WSZYSTKIE AKTYWNOŚCI

WYGRAJ 1 000 ZŁ Z AGRIFIRM - 06-07.07.2024

Ogłoszenie Aktywności: Wygraj 1 000 zł z Agrifirm
Daty aktywności: 06-07.07.2024
Data losowania: 06.07.2024 oraz 07.07.2024


Zasady Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy w dniach 06-07.07.2024 r. odwiedzić stanowisko spółki Agrifirm na targach AGRO-TECH w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo), prawidłowo wypełnić papierową ankietę, a następnie wrzucić ją do przygotowanej urny. Prawidłowo wypełniona ankieta zawiera:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • gatunek i ilość utrzymywanych zwierząt,
 • adres e-mail,
 • wyrażenie zgody marketingowej,
 • wyrażenie zgody na udział w loterii oraz akceptację Regulaminu Loterii "Losofix 3 edycja" oraz Regulaminu Aktywności "Wygraj 1 000 zł z Agrifirm".

Jeden uczestnik może wypełnić ankietę tylko raz.

Ankiety, które nie będą zawierały ww. danych oraz zgód nie biorą udziału w losowaniu.

Nagrody:

2 vouchery na produkty dla bydła, każdy o wartości 1 000 zł brutto.

Łączna pula nagród wynosi 2 000 zł brutto.

Losowanie:

Odbędą się dwa losowania nagród. Każde losowanie zostanie przeprowadzone na stoisku Agrifirm na targach AGRO-TECH w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo) na zakończenie danego dnia targowego, spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych ankiet.

Pierwsze losowanie odbędzie się dnia 06.07.2024 r.

Drugie losowanie odbędzie się dnia 07.07.2024 r.

W każdym losowaniu zostanie wylosowany zwycięski laureat do vouchera. Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Aktywności.

Powiadomienie o wygranej:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej osobiście (w przypadku obecności na losowaniu) lub drogą mailową, bądź telefoniczną (w przypadku nieobecności na losowaniu) w przeciągu 7 dni, liczonych od dnia losowania.

Wydanie nagrody:

Nagrody w postaci papierowych voucherów zostaną wydane laureatom osobiście po zakończeniu losowania, za okazaniem oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w zwycięskiej ankiecie oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, jeżeli laureat nie będzie obecny na losowaniu, voucher zostanie dostarczony przez przedstawiciela Agrifirm lub wysłany pocztą/kurierem na adres podany w zwycięskiej ankiecie.

Voucher należy zrealizować do 31.12.2024 r.Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Agrifirm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach, ul. B.Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://www.agrifirm.pl/footer---filter-items/polityka-prywatnosci/

Administratorem danych osobowych laureatów Aktywności jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA ANKIETA OBI - 01.07-30.09.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Ankieta OBI
Daty aktywności: 01.07.2024 - 30.09.2024
Data losowania: 08.10.2024


Opis Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy dokonać zakupu z asortymentu sklepuOBI w dniach 01.07.2024 r. - 30.09.2024 r., a następnie wypełnić ankietę dostępną na stronieinternetowej www.obi.pl/ankieta. Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanychzgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.07.2024 i po dniu30.09.2024), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.

Nagrody:

Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby MarketBudowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):

● Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1 000 zł

● Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w wysokości 500 zł

● Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł

Łączna pula nagród wynosi 3 500 zł.

Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą wsklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl

Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul.Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzezdostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: ul. Wielopole 12,31-072 Kraków).

Nagrody zostaną rozlosowane od najbardziej do najmniej wartościowych. Do każdej nagrodyzostanie wylosowany jeden zwycięski los.

Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Aktywności.

Powiadomienie o wygranej i wydanie nagród:

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nrtelefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni liczonych od datylosowania. W przesłanej wiadomości laureaci zostaną poproszeni o podanie adresupocztowego do wysyłki nagrody najpóźniej do 03.10.2024 r. W przypadku braku podania ww.adresu nagroda nie zostanie przyznana.

Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową do 10.11.2024 r.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie:

https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności:
https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników Aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne sątutaj: https://www.obi.pl/disclaimer/

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. wcelu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydanianagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikającychz przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej:„RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Daneosobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnychroszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony wustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którymnastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawaw tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć innepodmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie.

Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danychosobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody iewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochronydanych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizatorwyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lubpisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA DROPZONE - 01-07.07.2024

Ogłoszenie Aktywności: Loteria Dropzone
Daty aktywności: 01-07.07.2024
Data losowania: 09.07.2024


Uczestnik:

Uczestnikiem Aktywności, może być każda osoba, która ukończyła 13 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Aktywności wyłącznie za zgodą ich opiekuna prawnego, przy czym zgłoszenie do Aktywności może być dokonane przez tę osobę samodzielnie (wyłącznie za zgodą jej opiekuna prawnego) lub bezpośrednio przez jej opiekuna prawnego. Organizator ma prawo zażądać (w dowolnym czasie trwania Loterii pn. „Losofix 3 edycja”, w ramach której prowadzona jest niniejsza Aktywność) okazania pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Aktywności osoby niepełnoletniej. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą praw do nagrody oraz wykluczeniem takiej osoby z Aktywności.


Opis Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagrody należy, w terminie między 01.07.2024 r. a 07.07.2024 r. polubić post na Instagramie, oznaczyć w komentarzu 3 znajomych oraz dołączyć do kanału nadawczego na profilu https://www.instagram.com/dropzone.app/

Jeden uczestnik może wziąć udział w Aktywności wyłącznie jeden raz, a tym samym otrzymać jedną szansę w losowaniu nagrody.


Nagroda:

Buty Adidas Yeezy Slide o wartości 329 zł.


Losowanie:

Losowanie nagrody odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: ul. Wielopole 12, 31-072 Kraków).

Do nagrody zostanie wylosowany jeden zwycięzca oraz jeden zwycięzca rezerwowy.


Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania nagrody, pod postem loteryjnym umieszczony zostanie komentarz z wynikiem losowania oraz z prośbą do laureata o kontakt w celu przekazania nagrody. Laureat może także otrzymać prywatną wiadomość na Instagramie.

Na odpowiedź, w której należy zawrzeć adres e-mail, zwycięzca będzie miał 7 dni. Na podany w odpowiedzi adres e-mail laureat otrzyma link do formularza zwycięzcy, w którym będzie zobowiązany podać:

 • imię i nazwisko,
 • nr tel.,
 • adres wraz z kodem i miejscowością,
 • dołączyć oświadczenie, że jest osobą pełnoletnią lub, w przypadku osoby niepełnoletniej, dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w Aktywności oraz otrzymanie nagrody. Organizator zdecyduje, czy oświadczenie/zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej ma być dodatkowo przesłana w formie oryginału.

Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 7 dni, liczonych od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdy laureat nie poda adresu e-mail lub nie wypełni formularza w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana i prawo do niej przejdzie na laureata wylosowanego jako rezerwowy (procedura powiadomienia o wygranej zostanie powtórzona).


Wydanie nagrody:

Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres pocztowy podany w odpowiedzi na prywatną wiadomość wysłaną na Instagramie.

Nagroda zostanie wydana w terminie zgodnym z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”.Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Dropzone sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://dropzone.pl/privacy

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

WYGRAJ 1 000 ZŁ Z AGRIFIRM - 29-30.06.2024

Ogłoszenie Aktywności: Wygraj 1 000 zł z Agrifirm
Daty aktywności: 29-30.06.2024
Data losowania: 29.06.2024 oraz 30.06.2024


Zasady Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy w dniach 29-30.06.2024 r. odwiedzić stanowisko spółki Agrifirm na PODR Szepietowo (Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo), prawidłowo wypełnić papierową ankietę, a następnie wrzucić ją do przygotowanej urny. Prawidłowo wypełniona ankieta zawiera:


 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • gatunek i ilość utrzymywanych zwierząt,
 • adres e-mail,
 • wyrażenie zgody marketingowej,
 • wyrażenie zgody na udział w loterii oraz akceptację Regulaminu Loterii "Losofix 3 edycja" oraz Regulaminu Aktywności "Wygraj 1 000 zł z Agrifirm".

Jeden uczestnik może wypełnić ankietę tylko raz.

Ankiety, które nie będą zawierały ww. danych oraz zgód nie biorą udziału w losowaniu.


Nagrody:

2 vouchery na produkty dla bydła, każdy o wartości 1 000 zł brutto.

Łączna pula nagród wynosi 2 000 zł brutto.

Losowanie:

Odbędą się dwa losowania nagród. Każde losowanie zostanie przeprowadzone na stoisku Agrifirm na PODR Szepietowo (Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo) na zakończenie danego dnia targowego, spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych ankiet.
Pierwsze losowanie odbędzie się dnia 29.06.2024 r.
Drugie losowanie odbędzie się dnia 30.06.2024 r.
W każdym losowaniu zostanie wylosowany zwycięski laureat do vouchera. Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Aktywności.

