numer będzie tożsamy z numerem podanym w komentarzu pod postem oraz na którym będą znajdowały się dane sklepu z Centrum Handlowego Galerii Zdrój, a data zakupu będzie zgodna z czasem trwania aktywności.
Jeżeli Laureat zostanie zweryfikowany negatywnie, tj. nie spełni powyższych warunków, prawo do nagrody - po poprawnej weryfikacji - otrzyma Laureat Rezerwowy.

Nagroda przekazana zostanie kurierem za potwierdzeniem odbioru poprzez podpisanie dokumentu w postaci protokołu odbioru nagrody.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).BLACK WEEK w Galerii Słowiańskiej! 20.11.2023 - 25.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix® 2 edycja: BLACK WEEK w Galerii Słowiańskiej!
Daty aktywności: 20.11.2023 - 25.11.2023
Data losowania: 27.11.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy:
 • Dokonać zakupu dowolnych produktów z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Zakupów należy dokonać na dowolną kwotę w Centrum Handlowym Galeria Słowiańska znajdującej się przy ulicy Jeleniogórskiej 42, 59-900 Łagów i zachować dowód zakupu.

 • Zgłosić udział w loterii poprzez udostępnienie komentarza zawierającego numer dowodu zakupu w Centrum Handlowym Galeria Słowiańska w dniach trwania Aktywności pod postem znajdującym się na Facebooku, na oficjalnym fanpage’u Centrum Handlowego, pod adresem: https://www.facebook.com/galeriaslowianska
Nagrody:
Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 1000 złotych, do wykorzystania w Galerii Słowiańskiej.

Każdy zgłoszony w komentarzu pod postem paragon to jeden los w loterii. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę paragonów.

Losowanie:
Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.11.2023 roku. Spośród wszystkich losów zostanie wylosowany Laureat oraz Laureat Rezerwowy.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. W celu weryfikacji spełnienia warunków aktywności, zostanie on poproszony o przesłanie, w ciągu 4 dni, dowodu zakupu, którego numer będzie tożsamy z numerem podanym w komentarzu pod postem oraz na którym będą znajdowały się dane sklepu z Centrum Handlowego Galerii Słowiańskiej, a data zakupu będzie zgodna z czasem trwania aktywności.
Jeżeli Laureat zostanie zweryfikowany negatywnie, tj. nie spełni powyższych warunków, prawo do nagrody - po poprawnej weryfikacji - otrzyma Laureat Rezerwowy.

Nagroda przekazana zostanie kurierem za potwierdzeniem odbioru poprzez podpisanie dokumentu w postaci protokołu odbioru nagrody.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).BLACK WEEK w Galerii Morena! 20.11.2023 - 25.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix® 2 edycja: BLACK WEEK w Galerii Morena!
Daty aktywności: 20.11.2023 - 25.11.2023
Data losowania: 27.11.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy:
 • Dokonać zakupu dowolnych produktów z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  - preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Zakupów należy dokonać na dowolną kwotę w Centrum Handlowym Galeria Morena znajdującej się przy ulicy Schuberta 102A, 80-172 Gdańsk i zachować dowód zakupu.

 • Zgłosić udział w loterii poprzez udostępnienie komentarza zawierającego numer dowodu zakupu w Centrum Handlowym Galeria Morena w dniach trwania Aktywności pod postem znajdującym się na Facebooku, na oficjalnym fanpage’u Centrum Handlowego, pod adresem: https://www.facebook.com/galeriamorenagdansk


Nagrody:
- Dwie nagrody w postaci karty podarunkowej o wartości 500 złotych, do wykorzystania w Galerii Morena
- Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 1000 złotych, do wykorzystania w Galerii Morena

Każdy zgłoszony w komentarzu pod postem paragon to jeden los w loterii. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę paragonów. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku wylosowania jednego Uczestnika do kilku nagród, Uczestnik otrzyma tylko tę nagrodę, do której wylosowany był za pierwszym razem.