Powiadomienie o wygranej:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej osobiście (w przypadku obecności na losowaniu) lub drogą mailową, bądź telefoniczną (w przypadku nieobecności na losowaniu) w przeciągu 7 dni, liczonych od dnia losowania.

Wydanie nagrody:

Nagrody w postaci papierowych voucherów zostaną wydane laureatom osobiście po zakończeniu losowania, za okazaniem oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w zwycięskiej ankiecie oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, jeżeli laureat nie będzie obecny na losowaniu, voucher zostanie dostarczony przez przedstawiciela Agrifirm lub wysłany pocztą/kurierem na adres podany w zwycięskiej ankiecie.

Voucher należy zrealizować do 31.12.2024 r.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Agrifirm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach, ul. B.Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://www.agrifirm.pl/footer---filter-items/polityka-prywatnosci/

Administratorem danych osobowych laureatów Aktywności jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

15 LAT Z BAYKUS KEBAB - IPHONE 15 DO WYGRANIA! - 21.06-31.08.2024

Ogłoszenie Aktywności: 15 lat z Baykus Kebab – iPhone 15 do wygrania!
Daty aktywności: 21.06.2024 - 31.08.2024
Data losowania nagrody głównej: 09.09.2024


Opis Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej należy, w terminie między 21.06.2024 r. a 31.08.2024 r., zakupić dowolny produkt z oferty Baykus Kebab za min. 99 zł w jednym z 4 poniższych lokali:

 1. 72-510 Wolin ul. Gryfitów 2D
 2. 72-346 Pobierowo ul. Grunwaldzka 16
 3. 72-420 Dziwnów ul. Mickiewicza 36
 4. 72-500 Międzyzdroję ul. Dąbrówki (na terenie OW GROMADA),

a następnie wpisać swoje imię oraz nr tel. na odwrocie otrzymanego dowodu zakupu i wrzucić go do urny znajdującej się na terenie danego lokalu.

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród dodatkowych należy, między 21.06.2024 r. a 31.08.2024 r., polubić lub skomentować post promocyjny na profilu Baykus Kebab na jednym z poniższych portali społecznościowych:

 • https://www.facebook.com/BaykusKebab
 • https://www.instagram.com/baykuskebab
 • https://www.tiktok.com/@baykuskebab

Co tydzień, na ww. portalach, będzie pojawiał się nowy post.

Nagrody:

 • Nagroda główna - iPhone 15 o wartości 3 200 zł brutto wraz z kwotą w wysokości 356 zł, która zostanie pobrana na zapłatę podatku od wygranej.
 • Nagrody dodatkowe – 20 voucherów na zakupy w lokalach Baykus Kebab, każdy o wartości 30 zł.

Łączna pula nagród wynosi 4 156 zł brutto.

Losowanie:

Losowanie nagrody głównej odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa w sposób ręczny, spośród wszystkich dowodów zakupu wrzuconych do urn. Wylosowany zostanie jeden laureat oraz laureat rezerwowy I, a następnie rezerwowy II.

W przypadku, jeżeli wylosowany dowód zakupu nie będzie spełniał warunków Aktywności (kwota zakupu będzie niższa niż 99 zł, adres lokalu nie będzie tożsamy z adresami podanymi powyżej lub na odwrocie nie będzie podanego nr tel. oraz imienia, bądź wpisany nr tel. będzie nieczytelny), prawo do nagrody przejdzie na osobę której dowód zakupu został wylosowany jako rezerwowy I, a następnie jako rezerwowy II.

Losowania nagród dodatkowych odbędą się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: ul. Wielopole 12, 31-072 Kraków) w następujących terminach:

 1. 03.07.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 21.06.2024 r. do 30.06.2024 r.,
 2. 10.06.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 01.07.2024 r. do 07.07.2024 r.,
 3. 17.07.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 08.07.2024 r do 14.07.2024 r.,
 4. 24.07.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 15.07.2024 r. do 21.07.2024 r.,
 5. 31.07.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 22.07.2024 r. do 28.07.2024 r.,
 6. 07.08.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 29.07.2024 r. do 04.08.2024 r.,
 7. 14.08.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 05.08.2024 r. do 11.08.2024 r.,
 8. 21.08.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 12.08.2024 r. do 18.08.2024 r.,
 9. 28.08.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 19.08.2024 r. do 25.08.2024 r.,
 10. 04.09.2024 r. spośród wszystkich polubień/komentarzy z okresu od 26.08.2024 r. do 31.08.2024 r.

W każdym losowaniu nagród dodatkowych na początku zostaną wylosowani dwaj laureaci do nagród, a następnie dwaj laureaci rezerwowi (po jednym do każdej nagrody).

Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę dodatkową oraz nagrodę główną w Aktywności.

Jeżeli w losowaniu nagród dodatkowych dany Uczestnik zostanie wylosowany po raz kolejny, prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika wylosowanego jako rezerwowy.

Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania nagrody głównej, do zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość sms z informacją dotyczącą wygranej oraz linkiem do formularza zwycięzcy, w którym laureat będzie zobowiązany podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres wraz z kodem i miejscowością,
 • numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego otrzymania.

Dodatkowo laureat zostanie powiadomiony o wygranej oraz o wysłaniu powyższej wiadomości sms telefonicznie.

W przypadku, gdy laureat nie wypełni formularza w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana i prawo do niej przejdzie na uczestnika, którego paragon został wylosowany jako rezerwowy I, a następnie jako rezerwowy II. Zostanie on powiadomiony o prawie do nagrody maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych następujących po ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany uczestnik powinien prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy.

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania nagród dodatkowych, do zwycięzców zostanie wysłana prywatna wiadomość w serwisie społecznościowym, w którym polubili/skomentowali post.

W ww. wiadomości laureat zostanie poproszony o podanie, w przeciągu 7 dni kalendarzowych, adresu e-mail, na który otrzyma voucher.

W przypadku, gdy laureat nie spełni powyższego warunku w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana i prawo do niej przejdzie na laureata wylosowanego jako rezerwowy (procedura powiadomienia o wygranej zostaje powtórzona).

Wydanie nagrody:

Nagroda główna zostanie wydana osobiście, po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w formularzu zwycięzcy oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Wydanie nagrody będzie nagrywane. Laureat zostanie poproszony o udzielenie dobrowolnej zgody na wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych/promocyjnych Baykus Kebab.

Nagrody dodatkowe zostaną wysłane w formie elektronicznego vouchera na adres e-mail podany w odpowiedzi na prywatną wiadomość wysłaną w serwisie społecznościowym.

Nagrody zostaną wydane w terminie zgodnym z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody potrąci dodatkową kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności:
https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci


Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Piotr Sowiński Don Sowinczi z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 5 bcd,72-510 Wolin.

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

CHARYTATYWNA LOTERIA PASIBRZUCHÓW - 18-30.06.2024

Ogłoszenie Aktywności: Charytatywna Loteria Pasibrzuchów
Daty aktywności: 17.06.2024 - 30.06.2024
Data losowania: 30.06.2024


Opis Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy:

 • w terminie od 17.06.2024 r. do 29.06.2024 r. dokonać wpłaty darowizny w wysokości minimum 5 zł na portalu https://zrzutka.pl/podarujwakacje (Uczestnik otrzyma potwierdzenie dokonanej wpłaty na podany adres e-mail),

lub

 • w terminie od 28.06.2024 r. do 30.06.2024 r. dokonać wpłaty darowizny na zbiórkę "Podaruj wakacje dzieciom z pieczy zastępczej - lato 2024" minimum 5 zł podczas Festiwalu Pasibrzucha; Tor Wyścigów Konnych Partynice ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław (Festiwal). Wpłaty można dokonać u oznakowanych wolontariuszy w trzech punktach na terenie festiwalu (oznaczonych na mapie) poprzez wrzucenie odpowiedniej kwoty do puszki lub poprzez płatność kartą/blikiem na terminalu. Po dokonaniu wpłaty Uczestnik otrzyma od wolontariusza kupon z wpisaną kwotą darowizny,
 • zarejestrować się na stronie https://podarujwakacje.org poprzez wypełnienie formularza. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera:

-imię i nazwisko,
- nr tel.,
- adres e-mail,
- kwotę wpłaconej darowizny,
- wyrażenie zgody na udział w loterii oraz akceptację Regulaminu Loterii "Losofix 3 edycja" oraz Regulaminu Aktywności "Charytatywna Loteria Pasibrzuchów" poprzez zaznaczenie checkboxa.

Za każdą pełną wpłatę darowizny w wysokości 5 zł Uczestnik otrzyma jeden los (wpłaty nie sumują się). W przypadku dokonania jednorazowej wpłaty wielokrotności kwoty w wysokości 5 zł Uczestnik otrzyma dodatkowo odpowiednią liczbę ekstra losów:

 • za wpłatę darowizny w wysokości 5 zł Uczestnik otrzymuje 1 los,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 24 zł Uczestnik otrzymuje 4 losy,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 50 zł Uczestnik otrzymuje 10 losów oraz 3 ekstra losy,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 68 zł Uczestnik otrzymuje 13 losów oraz 3 ekstra losy,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 100 zł Uczestnik otrzymuje 20 losów oraz 10 ekstra losów,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 200 zł Uczestnik otrzymuje 40 losów oraz 30 ekstra losów,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 340 zł Uczestnik otrzymuje 68 losów oraz 30 ekstra losów,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 500 zł Uczestnik otrzymuje 100 losów oraz 100 ekstra losów,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 1 000 zł Uczestnik otrzymuje 200 losów oraz 250 ekstra losów,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 2 500 zł Uczestnik otrzymuje 500 losów oraz 750 ekstra losów,
 • za wpłatę darowizny w wysokości 5 000 zł Uczestnik otrzymuje 1 000 losów oraz 1 750 ekstra losów.

Jeden Uczestnik może wziąć udział w Aktywności dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia ww. wymagań.

Uczestnicy dokonujący wpłaty podczas Festiwalu są zobowiązani do zachowania kuponu otrzymanego przez wolontariusza z wpisaną wpłaconą kwotą darowizny.

Nagrody:

Nagrody dodatkowe:

 • 2 bilety na Survival Race - miejski bieg z przeszkodami (dowolny dystans, sezon 2025) o wartości 200 zł,
 • voucher o wartości 500 zł do sklepu internetowego SFD (ważny 6 mc.),
 • weekend w hotelu Elements Świeradów-Zdrój o wartości 1 200 zł (do wykorzystania do 21.12.2024 r. z wyłączeniem świąt i długich weekendów),
 • 100 kaw Monko o wartości 1 500 zł*,
 • 100 burgerów Pasibus o wartości 1 800 zł (do wykorzystania do końca 2024 r.)*,

Nagroda główna:

voucher na wakacje.pl o wartości 10 000 zł wraz z dodatkową kwotą w wysokości 1 111 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wygranej (regulamin: https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html).

Łączna pula nagród wynosi 16 311 zł brutto.

*realizacja wygranej polega na umówieniu się z dostawcą nagrody na konkretny dzień, w ciągu którego laureat może odebrać maksymalnie 100 kaw/burgerów.
Monko - dojazd 30 km od Wrocławia, konieczne podłączenie pod prąd siłowy 7kW, 16 lub 32A, niezbędnyvpłaski teren 6x2.
Pasibus - dojazd do 100 km od Wrocławia (przy większej odległości - 2,5 zł/km w dwie strony), do wybrania 4 burgery z wcześniej ustalonego menu, konieczne podłączenie siłowe 32A, 3 fazy, pięciobolcowa wtyczka, 10kw, wymiary food trucka to 3x6 metrów - należy zapewnić wjazd i miejsce do ustawienia.

Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się na Festiwalu około godz. 19:00 (organizator wydarzenia zastrzega możliwość przesunięcia +/- 1 godz.) przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: ul. Wielopole 12, 31-072 Kraków).

W pierwszej kolejności zostaną wylosowane zwycięskie losy do nagród dodatkowych (w kolejności od najmniej do najbardziej wartościowych), a następnie losy rezerwowe I i losy rezerwowe II. Na końcu zostanie wylosowany zwycięski los do nagrody głównej oraz los rezerwowy I i los rezerwowy II.

Raz wylosowany los do nagrody dodatkowej nie bierze udziału w dalszym losowaniu tych nagród. Losy wylosowane do nagród dodatkowych biorą udział w losowaniu nagrody głównej.

Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę dodatkową oraz nagrodę główną w Aktywności.

Powiadomienie o wygranej i wydanie nagród:

Po wylosowaniu laureatów do danej nagrody, na ekranie wyświetli się zanonimizowany adres e-mail oraz identyfikator zarejestrowanego zgłoszenia. Następnie, w bazie zgłoszeń, zostanie odszukany nr tel. podany przy wylosowanym zgłoszeniu, pod który zostanie wykonana jedna próba połączenia (7 sygnałów). W przypadku odebrania telefonu przez zwycięzcę zostanie on powiadomiony o rodzaju wygranej nagrody oraz poproszony o podejście do sceny, o ile będzie obecny na Festiwalu. Brak obecności na Festiwalu lub nieodebranie telefonu nie powoduje utraty prawa do nagrody.

W przypadku obecności laureatów na Festiwalu zostanie zweryfikowane:

 • w przypadku wpłaty darowizny na portalu https://zrzutka.pl/podarujwakacje - czy adres e-mail oraz wpłacona kwota są tożsame z danymi podanymi w formularzu,
 • w przypadku wpłaty darowizny na Festiwalu - czy podana w formularzu wpłacona kwota jest tożsama z kwotą wpisaną przez wolontariusza na kuponie.

Jeżeli ww. adresy e-mail nie będą tożsame lub kwota darowizny podana w formularzu będzie wyższa niż faktycznie wpłacona, taki laureat traci prawo do nagrody, które przechodzi na laureata, którego los został wylosowany jako rezerwowy I, a następnie jako rezerwowy II. W tym przypadku cały proces zostanie powtórzony.

Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, nagrody zostaną wydane laureatom osobiście w formie fizycznych voucherów za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Dodatkowo laureat nagrody głównej będzie zobowiązany podpisać oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (zgodnie z wymogami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.) oraz podać na potwierdzeniu odbioru nagrody: adres wraz z kodem i miejscowością, numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.

W przypadku, jeżeli laureaci nie będą obecni na Festiwalu, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, zostanie do nich wysłana wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu), z informacją dotyczącą wygranej oraz:

 • nagrodą w postaci elektronicznego vouchera (w przypadku pozytywnie zweryfikowanych laureatów nagród dodatkowych dokonujących wpłaty na portalu https://zrzutka.pl/podarujwakacje),
 • linkiem do formularza zwycięzcy (w przypadku laureata nagrody głównej oraz laureatów nagród dodatkowych dokonujących wpłaty na Festiwalu), do którego należy dołączyć:
 • zdjęcie/skan otrzymanego od wolontariusza kuponu z wpisaną wpłaconą kwotą darowizny,
 • oraz, w przypadku laureata nagrody głównej: adres wraz z kodem i miejscowością oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia i obywatelstwo. Dodatkowo laureat nagrody głównej będzie zobowiązany przesłać podpisane oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (zgodnie z wymogami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.). Wzór oświadczenia dostarczy Organizator.

Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdy laureat nie wypełni formularza w podanym terminie, lub kwota wpisana przez wolontariusza na dołączonym zdjęciu/skanie kuponu będzie niższa, niż podana w formularzu, nagroda nie zostanie przyznana i prawo do niej przejdzie na Uczestnika, którego los został wylosowany jako rezerwowy I lub odpowiednio rezerwowy II. Zostanie on powiadomiony o prawie do nagrody maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych następujących po ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany laureat utracił prawo do nagrody.

W przypadku pozytywnej weryfikacji, nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą mailową, na adresy podane w formularzach.

Wszystkie nagrody zostaną wydane w terminie zgodnym z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody potrąci dodatkową kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/


Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/


Polityka prywatności:
https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci


Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Spuro Radosław Owczarczyk z siedzibą we Wrocławiu, ul. IBN Siny Awicenny 32/35, 54-619 Wrocław. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://politykaprywatnosci.podarujwakacje.org

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

10 LAT LATAJĄCEGO DYWANU - 18.06-18.08.2024

Ogłoszenie Aktywności: 10 lat Latającego Dywanu
Daty aktywności: 18.06.2024 - 18.08.2024
Data losowania: 26.08.2024


Uczestnik:

Uczestnikiem Aktywności może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (czyli dokonująca wskazanego w Opisie Aktywności zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym sprzedażą detaliczną lub hurtową produktów).


Opis Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy w terminie między 18.06.2024 r. a 18.08.2024 r. zakupić dowolną usługę dostępną na stroniehttps://latajacydywan.com/loteria-10-lecie-firmy/, a następnie, po jej opłaceniu i realizacji zarejestrować się na ww. stronie, poprzez wypełnienie formularza. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane, które muszą być tożsame z danymi podanymi w złożonym zamówieniu:

 • imię i nazwisko,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • dokładny adres, pod który zamawiana była usługa,
 • wyrażenie zgody na udział w loterii oraz akceptację Regulaminu Loterii „Losofix 3 edycja” oraz Regulaminu Aktywności „10 lat Latającego Dywanu” poprzez zaznaczenie checkboxa.

Po prawidłowej rejestracji zgłoszenie otrzyma unikalny numer, który weźmie udział w losowaniu nagród.

W przypadku, gdy podane w formularzu dane nie będą znajdowały się w bazie zamówień lub będą różne od podanych przy zamówieniu, takie zgłoszenie zostanie wykluczone z losowania.