Losowanie:
Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.11.2023 roku. Spośród wszystkich losów zostanie wylosowany Laureat oraz Laureat Rezerwowy, oddzielnie do każdej z nagrody.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. W celu weryfikacji spełnienia warunków aktywności, zostanie on poproszony o przesłanie, w ciągu 4 dni, dowodu zakupu, którego numer będzie tożsamy z numerem podanym w komentarzu pod postem oraz na którym będą znajdowały się dane sklepu z Centrum Handlowego Galerii Morena, a data zakupu będzie zgodna z czasem trwania aktywności.
Jeżeli Laureat zostanie zweryfikowany negatywnie, tj. nie spełni powyższych warunków, prawo do nagrody - po poprawnej weryfikacji - otrzyma Laureat Rezerwowy.

Nagroda przekazana zostanie kurierem za potwierdzeniem odbioru poprzez podpisanie dokumentu w postaci protokołu odbioru nagrody.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl


Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).LOTERIA W DWA TYGODNIE DLA KAŻDEGO! 22.11.2023

Loteria promocyjna „Losofix® 2 edycja”
Zasady aktywności: „Loteria w dwa tygodnie dla każdego 22.11.2023”

Czas trwania aktywności: dokonywać zgłoszeń można od dnia 07.11.2023 roku do dnia 22.11.2023 roku, do godziny 10:00. Uczestnicy zobowiązani są wziąć udział w webinarze w godzinach 10:00 -11:30, dnia 22.11.2023 roku.

Data losowania: 22.11.2023 roku

Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagana aktywność – wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania aktywności:
zapisanie się w terminie od od dnia 07.11.2023 roku do dnia 22.11.2023 roku, do godziny 10:00 na webinar pn. “Loteria w dwa tygodnie dla każdego” poprzez wejście w link https://webinar.eura7.com/loteria-w-dwa-tygodnie-dla-kazdego-2, a następnie postępowanie według wyświetlonych wskazówek,
w dniu 22.11.2023 roku potwierdzenie swojej obecności na webinarze poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta zostanie ogłoszona przez prowadzącego webinar podczas trwania wydarzenia w przedziale czasowym wskazanym przez prowadzącego. Czas trwania webinaru: 10.00 - 11.30.

Uczestnik może posiadać w losowaniu nagrody wyłącznie 1 los. Adres e-mail podany w ankiecie musi być tożsamy z adresem podanym podczas zapisu na webinar.
Nagrodą w aktywności jest kwota w wysokości 500 zł.

Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:
Losowanie nagrody nastąpi w dniu 22.11.2023 r. spośród wszystkich uczestników webinaru, którzy spełnili warunki ww. aktywności. Podczas losowania Komisja wylosuje jednego zwycięzcę.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie

Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail (na adres e-mail podany podczas zapisu na webinar) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania nagrody. Wiadomość e-mail zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o wygranej.

Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana nagroda.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków zgodnie z powyższą procedurą, skutkuje utratą prawa do nagrody.

Nierozdysponowana w powyższy sposób nagroda pozostaje własnością Organizatora.

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników aktywności: “Loteria w dwa tygodnie dla każdego” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix® 2 edycja” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „Losofix® 2 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.nofsza.pl/
Organizatorem loterii „Losofix® 2 edycja” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

LOTERIA WIZYTÓWKOWA 08.11.2023

Loteria promocyjna „Losofix® 2 edycja”
Zasady aktywności: Loteria Wizytówkowa 08.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Wizytówkowa 08.11.2023
Daty aktywności: 08.11.2023
Data losowania: 08.11.2023
Nagradzana aktywność:
Każdy uczestnik wydarzenia GATE 61, który w dniu 8.11.2023 - w trakcie trwania wydarzenia - wrzuci do urny swoją wizytówkę, otrzyma jeden los w losowaniu. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną wizytówkę i otrzymać tylko jeden los.