Jeden Uczestnik może wziąć udział w Aktywności dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia ww. wymagań.

Nagrody:

1 nagroda I stopnia w postaci wielofunkcyjnego urządzenia Thermomix TM6 o wartości 6 500 zł wraz z kwotą w wysokości 722 zł, która zostanie pobrana na poczet zryczałtowanego podatku od wygranej.

3 nagrody II stopnia, każda w postaci odkurzacza Dyson Cyclone V10 Absolute o wartości 2 081 zł

2 nagrody III stopnia, każda w postaci kwoty w wysokości 500 zł

Łączna pula nagród wynosi 14 465 zł brutto.

Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: ul. Wielopole 12, 31-072 Kraków).

Do każdej nagrody zostanie wylosowany zwycięski numer oraz numer rezerwowy. Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Aktywności.

W pierwszej kolejności zostaną wylosowane zwycięskie numery do nagród (w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych nagród), a następnie numery rezerwowe.

Raz wylosowany numer nie bierze udziału w dalszym losowaniu.


Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, do zwycięzców zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją dotyczącą wygranej oraz linkiem do formularza zwycięzcy, w którym laureat będzie zobowiązany podać:

 • w przypadku laureatów nagrody III stopnia – nr krajowego (polskiego) rachunku bankowego,
 • w przypadku laureatów nagrody I i II stopnia – adres wraz z kodem i miejscowością, dodatkowo laureat nagrody w I stopnia podaje numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego otrzymania.

Dodatkowo laureaci mogą zostać powiadomieni o wygranej oraz o wysyłce ww. e-maila poprzez kontakt telefoniczny.

W przypadku, gdy laureat nie wypełni formularza w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana i prawo do niej przejdzie na uczestnika, którego los został wylosowany jako rezerwowy. Zostanie on powiadomiony o prawie do nagrody maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych następujących po ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany uczestnik powinien prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy.

Wydanie nagrody:

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone laureatom przelewem, na wskazany w formularzu zwycięzcy numer konta bankowego.

Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone laureatom przez przedstawiciela Firmy Zarządzanie i Konsulting Marcin Karpiński na adres podany w formularzu zwycięzcy, po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w zwycięskim zgłoszeniu oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie nagrody zostaną wydane w terminie zgodnym z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody potrąci dodatkową kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Firma Zarządzanie i Konsulting Marcin Karpiński. z siedzibą w Legnicy, ul. Płk. K. Myrka 5/12, 59-220 Legnica. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://latajacydywan.com/wp-content/uploads/2021/08/polityka-prywatnosci.pdf

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

ROWER NA WAKACJE - 01.06-15.07.2024

Ogłoszenie Aktywności: Rower na wakacje
Daty aktywności: 01.06-15.07.2024
Data losowania: 22.07.2024


Uczestnik:

Uczestnikiem Aktywności może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (czyli dokonująca wskazanego w Aktywności zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym sprzedażą detaliczną lub hurtową produktów).

Nagród w Aktywności nie mogą otrzymać pracownicy Przedsiębiorstwa Handlowego "SABO" sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Suwałkach (16-400) ul. Ludwika Waryńskiego 26, Nofsza sp. z o.o. ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu niniejszej Aktywności jest zarówna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.


Zasady aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy, w terminie między 01.06.2024 r. a 15.07.2024 r., zakupić dowolne produkty za kwotę nie mniejszą niż 200 zł brutto (na jednym dowodzie zakupu), znajdujące się w ofercie Przedsiębiorstwa Handlowego "SABO" sp. z o.o., sp. k. w jednym z ośmiu poniżej wymienionych, stacjonarnych sklepów:

- STOBUD, ul. Kowalskiego 2a, Suwałki

- STOBUD, ul. Mazurska 16, Gołdap

- STOBUD, ul. Kazimierza Wielkiego 10a, Giżycko

- STOBUD, ul. Sucharskiego 2a, Augustów

- STOBUD, ul. Wiewiórcza 66, Białystok

- STOBUD, ul. Główna 53, Łapy

- SABO, ul. Ludwika Waryńskiego 26, Suwałki

- STOBUD, ul. Jana Matejki 8A, Ełk,

Za ww. zakup Uczestnik otrzyma przy kasie Kupon, który po prawidłowym wypełnieniu, należy wrzucić do zabezpieczonej urny, widocznej przy kasach. Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera:

- imię i nazwisko

- nr telefonu

- adres e-mail

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych Przedsiębiorstwa SABO

- wyrażenie zgody na udział w loterii oraz akceptację Regulaminu Loterii "Losofix 3 edycja" oraz Regulaminu Aktywności "Rower na wakacje".

Za jednorazowy zakup dowolnych produktów za minimum 200 zł brutto można otrzymać wyłącznie jeden Kupon, nawet w przypadku, gdy zakup odpowiada wielokrotności kwoty 200 zł brutto.

Kupony, które nie będą zawierały ww. danych oraz zgód nie biorą udziału w losowaniu.

Jeden Uczestnik może wziąć udział w Aktywności dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia ww. wymagań.


Nagrody:

8 rowerów każdy o wartości 1 290 zł brutto.

Łączna pula nagród wynosi 10 320 zł brutto.


Losowanie:

Losowania nagród odbędą się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa, w sposób ręczny, spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych Kuponów wrzuconych do urn. Losowanie odbędzie się w następujący sposób:

- spośród Kuponów wrzuconych do urny w danym sklepie zostanie wylosowany zwycięski Kupon, a następnie kupon rezerwowy,

- do każdego sklepu przynależy 1 nagroda,

- po wylosowaniu każdego Kuponu, Komisja dokona jego weryfikacji - jeśli Kupon spełnia warunki Regulaminu, wówczas zostanie oznaczony jako zwycięski lub jako rezerwowy,

- raz wylosowany Kupon nie wraca do urny.

Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Aktywności.


Powiadomienie o wygranej:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez kontakt telefoniczny i/lub mailowy w przeciągu 3 dni kalendarzowych, liczonych od dnia losowania lub od dnia, w którym wcześniejszy laureat utracił prawo do nagrody.


Wydanie nagrody:

Nagrody zostaną wydane osobiście w sklepie, z którego został wylosowany zwycięski Kupon, po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi na Kuponie oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku, jeżeli laureat nie zgłosi się po odbiór nagrody w przeciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia powiadomienia o wygranej, nagroda przechodzi na uczestnika, którego Kupon został wylosowany jako rezerwowy do tej nagrody.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności:
https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci


Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Przedsiębiorstwo Handlowe "SABO" sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Suwałkach (16-400) ul. Ludwika Waryńskiego 26. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://sabo.pl/polityka,21

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

WIOSENNA LOTERIA RYOBI - 24.05 - 22.06.2024

Czas trwania Aktywności: od dnia 24.05.2024 roku do dnia 22.06.2024 roku.

Daty losowań nagrody głównej: 10.06.2024 roku oraz 24.06.2024 roku.

Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynnościprawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obszar Aktywności: obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakupów uprawniających do udziału wAktywności, uczestnik dokonuje w hipermarketach budowlano - dekoracyjnych sieci Leroy Merlin,których lista znajduje się na stronie internetowej: https://www.leroymerlin.pl/ w zakładce „Mapa stronsklepów” (dalej „hipermarket Leroy Merlin”).

Produkty objęte Aktywnością: dowolne elektronarzędzia oraz narzędzia ogrodowe marki RYOBI®dostępne w asortymencie hipermarketów Leroy Merlin. Aktywność nie obejmuje akcesoriów markiRYOBI® do ww. elektronarzędzi oraz narzędzi ogrodowych oraz pozostałych akcesoriów markiRYOBI® (ich zakup nie uprawnia do dokonania zgłoszenia w Aktywności).

Wymagana Aktywność – wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania Aktywności:

a. zakup w dowolnym hipermarkecie Leroy Merlin nie mniej niż jednego produktu objętegoAktywnością (elektronarzędzia oraz narzędzia ogrodowe marki RYOBI®),

b. dokonanie zgłoszenia w Aktywności tj. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego nastronie internetowej https://loteriaryobi.pl/ poprzez podanie wymaganych danych i oświadczeń.

Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń w Aktywności, pod warunkiem, że każdezgłoszenie zostanie potwierdzone odrębnym dowodem zakupu.

Zakup Produktów przed lub po wskazanym terminie Aktywności nie uprawnia do wzięcia udziałuw Aktywności.

Uczestnik zobowiązany jest zachować dowód zakupu.

Nagrodami w Aktywności są:

a. nagrody dzienne: nagroda pieniężna o wartości 100,00 zł brutto – 300 nagród o łącznejwartości 30 000,00 zł brutto,

b. Nagroda główna o łącznej wartości 5 657,97 zł brutto, w postaci zestawu narzędzi o wartości5 091,97 zł brutto oraz dodatkowej kwoty w wysokości 566,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznejwartości 11 315,94 zł brutto. Dodatkowa kwota w wysokości 566,00 zł brutto nie podlegawypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na rzecz zapłatyzryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii.

Łączna wartość puli nagród: 41 315,94 zł brutto.

Zestaw narzędzi stanowiący nagrodę główną składa się z:

a. Wielofunkcyjny kompresor 18V, funkcja kompresji/dekompresji, wyłączenie przydowolnym wybranym ciśnieniu, popmpuje podwójny materac dmuchany w zaledwie 45sekund lub oponę rowerową do 65 PSI/4,5 bara w zaledwie 25 sekund, wersja bezakumulatora i ładowarki,

b. Wyrzynarka 18V, 2 x brzeszczot, wersja bez akumulatora i ładowarki,

c. Reflektor punktowy 18V, emituje maksymalnie 2500 lumenów, 3 tryby jasności, a wiązkaosiąga odległość do 600m, Hak karabińczyka - łatwe zawieszenie,

d. Bezszczotkowy odkurzacz pionowy 18V, wersja bez akumulatora i ładowarki,

e. Głośnik ONE+ z technologią Bluetooth®,

f. Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V, 2-biegowa 0-500 / 0-1800 obr/min., moment obr. 50Nm. Wiercenie w drewnie 38mm, w metalu 13mm, w betonie 13mm, dioda LED, zestawzawiera 2x akumulator 2.0 Ah, ładowarkę, torbę,

g. Podkaszarka 18V, szerokość koszenia 23 cm, automatyczne wysuwanie szpuli, wersjabez akumulatora i ładowarki,

h. Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm, wersja bez akumulatora i ładowarki,

i. Dmuchawa 18V, stała prędkość, prędkość powietrza 145km/h, objętość powietrza7,1m3/min, wentylator osiowy, wersja bez akumulatora i ładowarki,

j. Akumulator litowo-jonowy ONE+ 4.0 Ah HIGH ENERGY,

k. Torba na narzędzia średniego rozmiaru ze wzmocnionym dnem z polipropylenu, paskiemz wyściełanym naramiennikiem i wzmocnionymi uchwytami, zamykana na pojedynczyzamek błyskawiczny. Połączenie tkanin poliestrowych Denier 600 (korpus) i 1680(otwarte kieszenie). Wyposażona w 6 wewnętrznych otwartych kieszeni.


Jeden uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród dziennych, pod warunkiem, że każda nagrodadotyczy innego zgłoszenia w Aktywności.

Losowanie i wyłonienie zwycięzców:

Sposób przyznania nagród dziennych:

1. Nagrody dzienne są przyznawane w sposób losowy w oparciu o czas dokonania Zgłoszeniawedług poniższych wytycznych:

a. w terminie Aktywności od dnia 24.05.2024 roku do dnia 22.06.2024 roku przypada 300nagród dziennych (po 10 nagród na każdy dzień),

b. do każdej nagrody dziennej przynależy zwycięska godzina z zakresu godzinowego od00:00:00 do 23:59:59 (np. 12:34:45) (dalej „Godzina”),

c. zwycięskie Godziny wraz z wskazaniem daty są umieszczone na liście – lista ta jestdokumentem poufnym i dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych,

d. każda nagroda dzienna wraz z odpowiadającym jej dniem i zwycięską Godziną jestwprowadzona do systemu informatycznego obsługującego rejestrację zgłoszeń w Loterii,

e. zwycięska Godzina decyduje o tym, kiedy nastąpi wygrana nagroda dzienna zgodnie ztrybem pkt 2 poniżej.

2. Laureatem nagrody dziennej w Loterii zostaje osoba, która jako pierwsza dokona zgłoszenia wAktywności o zwycięskiej Godzinie (która przynależy do danego dnia i nagrody dziennej) lub jakopierwsza dokona Zgłoszenia po upływie zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden zUczestników nie dokona Zgłoszenia o zwycięskiej Godzinie, która przynależy do danego dnia iNagrody dziennej).

3. Po dokonaniu Zgłoszenia, następuje udostępnienie jednego zakrytego pola e-Zdrapki. Uczestnikjest zobowiązany odsłonić pole e-Zdrapki, pod którą ukryty jest symbol lub informacja o wygranejl ub jej braku.

4. Po dokonaniu i zarejestrowaniu Zgłoszenia następuje udostępnienie jednego zakrytego pola e-Zdrapki. Uczestnik jest zobowiązany odsłonić pole e-Zdrapki, pod którą ukryty jest symbolwygranej lub informacja o braku Nagrody. W przypadku wygrania nagrody dziennej, poodsłonięciu zakrytego pola e-Zdrapki na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranejnagrodzie dziennej. W przypadku niewygrania nagrody dziennej, po odsłonięciu pola e-Zdrapkipojawi się informacja o braku wygranej.

Sposób przyznania nagród głównych:

Losowania nagrody głównej nastąpią w dniach:

a. 10.06.2024 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramachAktywności i zarejestrowanych w systemie zgłoszeń w terminie od 24.05.2024 roku do7.06.2024 roku zostanie wylosowana 1 nagroda główna,

b. 24.06.2024 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramachAktywności i zarejestrowanych w systemie zgłoszeń w terminie od 8.06.2024 roku do22.06.2024 roku zostanie wylosowana 1 nagroda główna.

Na każdą z nagród głównych wylosowane zostaną 3 zgłoszenia w następującej kolejności: zwycięskiezgłoszenie, zgłoszenie rezerwowe pierwsze oraz zgłoszenie rezerwowe drugie. Wyniki losowaniabędą dostępne na stronie https://loteriaryobi.pl/ nie później niż 15.07.2024 roku.

Powiadomienie o wygranej i wysyłka nagród:

Zwycięzca każdej nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail naadres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnialosowania nagród. Wiadomość e-mail zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełniazwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularzzwycięzcy oraz załączyć do tego formularza zdjęcie/skan dowodu zakupu, który dotyczy zwycięskiegozgłoszenia w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacjąo nagrodzie. Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane:

a. W przypadku nagrody dziennej: imię i nazwisko, numer krajowego (polskiego) rachunkubankowego, na który przelana zostanie nagroda pieniężna,

b. W przypadku nagrody głównej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL,numer i serię dokumentu tożsamości. W przypadku braku numeru PESEL, Zwycięzca jestzobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo,

c. Dołączany do formularza zwycięzcy dowód zakupu Produktu musi zawierać datę i numertożsamy z danymi podanymi w zgłoszeniu do loterii. Zdjęcie/skan musi zawierać czytelnydowód Zakupu promocyjnego widoczny w całości.

Na żądanie Organizatora, Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oryginał dowodu zakupu, któregozdjęcie zostało dołączone do zwycięskiego zgłoszenia. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałychwarunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody. Nagrody zostaną wysłane na adresy lub nrkont bankowych podane w formularzach zwycięzców do 08.08.2024 roku.


Regulamin loterii „Losofix 3. edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie:
https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3. edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności:
https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci


Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Aktywności: "Wiosenna Loteria Ryobi" prowadzonej w ramach loteriipromocyjnej “Losofix 3 edycja” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza sp. z o.o.ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywnościbędą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz.1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnieobowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celuprzyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydanianagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnychwynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii iobowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwaniaLoterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnegoobowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych.Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenieLoterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tymzakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogąmieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jestLoteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy zOrganizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ichsprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu wkwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowegoprzeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczyłinspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lubpisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

STAR RALLY POLAND - 14.05 - 14.07.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix: STAR RALLY POLAND
Daty aktywności: 14.05.2024 - 14.07.2024
Data losowania: 19.07.2024

Zasady Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy, w terminie między 14.05.2024 r. a 14.07.2024 r., zakupić e-book na stronie https://starrallypoland.pl. Po dodaniu e-booka do koszyka zakupowego konieczne jest wyrażenie zgody na udział w loterii oraz zaakceptowanie Regulaminu Loterii „Losofix 3 edycja” oraz Aktywności “STAR RALLY POLAND”, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Za zakup 1 e-booka Uczestnik otrzymuje 1 kod QR, który bierze udział w losowaniu. W jednej transakcji jest możliwy zakup kilku e-booków, a tym samym otrzymanie kilku kodów QR. Jednorazowy zakup 3 lub 5 e-booków jest objęty rabatem:

- przy zakupie 3 szt. e-booków, Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości 33,33% - łączna kwota do zapłaty wyniesie 78 zł brutto.

- przy zakupie 5 szt. e-booków Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości 49,23% - łączna kwota do zapłaty wyniesie 99 zł brutto.

Po dokonaniu zamówienia Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w loterii wraz z ilością przyznanych kodów QR na podany w zamówieniu adres e-mail.

Jeden Uczestnik może wziąć udział w Aktywności dowolną ilość razy, a tym samym otrzymać dowolną liczbę kodów QR na losowanie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia ww. wymagań.