Nagroda:
Voucher o wartości 1000 zł, do wykorzystania na stronie www.lot.pl

Losowanie odbędzie się na żywo, podczas wydarzenia GATE 61 przy Alei Krakowskiej 61 w Warszawie, poprzez wylosowanie z urny zwycięskiej wizytówki. Wyczytane zostanie imię, pierwsza litera nazwiska oraz firma, w której pracuje właściciel losu.
Wyczytany laureat, w ciągu 3 minut od wczytania, stawi się w wyznaczonym do tego miejscu - w innym przypadku losowanie zostanie powtórzone, a laureat utraci prawo do nagrody.
W przypadku dwóch osób, które pracują w tej samej firmie, posługują się tym samym imieniem i ich nazwiska zaczynają się na tą samą literę, przeprowadzona zostanie dodatkowa weryfikacja, mająca na celu wyznaczenie zwycięzcy, którego nazwisko zgadza się z danymi na wizytówce.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/ pod inkiem: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRg1h_WVs-lN8iUFsCiiNGPlhTBnfJ_MOc-6unRrzSGOfh06jlkvu2Z_QbaElqNKjOHK53Qn4yAUTkl/pub

Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Administratorem danych uczestników aktywności oraz laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

LOTERIA WIZYTÓWKOWA 07.11.2023

Loteria promocyjna „Losofix® 2 edycja”
Zasady aktywności: Loteria Wizytówkowa 07.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Wizytówkowa 07.11.2023
Daty aktywności: 07.11.2023
Data losowania: 07.11.2023
Nagradzana aktywność:
Każdy uczestnik wydarzenia GATE 61, który w dniu 7.11.2023 - w trakcie trwania wydarzenia - wrzuci do urny swoją wizytówkę, otrzyma jeden los w losowaniu. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną wizytówkę i otrzymać tylko jeden los.

Nagroda:
Voucher o wartości 1000 zł, do wykorzystania na stronie www.lot.pl

Losowanie odbędzie się na żywo, poprzez wylosowanie z urny zwycięskiej wizytówki. Wyczytane zostanie imię, pierwsza litera nazwiska oraz firma, w której pracuje właściciel losu. Wyczytany laureat, w ciągu 3 minut od wczytania, stawi się w wyznaczonym do tego miejscu - w innym przypadku losowanie zostanie powtórzone, a laureat utraci prawo do nagrody. W przypadku dwóch osób, które pracują w tej samej firmie, posługują się tym samym imieniem i ich nazwiska zaczynają się na tą samą literę, przeprowadzona zostanie dodatkowa weryfikacja, mająca na celu wyznaczenie zwycięzcy, którego nazwisko zgadza się z danymi na wizytówce.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/ pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRg1h_WVs-lN8iUFsCiiNGPlhTBnfJ_MOc-6unRrzSGOfh06jlkvu2Z_QbaElqNKjOHK53Qn4yAUTkl/pub

Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Administratorem danych uczestników aktywności oraz laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danychGALA PRIME SHOW MMA 6 21.10.2023

Loteria „Losofix® 2 edycja”
Zasady Aktywności: GALA PRIME SHOW MMA 6

Loteria realizowana jest na podstawie regulaminu dostępnego na www.losofix.pl

Czas trwania aktywności: 21.10.2023
Data losowania: 21.10.2023

Wymagana aktywność: posiadanie w dniu 21.10.2023 przed godziną losowania aktywnego pakietu premium PayPerView upoważniającego do obejrzenia GALI PRIME SHOW MMA 6 odbywającej się w dniu 21.10.2023 roku w ARENA TORUŃ (“GALA”) zakupionego na stronie primemma.tv do dnia 21.10.2023 roku do godziny 20.00.