Nagrody:

Nagroda I stopnia w postaci samochodu STAR 266 o wartości 10 000 zł brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 1 111 zł brutto, która zostanie przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranej. Samochód jest w pełni sprawny, w dobrym stanie oraz posiada komplet dokumentacji technicznej.

Nagroda II stopnia w postaci vouchera na opony Apollo o wartości 3 000 zł brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 333 zł brutto, która zostanie przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranej.

Nagroda III stopnia w postaci wyprawy śladami Generała Maczka z Ekipą „STAREM 266 Dookoła Świata” o wartości 2 000 zł.

Łączna pula nagród wynosi 16 444 zł brutto.

Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem:ul. Wielopole 12, 31-072 Kraków).

Nagrody będą losowane w następującej kolejności:

1. Nagroda II stopnia

2. Nagroda III stopnia

3. Nagroda I stopnia

W losowaniu nagród biorą udział jedynie opłacone zamówienia.

Do każdej nagrody zostanie wylosowany jeden zwycięski kod QR.

Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Aktywności.

Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, do zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją dotyczącą wygranej oraz linkiem do formularza zwycięzcy, w którym laureat będzie zobowiązany podać:

- imię i nazwisko,

- adres wraz z kodem i miejscowością,

w przypadku nagrody I oraz II stopnia - numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo,

Dodatkowo laureat nagrody I stopnia jest zobowiązany przesłać podpisane oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (zgodnie z wymogami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.). Wzór oświadczenia dostarczy Organizator.

Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 14 dni, liczonych od dnia jego otrzymania.

Dodatkowo zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni telefonicznie o wyniku losowania oraz o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.

W przypadku, gdy laureat nie wypełni formularza w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana.


Wydanie nagrody:

Nagroda I stopnia zostanie wydana osobiście, po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w formularzu zwycięzcy oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Nagroda II i III stopnia zostanie wysłana pocztą/kurierem na adres podany w formularzu zwycięzcy.

Wszystkie nagrody zostaną wydane w terminie zgodnym z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody potrąci dodatkową kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie Organizatora www.losofix.pl.

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest Nofsza sp. z o.o.

Polityka prywatności:

https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci


Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych Uczestników Aktywności jest Stowarzyszenie STAR RALLY POLAND, 34-713 Skawa 574. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: www.starrallypoland.pl.

Administratorem danych laureatów Aktywności jest NOFSZA sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na którego zlecenie prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

ODJAZDOWA LOTERIA ARVAL STORE - 29.04 - 22.06.2024

Ogłoszenie Aktywności: Odjazdowa loteria Arval Store

Daty aktywności: 29.04.2024 - 22.06.2024

Data losowania: 24.06.2024


Zasady Aktywności:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy w terminie między 29.04.2024 r. a 22.06.2024 r. przyjść do punktu stacjonarnego Arval Store przy al. Wilanowskiej 372, 02-765 Warszawa (wjazd od al. Wilanowskiej 370) i w punkcie przeznaczonym do udziału w loterii wypełnić elektroniczny formularz na przeznaczonym do tego iPadzie. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • nr telefonu (z polskiej numeracji),
 • adres e-mail,
 • wyrażenie zgody marketingowej,
 • wyrażenie zgody na udział w loterii oraz akceptację Regulaminu Loterii „Losofix 3 edycja” oraz Aktywności „Odjazdowa loteria Arval Store”

Za prawidłowe wypełnienie formularza jest przyznawany jeden los. Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jeden los w losowaniu nagród (nawet w przypadku kilkukrotnego wypełnienia formularza). Formularze, które nie będą zawierały ww. danych oraz zgód nie wezmą udziału w losowaniu.


Nagrody:

 • I stopnia: miesięczne korzystanie z samochodu Ford Mustang oraz roweru elektrycznego Romet o wartości 3 567 zł brutto wraz z kwotą 396 zł brutto, która zostanie potrącona przez organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej,
 • II stopnia: miesięczne korzystanie z samochodu Ford Bronco o wartości 3 321 zł brutto wraz z kwotą 369 zł brutto, która zostanie potrącona przez organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej,
 • III stopnia: miesięczne korzystanie z samochodu Ford Tourneo o wartości 3 075 zł brutto wraz z kwotą 342 zł brutto, która zostanie potrącona przez organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej.

Łączna pula nagród wynosi 11 070 zł brutto.


Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa w sposób ręczny.

Nagrody zostaną wylosowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowej. Do każdej nagrody zostanie wylosowany zwycięski los oraz los rezerwowy I i los rezerwowy II. Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Aktywności.


Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, do zwycięzców zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją dotyczącą wygranej oraz linkiem do formularza zwycięzcy, w którym laureat będzie zobowiązany podać:

 1. adres wraz z kodem i miejscowością,
 2. numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego otrzymania.

Dodatkowo zwycięzcy nagród mogą zostać powiadomieni telefonicznie o wyniku losowania oraz o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.

W przypadku, gdy laureat nie wypełni formularza zwycięzcy w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana i prawo do niej przejdzie na uczestnika, którego los został wylosowany jako rezerwowy I, a następnie ewentualnie jako rezerwowy II. Laureat rezerwowy zostanie powiadomiony o prawie do nagrody maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych następujących po ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany zwycięzca powinien prawidłowo wypełnić formularz.


Wydanie nagród:

Nagrody zostaną wydane w Arval Store przy al. Wilanowskiej 372, 02-765 Warszawa (wjazd od al. Wilanowskiej 370), po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w formularzu zwycięzcy oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w terminie między 01.07- 31.08.2024 r.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody potrąci dodatkową kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności:
https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci


Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://www.arval.pl/ogolne/polityka-danych-osobowych

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na którego zlecenie prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

WIOSENNA LOTERIA RYOBI - 26.04 - 18.05.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Wiosenna Loteria Ryobi

Czas trwania Aktywności: od dnia 26.04.2024 roku do dnia 18.05.2024 roku.
Data losowania nagrody głównej: 20.05.2024 roku.

Uczestnik:

Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obszar Aktywności:

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, region Pomorze. Zakupy uprawniające do udziału w Aktywności, uczestnik dokonuje w marketach budowlanych BAT, których lista znajduje się na stronie internetowej: www.bat.pl w zakładce „Znajdź oddział” (dalej „market BAT”).

Produkty objęte Aktywnością:

Dowolne elektronarzędzia oraz narzędzia ogrodowe marki RYOBI dostępne w asortymencie marketów BAT. Aktywność nie obejmuje akcesoriów marki RYOBI do ww. elektronarzędzi oraz narzędzi ogrodowych oraz pozostałych akcesoriów marki RYOBI (ich zakup nie uprawnia do dokonania zgłoszenia w Aktywności).

Wymagana Aktywność:

Wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania Aktywności:

 • zakup w dowolnym markecie BAT nie mniej niż jednego produktu objętego Aktywnością (elektronarzędzia oraz narzędzia ogrodowe marki RYOBI),
 • dokonanie zgłoszenia w Aktywności tj. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://loteriaryobi.pl/ poprzez podanie wymaganych danych i oświadczeń.

Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń w Aktywności, pod warunkiem, że każde zgłoszenie zostanie potwierdzone odrębnym dowodem zakupu.

Zakup Produktów przed lub po wskazanym terminie Aktywności nie uprawnia do wzięcia udziału w Aktywności.

Uczestnik zobowiązany jest zachować dowód zakupu.


Nagrodami w Aktywności są:

 • nagrody dzienne: nagroda pieniężna o wartości 100,00 zł brutto – 46 nagród o łącznej wartości 4 600,00 zł brutto,
 • nagroda główna o łącznej wartości 5 567,98 zł brutto, w postaci zestawu narzędzi o wartości 5 010,98 zł brutto oraz dodatkowej kwoty w wysokości 557,00 zł brutto, która nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii.

Łączna wartość puli nagród: 10 167,98 zł brutto.