Nagrodami w aktywności są (w kolejności losowania):

głośnik JBL XTREME 3 o wartości 899 zł - jedna nagroda
hulajnoga elektryczna Alfa Romeo o wartości 2 100 zł - jedna nagroda
słuchawki Apple AirPods Pro 2 o wartości 999 zł - jedna nagroda
konsola Microsoft Xbox Series S o wartości 1 199 zł - jedna nagroda

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD - 5 197 zł

Losowanie:
Odbędą się cztery losowania nagród. Losowania nagród odbędą się w dniu 21.10.2023 roku, w godzinach:
18:30 - losowanie laureata nagrody: głośnik JBL XTREME 3
19:00 - losowanie laureata nagrody: słuchawki Apple AirPods Pro 2
19:30 - losowanie laureata nagrody: konsola Xbox Series S
20:00 - losowanie laureata nagrody: hulajnoga elektryczna

W każdym losowaniu wezmą udział pakiety premium PayPerView dot. GALI zakupione przed godziną losowania danej nagrody wg zasady, że każdy dostęp premium PayPerView to jeden los w losowaniu nagród.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres podany przez uczestnika podczas zakupu pakietu premium PayPerView dot. GALI najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród. Wiadomość e-mail zawierać będzie dostęp do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo i kompletnie wypełnić formularz zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.

Transmisja z losowania udostępniona będzie w serwisie YouTube, na oficjalnym kanale PRIME SHOW MMA, pod adresem: https://www.youtube.com/@PRIMESHOWMMA

Organizator loterii nie jest odpowiedzialny za treść informacji udzielanych publicznie o loterii podczas gali PRIME MMA prowadzonej przez PRIME MMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, JERZEGO BAJANA 24B / 3, 54-129 WROCŁAW. Podmiotem odpowiedzialnym za informacje i przebieg gali PRIME MMA jest PRIME MMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, JERZEGO BAJANA 24B / 3, 54-129 WROCŁAW.

Wydanie nagród zgodnie z regulaminem loterii dostępnym na https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRg1h_WVs-lN8iUFsCiiNGPlhTBnfJ_MOc-6unRrzSGOfh06jlkvu2Z_QbaElqNKjOHK53Qn4yAUTkl/pub

Informacja dot. danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest PRIME MMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, JERZEGO BAJANA 24B / 3, 54-129 WROCŁAW.
Administratorem danych osobowych laureatów Aktywności “GALA PRIME MMA” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “LosoFun” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe laureatów Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe laureatów Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Laureaci Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator danych osobowych uczestników wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adresy elektroniczne określone na https://primemma.tv/#/privacy-policy

Administrator danych osobowych laureatów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „Losofix® 2 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii „Losofix® 2 edycja” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

LOTERIA ANKIETA OBI 01.10.2023 - 31.12.2023

Loteria promocyjna „Losofix”
Zasady aktywności: Loteria Ankieta OBI

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Ankieta OBI
Daty aktywności: 01.10.2023 - 31.12.2023
Data losowania: 11.01.2024
Nagradzana aktywność:
Aby otrzymać los i wziąć udział w losowaniu nagrody, należy dokonać zakupu z asortymentu sklepu OBI w dniach 01.10.2023 - 31.12.2023 oraz wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.obi.pl. Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.10.2023 i po dniu 31.12.2023), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.

Nagrody:
Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):

Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1.000 zł
Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w wysokości 500 zł
Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł
Łączna pula nagród wynosi 3500zł.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania Aktywności.
Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą w sklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nr telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni od losowania.

Nagrody będą wysyłane drogą pocztową do 31.01.2024 r.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl, pod linkiem: regulamin Losofix

Organizatorem loterii Losofix jest Nofsza sp. z o.o.

Administratorem danych uczestników aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

BĄDŹ EKOLOGICZNY - WYBIERZ E-FAKTURĘ! 31.07.2023 - 14.09.2023

Loteria promocyjna „Losofix”
Zasady aktywności: „Bądź ekologiczny - wybierz e-fakturę”

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Bądź ekologiczny - wybierz e-fakturę

Daty aktywności: od 31.07.2023 do 14.09.2023

Data losowania: 20.09.2023 (podczas losowania wyłonionych zostanie 10 laureatów oraz 5 zgłoszeń rezerwowych)

Nagradzana aktywność: Aby wziąć udział w losowaniu należy posiadać aktywną usługę e-faktura w dniu 31.07.2023. W losowaniu udział wezmą wszystkie osoby korzystające z usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze, które wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na dzień 31 lipca 2023 r. poprzez wypełnienie i złożenie formularza
zgody na otrzymywanie e-faktur, dostępnego na stronie internetowej lub w siedzibie ZGK sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 15 w Twardogórze oraz będą mieć aktywną usługę otrzymywania e-faktur za te usługi po dniu 31 lipca 2023 r.


Nagrody:
Przelew na konto o wartości 400zł x 10 nagród Laureaci zostaną zawiadomieni o wygranej w ciągu 7 dni od losowania.
Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRg1h_WVs-lN8iUFsCiiNGPlhTBnfJ_MOc-6unRrzSGOfh06jlkvu2Z_QbaElqNKjOHK53Qn4yAUTkl/pub

Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl
Administratorem danych uczestników aktywności jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Twardogórze (56-416), ul. Wrocławska 15. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.


Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA W 2 TYGODNIE DLA KAŻDEGO! 24.10.2023

Loteria promocyjna „Losofix”
Zasady aktywności: „Loteria w dwa tygodnie dla każdego”

Czas trwania aktywności: od godz. 15:00 dnia 12.09.2023 roku do godz. 10:00 dnia 24.10.2023 roku

Data losowania: 24.10.2023 roku
Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagana aktywność – wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania aktywności: w terminie od godziny 15:00 dnia 12.09.2023 roku do godziny 10:00 dnia 24.10.2023 roku zapisanie się na wydarzenie: webinar pn. “Loteria w dwa tygodnie dla każdego” poprzez wejście w link https://webinar.eura7.com/loteria-w-dwa-tygodnie-dla-kazdego, a następnie postępowanie według wyświetlonych wskazówek, w dniu 24.10.2023 roku potwierdzenie swojej obecności na webinarze poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta zostanie ogłoszona przez prowadzącego webinar podczas trwania wydarzenia w przedziale czasowym wskazanym przez prowadzącego. Czas trwania webinaru: 10.00 - 11.30.

Uczestnik może posiadać w losowaniu nagrody wyłącznie 1 los. Adres e-mail podany w ankiecie musi być tożsamy z adresem podanym podczas zapisu na webinar.

Nagrodą w aktywności jest kwota w wysokości 1.000 zł.

Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:
Losowanie nagrody nastąpi w dniu 24.10.2023 r. spośród wszystkich uczestników webinaru, którzy spełnili warunki ww. aktywności. Podczas losowania Komisja wylosuje jednego zwycięzcę. Losowanie odbędzie się za pomocą urządzenia losującego.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie:
Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail (na adres e-mail podany podczas zapisu na webinar) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagrody. Wiadomość e-mail zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o wygranej.

Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana nagroda.
Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków zgodnie z powyższą procedurą, skutkuje utratą prawa do nagrody.


Nierozdysponowana w powyższy sposób nagroda pozostaje własnością Organizatora.

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników aktywności: “Loteria w dwa tygodnie dla każdego” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „Losofix” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.nofsza.pl/
Organizatorem loterii „Losofix” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

LOTERIA ANKIETA OBI - 01.10.2023 - 31.12.2023

Daty aktywności: 01.10.2023 - 31.12.2023
Data losowania: 11.01.2024
Nagradzana aktywność:
Aby otrzymać los i wziąć udział w losowaniu nagrody, należy dokonać zakupu z asortymentu sklepu OBI w dniach 01.10.2023 - 31.12.2023 oraz wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.obi.pl. Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.10.2023 i po dniu 31.12.2023), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.

Nagrody:
Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):
Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1.000 zł
Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w wysokości 500 zł
Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł
Łączna pula nagród wynosi 3500zł.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania Aktywności.
Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą w sklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nr telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni od losowania.
Nagrody będą wysyłane drogą pocztową do 31.01.2024 r.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl, pod linkiem: https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/

Organizatorem loterii Losofix jest Nofsza sp. z o.o.

Administratorem danych uczestników aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danychTORIMPEX 25.09.2023 - 10.11.2023

Loteria promocyjna „Losofix”
Zasady aktywności: Loteria Torimpex

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Torimpex
Daty aktywności: 25.09.2023 - 10.11.2023
Data losowania: 16.11.2023

Nagradzana aktywność:
- dokonanie zakupu za kwotę powyżej 50 zł, udokumentowanego na jednym paragonie,
- wypełnienie otrzymanego kuponu i wrzucenie go do urny wystawionej w sklepach.

Dane adresowe sklepów dostępne są na stronie: https://torimpex.pl/kontakt/

Przyznanie losu:
za każdy paragon na kwotę powyżej 50 zł przyznawany jest jeden los

Nagrody:

nagroda główna - 10.000 zł na kartach Torimpex wraz z kwotą pieniężną o wartości 1.111 zł przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od nagród w loteriach - jedna nagroda o łącznej wartości 11.111 zł
- rower Romet Rambler R6.0 26XL (21``) niebiesko-limonkowy - jedna nagroda o wartości 1.199 zł
- naszyjnik srebrny Apart - jedna nagroda o wartości 169 zł
- bransoletka srebrna Apart - jedna nagroda o wartości 129 zł
- czajnik elektryczny Clatronic - jedna nagroda o wartości 80 zł
- garnek Zwieger Practi Plus - jedna nagroda o wartości 119 zł
- karta Torimpex o wartości 100 zł - trzy nagrody o łącznej wartości 300 zł

Łączna wartość nagród wynosi 13.107 zł brutto

Laureaci zostaną zawiadomieni o wygranej do dnia 20.11.2023.
Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl


Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl

Administratorem danych uczestników aktywności jest Torimpex Trade Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Żółkiewskiego 5, 87-100.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.


Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

FAKT - WYGRAJ VOUCHER DO SANATORIUM 21.08.2023 - 23.08.2023

Loteria promocyjna „LosoFIX”
Zasady aktywności: „Wygraj voucher do sanatorium”


Czas trwania aktywności: 21.08.2023 r. – 23.08.2023 r.
Data losowania: 25.08.2023 r.
Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagana aktywność – wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania aktywności:
zakup przynajmniej jednego egzemplarza dziennika “Fakt” – numery wydawnicze: 193/2023, 194/2023, 195/2023,
dokonanie zgłoszenia w Loterii tj. wysyłkę tekstowej wiadomości SMS na numer 4321 o treści:,
FAKT.1 – w przypadku, gdy Uczestnik zgłasza dokonany w dniu 21.08.2023 roku zakup dziennika „Fakt” o numerze wydawniczym: 193/2023,
FAKT.2 – w przypadku, gdy Uczestnik zgłasza dokonany w dniu 22.08.2023 roku zakup dziennika „Fakt” o numerze wydawniczym: 194/2023,
FAKT.3 – w przypadku, gdy Uczestnik zgłasza dokonany w dniu 23.08.2023 roku zakup dziennika „Fakt” o numerze wydawniczym: 195/2023.

Koszt każdej wiadomości SMS jest zgody z taryfą operatora obsługującego danego uczestnika. Po dokonaniu zgłoszenia w Loterii, uczestnik otrzymuje zwrotnie wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia. Pod uwagę w Loterii będą brane również wiadomości SMS zawierające w treści spację zamiast kropki pomiędzy prefiksem FAKT, a cyfrą: FAKT 1, FAKT 2, FAKT 3.


W aktywności uwzględniane są jedynie zgłoszenia SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu, czy przy użyciu robotów komputerowych. W aktywności uwzględniane są wyłącznie SMS-y wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.

Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń do loterii pod warunkiem, że każde zgłoszenie zostanie potwierdzone odrębnym zakupem dziennika „Fakt”.

Zakup dziennika „Fakt” przed lub po wskazanym terminem aktywności nie uprawnia do wzięcia udziału

w aktywności.

Uczestnik zobowiązany jest zachować zakupiony dziennik „Fakt” w celu potwierdzenia prawa do nagrody.

Nagrodą w aktywności jest voucher uprawniający do pobytu w sanatorium z oferty Grupy Polskich Sanatoriów Polskie Sanatoria o wartości 4.000 zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 444,00 zł brutto, która nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez organizatora loterii na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w loterii. Łączna wartość nagrody wynosi 4.444,00 zł brutto.

Szczegóły realizacji vouchera zawarte są na voucherze.


Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:
Losowanie nagrody nastąpi w dniu 25.08.2023 r. spośród wszystkich dokonanych w ramach aktywności zgłoszeń, które zostały zarejestrowane w systemie informatycznym w dniach od 21.08.2023 roku do 23.08.2023 roku. Podczas losowania Komisja wylosuje jedno zwycięskie zgłoszenia oraz trzy zgłoszenia rezerwowe.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie
Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości SMS (na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia w Loterii) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród. Wiadomość SMS zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie.

Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, na który zostanie wysłana nagroda w postaci elektronicznej, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i serię dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL Uczestnik podaje datę urodzenia i obywatelstwo).

Na żądanie Organizatora (przedstawione w ww. wiadomości SMS informującej o wygranej), Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał zakupionego dziennego „Fakt”, którego numer wydawniczy dotyczy wylosowanego Zgłoszenia:

numer wydawniczy 193/2023 dziennika „Fakt” (zakup dokonany w dniu 21.08.2023 roku) - jeśli wylosowane zgłoszenie ma treść FAKT.1,
numer wydawniczy 194/2023 dziennika „Fakt” (zakup dokonany w dniu 22.08.2023 roku) - jeśli wylosowane zgłoszenie ma treść FAKT.2,
numer wydawniczy 195/2023 dziennika „Fakt” (zakup dokonany w dniu 23.08.2023 roku) - jeśli wylosowane zgłoszenie ma treść FAKT.3.

Weryfikowany Uczestnik jest zobowiązany wysłać ww. dokument przesyłką kurierską lub pocztową (list polecony) na adres: Biuro Nofsza, ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu tego terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, która wpłynęła na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia przez Organizatora żądania okazania oryginału dziennika „Fakt”.


Ponadto Organizator ma prawo zażądać od zwycięzcy okazania takiej liczby oryginałów egzemplarzy dziennika „Fakt”, która jest zgodna z liczbą wysłanych przez zwycięzcę SMS-ów. Numery wydawnicze dzienników „Fakt” muszą odpowiadać treści wysłanych SMS-ów zgodnie z powyższa procedurą.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków lub przesłanie dziennika „Fakt”, którego numer wydawniczy nie dotyczy treści wylosowanego zgłoszenia zgodnie z powyższą procedurą, skutkuje utratą prawa do nagrody.

W przypadku utraty prawa do nagrody, prawo do niej przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako rezerwowe 1, a następnie jeśli zajdzie taka konieczność jako rezerwowe 2 oraz rezerwowe 3. Procedura weryfikacyjna do nagrody odbywać się będzie zgodnie z ww. trybem i zakończy się najpóźniej w dniu 20.10.2023 roku.


Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail zwycięzcy najpóźniej do dnia 31.10.2023 roku.


Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników aktywności: “Wygraj voucher do sanatorium” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „LosoFIX” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii „LosoFIX” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

44 URODZINY ILLEGAL - URODZINY PADRE 04.08.2023 - 17.09.2023

Loteria LosoFun
Zasady Aktywności: URODZINY PADRE

Loteria realizowana jest na podstawie regulaminu dostępnego na www.losofun.pl / www.losofix.pl

Czas trwania aktywności: 04.08.2023 do 17.09.2023
Data losowania:
18.09.2023

Wymagana aktywność: dokonanie w czasie od 04.08.2023 do 17.09.2023 ZAKUPÓW w sklepie internetowym www.illegal-night.pl ZA MINIMALNA KWOTĘ 44 zł, wg zasady, że jeden zakup za minimalną kowotę 44 zł to jeden los w losowaniu nagród:

Nagrodami w aktywności są (w kolejności losowania):
1. Miejsce 44.000 tys zł w gotowce wraz z kwotą 4.889 zł przeznaczoną na podatek dochodowy od wygranej - WYPŁACA i FUDNUDJE ILLEGAL NIGHT Sp. z o.o.
2. Miejsce 4.400 zł w gotówce wraz z kwotą 489 zł przeznaczoną na podatek dochodowy od wygranej - WYPŁACA i FUNDUJE ILLEGAL NIGHT Sp. z o.o.
3. Miejsca kolejne: 44 bony na zakupy o wartości 100 zł każdy - WYPŁACA i FUNDUJE ILLEGAL NIGHT Sp. z o.o.
Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się 18.09.2023 roku wg zasady, że każdy zakup za kwotę 44 zł brutto to jeden los w losowaniu nagród. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres podany przez uczestnika w treści zgłoszenia.

Wydanie nagród zgodnie z regulaminem loterii dostępnym LosoFun.pl / LosoFix.pl

Informacja dot. danych osobowych
Administratorem danych uczestników aktywności jest Illegal Night sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe laureatów Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe laureatów Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Laureaci Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator danych osobowych uczestników wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adresy elektroniczne określone na stronie www.illegal-night.pl

Administrator danych osobowych laureatów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Ograniczenia odpowiedzialności:
Organizator loterii nie jest odpowiedzialny za treść informacji udzielanych publicznie o loterii przez Illegal Night sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków. Podmiotem odpowiedzialnym za informacje i przebieg festiwalu jest Illegal Night sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków. Fundatorem nagród jest Illegal Night sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków..

SPEEDLAND 01.07.2023 - 21.07.2023

Loteria LosoFun
Zasady Aktywności: Speedland

Loteria realizowana jest na podstawie regulaminu dostępnego na www.losofun.pl
Czas trwania aktywności: 01.07.2023 do 21.07.2023
Data losowania: 24.07.2023

Wymagana aktywność: posiadanie ważnego biletu wstępu na wydarzenie SPEEDLAND FESTIVAL 2023.

Nagrodami w aktywności są (w kolejności losowania):

voucher na przejazd DRIFT TAXI - 50 nagród o wartości 77 zł każda
voucher na szkolenie DRIFT - jedna nagroda o wartości 500 zł
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD 4.350 zł
Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się 24.07.2023 roku wg zasady, że każdy ważny bilet to jeden los w losowaniu nagród. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres podany przez uczestnika w treści zgłoszenia.

Wydanie nagród zgodnie z regulaminem loterii dostępnym LosoFun.pl.

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest ADRENALINE PROMOTION RAFAŁ HAZNAR z siedzibą w Miejscu Piastowym, WIDACZ 117, NIP 6842507381.

Administratorem danych osobowych laureatów Aktywności “SPEEDLAND” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “LosoFun” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe laureatów Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe laureatów Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Laureaci Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator danych osobowych uczestników wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adresy elektroniczne określone na stronie speedland.pl.

Administrator danych osobowych laureatów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Ograniczenia odpowiedzialności:

Organizator loterii nie jest odpowiedzialny za treść informacji udzielanych publicznie o loterii przez ADRENALINE PROMOTION RAFAŁ HAZNAR (organizatora SPEEDLAND FESTIVAL). Podmiotem odpowiedzialnym za informacje i przebieg festiwalu jest ADRENALINE PROMOTION RAFAŁ HAZNAR z siedzibą w Miejscu Piastowym.