Zestaw narzędzi stanowiący nagrodę główną składa się z:

 • Mini kompresor 18 V, inflator/deflator, automatyczna funkcja przerywania pompowania, wersja bez akumulatora i ładowarki,
 • Wyrzynarka 18V, 2 x brzeszczot, wersja bez akumulatora i ładowarki,
 • Reflektor punktowy 18V, emituje maksymalnie 2500 lumenów, 3 tryby jasności, a wiązka osiąga odległość do 600m, Hak karabińczyka - łatwe zawieszenie,
 • Bezszczotkowy odkurzacz pionowy 18V, wersja bez akumulatora i ładowarki,
 • Głośnik ONE+ z technologią Bluetooth®,
 • Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V, 2-biegowa 0-500 / 0-1800 obr/min., moment obr. 50 Nm. Wiercenie w drewnie 38mm, w metalu 13mm, w betonie 13mm, dioda LED, zestaw zawiera 2x akumulator 2.0 Ah, ładowarkę, torbę,
 • Podkaszarka 18V, szerokość koszenia 23 cm, automatyczne wysuwanie szpuli, wersja bez akumulatora i ładowarki,
 • Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm, wersja bez akumulatora i ładowarki,
 • Dmuchawa 18V, stała prędkość, prędkość powietrza 145km/h, objętość powietrza 7,1m3/min, wentylator osiowy, wersja bez akumulatora i ładowarki,
 • Akumulator litowo-jonowy ONE+ 4.0 Ah HIGH ENERGY,
 • Średnia torba na narzędzia ze wzmocnionym dnem z polipropylenu, paskiem z wyściełanym naramiennikiem i wzmocnionymi uchwytami, zamykana na pojedynczy zamek błyskawiczny. Połączenie tkanin poliestrowych Denier 600 (korpus) i 1680 (otwarte kieszenie). Wyposażona w 6 wewnętrznych otwartych kieszeni.

Jeden uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród dziennych, pod warunkiem, że każda nagroda dotyczy innego zgłoszenia w Aktywności.


Losowanie i wyłonienie zwycięzców:

Sposób przyznania nagród dziennych:

Nagrody dzienne są przyznawane w sposób losowy w oparciu o czas dokonania Zgłoszenia według poniższych wytycznych:

 • w terminie Aktywności od dnia 26.04.2024 roku do dnia 18.05.2024 roku przypada 46 nagród dziennych (po 2 nagrody na każdy dzień),
 • do każdej nagrody dziennej przynależy zwycięska godzina z zakresu godzinowego od 00:00:00 do 23:59:59 (np. 12:34:45) (dalej „Godzina”),
 • zwycięskie Godziny wraz z wskazaniem daty są umieszczone na liście – lista ta jest dokumentem poufnym i dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych,
 • każda nagroda dzienna wraz z odpowiadającym jej dniem i zwycięską Godziną jest wprowadzona do systemu informatycznego obsługującego rejestrację zgłoszeń w Loterii,
 • zwycięska Godzina decyduje o tym, kiedy nastąpi wygrana nagroda dzienna zgodnie z trybem pkt 2 poniżej.

Laureatem nagrody dziennej w Loterii zostaje osoba, która jako pierwsza dokona zgłoszenia w Aktywności o zwycięskiej Godzinie (która przynależy do danego dnia i nagrody dziennej) lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po upływie zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o zwycięskiej Godzinie, która przynależy do danego dnia i Nagrody dziennej).

Po dokonaniu Zgłoszenia, następuje udostępnienie jednego zakrytego pola e-Zdrapki. Uczestnik jest zobowiązany odsłonić pole e-Zdrapki, pod którą ukryty jest symbol lub informacja o wygranej lub jej braku.

Po dokonaniu i zarejestrowaniu Zgłoszenia następuje udostępnienie jednego zakrytego pola e-Zdrapki. Uczestnik jest zobowiązany odsłonić pole e-Zdrapki, pod którą ukryty jest symbol wygranej lub informacja o braku Nagrody. W przypadku wygrania nagrody dziennej, po odsłonięciu zakrytego pola e-Zdrapki na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranej nagrodzie dziennej. W przypadku niewygrania nagrody dziennej, po odsłonięciu pola e-Zdrapki pojawi się informacja o braku wygranej.


Sposób przyznania nagrody głównej:

Losowanie nagrody głównej nastąpi w dniu 20.05.2024 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramach Aktywności. Wylosowane zostaną 3 zgłoszenia w następującej kolejności: zwycięskie zgłoszenie, zgłoszenie rezerwowe pierwsze oraz zgłoszenie rezerwowe drugie. Wyniki losowania będą dostępne na stronie https://loteriaryobi.pl/ nie później niż 10.06.2024 roku.


Powiadomienie o wygranej i wysyłka nagród:

Zwycięzca każdej nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród. Wiadomość e-mail zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy oraz załączyć do tego formularza zdjęcie/skan dowodu zakupu, który dotyczy zwycięskiego zgłoszenia w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie. Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane:

 • W przypadku nagrody dziennej: imię i nazwisko, numer krajowego (polskiego) rachunku bankowego, na który przelana zostanie nagroda pieniężna,
 • W przypadku nagrody głównej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i serię dokumentu tożsamości. W przypadku braku numeru PESEL, Zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo,
 • Dołączany do formularza zwycięzcy dowód zakupu Produktu musi zawierać datę i numer tożsamy z danymi podanymi w zgłoszeniu do loterii. Zdjęcie/skan musi zawierać czytelny dowód Zakupu promocyjnego widoczny w całości.

Na żądanie Organizatora, Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oryginał dowodu zakupu, którego zdjęcie zostało dołączone do zwycięskiego zgłoszenia. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody. Nagrody zostaną wysłane na adresy lub nr kont bankowych podane w formularzach zwycięzców do 04.07.2024 roku.


Regulamin loterii „Losofix 3. edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3. edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności:
https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci


Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych osobowych uczestników Aktywności "Wiosenna Loteria Ryobi" prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix 3 edycja” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora(Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

MonsterMind - WYGRAJ DUCATI MONSTER! - 26.04 - 07.07.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix: MonsterMind – Wygraj Ducati Monster!
Daty aktywności: 26.04.2024 - 07.07.2024
Data losowania: 09.07.2024


Wymagana aktywność:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagrody należy, w terminie między 26.04.2024 r. a 07.07.2024 r., zakupić na stronie https://sklep.motormind.pl/ e-book lub dokonać dowolnego zakupu za minimum 149 zł brutto. Po dodaniu produktu/produktów do koszyka zakupowego należy wyrazić zgodę na udział w loterii oraz zaakceptować regulamin aktywności, przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Nr zamówienia będzie odpowiadał nr losu w losowaniu nagrody – jedno zamówienie to jeden los. Nr zamówienia zostanie podany w mailu zwrotnym ze sklepu internetowego oraz na paragonie/FV.

W jednej transakcji możliwy jest zakup wyłącznie jednego e-booka.

Za jednorazowe zakupy dowolnych produktów za minimum 149 zł brutto można otrzymać wyłącznie jeden los, nawet w przypadku, gdy zakup odpowiada wielokrotności kwoty 149 zł brutto. W przypadku, gdy zakup dotyczy e-booka oraz dowolnych produktów za minimum 149 zł brutto, wówczas uczestnik otrzymuje wyłącznie 1 los.

Jeden uczestnik może dokonać dowolnej liczby zakupów, a tym samym otrzymać dowolną liczbę losów na losowanie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia ww. wymagań.

W losowaniu nagrody biorą udział jedynie opłacone zamówienia.


Nagrody:

Przewidziano jedną nagrodę składającą się z:

 • Motocyklu Ducati Monster S4R rok produkcji 2003, 83kW o wartości 3 690 zł Motocykl jest w pełni sprawny, w dobrym stanie oraz posiada komplet dokumentacji technicznej.
 • Kombinezonu skórzanego Rebelhorn Veloce o wartości 1 200 zł
 • Kasku HJC RPHA 71 o wartości 1 549 zł
 • Kwoty 715 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranej

Łączna pula nagród wynosi 7 154 zł brutto.


Losowanie:

Losowanie nagrody odbędzie się spośród wszystkich losów w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem:ul. Wielopole 12, 31-072 Kraków).

Do nagrody zostanie wylosowany jeden zwycięski los.

Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, do zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją dotyczącą wygranej oraz linkiem do formularza zwycięzcy, w którym laureat będzie zobowiązany podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres wraz z kodem i miejscowością,
 • numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 10 dni, liczonych od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdy laureat nie wypełni formularza w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana.


Wydanie nagrody:

Nagroda zostanie wydana osobiście, po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w formularzu zwycięzcy oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie zgodnym z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”.

Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody potrąci dodatkową kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.


Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności:
https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci


Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Agata Nowak MotorMind z siedzibą w Poznaniu, ul. Osinowa 2B, lok. 7, 61-451 Poznań. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://sklep.motormind.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci-RODO/21

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA ANKIETA OBI - 01.04 - 30.06.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Ankieta OBI
Daty aktywności: 01.04.2024 - 30.06.2024
Data losowania: 11.07.2024


Wymagana aktywność:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród, należy dokonać zakupu z asortymentu sklepu OBI w dniach 01.04.2024 r. - 30.06.2024 r., a następnie wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.obi.pl/ankieta. Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.04.2024 i po dniu 30.06.2024), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.


Nagrody:

Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):

● Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1 000 zł

● Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w\ wysokości 500 zł

● Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł

Łączna pula nagród wynosi 3 500zł.

Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą w sklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl


Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nr telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni liczonych od daty losowania.


Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową do 18.08.2024 r.


Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl.

Organizatorem loterii Losofix 3 edycja jest Nofsza sp. z o.o.


Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych uczestników aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa.

Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawodostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA WIELKANOCNA - 30.03 - 09.04.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Loteria Wielkanocna
Daty aktywności: 30.03.2024 - 09.04.2024
Data losowania: 10.04.2024

Wymagana aktywność:

W celu wzięcia udziału w loterii i otrzymania losu na losowanie nagród, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej: https://zdrapkawielkopostna.pl/ Formularz zostanie zatwierdzony jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
Jeden uczestnik może wziąć udział w loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełni powyższe warunki.

Nagrody:

- Voucher wycieczkowy do biura misjatravel.pl o wartości 4 000 zł (sposób realizacji vouchera znajduje się w regulaminie określonym przez misjatravel.pl, zamieszczonym w Załączniku do niniejszej aktywności)
- Voucher na mapę zdrapkę do mapsy.me o wartości 100 zł
- Voucher zniżkowy o wartości 150 zł do realizacji w Domu Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym w Żelichowie na Żuławach
- Kamerka o wartości 150 zł
- Zestaw kawy o wartości 150 zł

Łączna pula nagród w Loterii wynosi 4 550 zł brutto.

Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się pod adresem: ul. Śląska 10 (Sołacz), 60-614 Poznań, poprzez ręczne wylosowanie losu z urny.

Nagrody zostaną rozlosowane w kolejności od najmniej do najbardziej wartościowych.
Do każdej nagrody zostanie wylosowany zwycięski los. Wylosowany los wraca do urny i bierze udział w dalszych losowaniach. Jedna osoba może wygrać dowolną liczbę nagród.

Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania nagród, do zwycięzców zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją dotyczącą wygranej oraz prośbą o potwierdzenie udziału w „Loterii Wielkanocnej”. Laureaci nagród rzeczowych zostaną poproszeni także o podanie adresu do wysyłki wygranej.

Dodatkowo laureat nagrody w postaci vouchera wycieczkowego do biura misjatravel.pl o wartości 4 000 zł, otrzyma w ww. wiadomości e-mail link do formularza zwycięzcy, w którym będzie zobowiązany podać:
a. imię i nazwisko,
b. adres wraz z kodem i miejscowością,
c. numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Zwycięzcy są zobowiązani przesłać wiadomość zwrotną z potwierdzeniem wzięcia udziału w „Loterii Wielkanocnej” oraz, w przypadku laureatów nagród rzeczowych, adresem pocztowym, a laureat nagrody w postaci vouchera wycieczkowego do biura misjatravel.pl o wartości 4 000 zł, dodatkowo uzupełnić otrzymany formularz zwycięzcy w przeciągu 7 dni kalendarzowych.

W przypadku, gdy laureat nie spełni powyższego warunku w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana.
W razie niewydania nagród organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia losowania uzupełniającego, które odbędzie się 22.04.2024 r.


Wydanie nagród:

Nagrody zostaną wysłane na adres e-mail lub adres pocztowy zwycięzców zgodnie z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.


Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/
Organizatorem loterii pt Losofix jestnofsza.pl

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych uczestników aktywności jest MAPSY.me z siedzibą w Toruniu, przy ul. Stromej 5/1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://zdrapkawielkopostna.pl/polityka-prywatnosci/
Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk. Administratorzy danych osobowych uczestników Loterii będą każdorazowo szczegółowo wskazani (nazwa, adres, dane do kontaktu) na stronie www.losofix.pl podczas ogłoszenia aktywności, o których mowa w par 8 pkt 3 Regulaminu. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.ZAŁĄCZNIK - WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA WYCIECZKOWEGO


Voucher obowiązywać będzie na wybrane programy pielgrzymkowe spośród:
- Gruzja do początków chrześcijaństwa - 8 dni
- Włochy śladami św. O. Pio - 8 dni
- Włochy śladami św. Rity i Franciszka - 8 dni
- Pielgrzymka do Włoch Północnych - 8 dni
- Pielgrzymka do Włoch - Rzym i Neapol - 8 dni
- Pielgrzymka Fatima i Santiago de Compostela - 8 dni (pokrywamy wyłącznie termin w październiku za 4299 zł. Za inne terminy należy dopłacić do pełnej ceny wyjazdu).
- Pielgrzymka lotnicza do Medjugorie - 4 dni
- Wypoczynek z Misją: Medjugorie - 8 dni
- Pielgrzymka na Maltę
- Pielgrzymka na Sycylię - 8 dni
- Pielgrzymka na Litwę - 5 dni
- Pielgrzymka do Lourdes - 4 dni
- Pielgrzymka do Barcelony - 5 dni

Regulamin vouchera
Voucher jest jednorazowy i traktowany jako zniżka od ceny podstawowej w PLN na pielgrzymkę dla jednej lub dwóch osób w rezerwacji/1 voucher. Różnica w cenie wyjazdu nie jest zwracana, jeśli pielgrzymka jest tańsza, ani nie dopłacamy do droższego wyjazdu. Zwycięzca otrzyma unikatowy kod rabatowy, który obniży wartość pielgrzymki w formularzu rezerwacyjnym. Rezerwację można zrobić online przez stronę www.misjatravel.pl lub telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta tel. 61 333 22 38. Prosimy o dodanie w uwagach do rezerwacji informacji „wygrana w Loterii Wielkanocnej”. Voucher będzie ważny rok od wyników, czyli do 10.04.2025 – do tego dnia włącznie należy dokonać rezerwacji terminu pielgrzymki. W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontakt z Misja Travel przed dokonaniem rezerwacji.

ŚMIGUS DYNGUS - 27.03 - 03.04.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Śmigus Dyngus
Daty aktywności: 27.03.2024 - 03.04.2024
Data losowania: 04.04.2024

Wymagana aktywność:


Warunkiem udziału w loterii i otrzymania losu na losowanie nagród, jest reakcja pod postem (np. lajk lub komentarz) na jednym z portali społecznościowych:

https://www.linkedin.com/in/wkoczorowski/
https://www.instagram.com/loteria.org.pl
https://www.instagram.com/konkursywygrywamy/?hl=pl
https://www.facebook.com/loteriaORGpl

Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 losy – jeden los jest przyznawany za reakcję pod postem na jednym portalu.


Nagrody:

Wiadro Ocynk 15 l o wartości 26 zł lub pistolet na wodę (zabawka) o wartości 89 zł lub elektroniczny voucher do serwisu Allegro o wartości 100 zł.

Losowanie:

Losowanie nagrody odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków).

Do nagrody zostanie wylosowany jeden zwycięski los.

Powiadomienie o wygranej:

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, poprzez prywatną wiadomość w serwisie społecznościowym, w którym polubił post.

W w/w wiadomości laureat zostanie poproszony o podanie, w przeciągu 7 dni kalendarzowych, rodzaju nagrody, którą wybiera oraz, w zależności od dokonanego wyboru, adresu pocztowego (w przypadku nagrody rzeczowej) lub adresu e-mail (w przypadku elektronicznego vouchera) do jej wysyłki.


W przypadku, gdy laureat nie spełni powyższego warunku w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana.


Wydanie nagród:

Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail lub adres pocztowy zwycięzcy zgodnie z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”.Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/

Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl


Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych uczestników aktywności jest MAPSY.me z siedzibą w Toruniu, przy ul. Stromej 5/1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://zdrapkawielkopostna.pl/polityka-prywatnosci/

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk. Administratorzy danych osobowych uczestników Loterii będą każdorazowo szczegółowo wskazani (nazwa, adres, dane do kontaktu) na stronie www.losofix.pl podczas ogłoszenia aktywności, o których mowa w par 8 pkt 3 Regulaminu. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

BĄDŹMY W KONTAKCIE! - 19.02 - 19.05.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Bądźmy w kontakcie!

Daty aktywności: 19.02.2024 - 19.05.2024
Data losowania: 20.05.2024

Wymagana aktywność:

Aby wziąć udział w loterii i otrzymać jeden los, należy zapisać się do newslettera Nofszej, dostępnego pod adresem: www.losofix.pl/newsletter/ między 19.02.2024 r. a 19.05.2024 r. Los otrzymuje każda osoba, która wypełni wszystkie wymagane dane i wyrazi zgody marketingowe. Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jeden los. Zapis do newslettera przed startem aktywności lub po jej zakończeniu nie uprawnia do udziału w losowaniu.

Nagrody:

Nagrodą w Aktywności: “Bądźmy w kontakcie” jest kwota 500 zł przekazana Laureatowi przelewem, na wskazany przez niego numer konta bankowego.
Łączna pula Nagród w Loterii wynosi 500 zł.
Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie, Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalenty rzeczowe i pieniężne.

Losowanie:

Losowanie Nagród odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków).

Do Nagrody zostanie wylosowany zwycięski Los oraz Los rezerwowy 1. Raz wylosowany los nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

Wydanie nagród:

Laureat nagrody zostanie powiadomiony o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie lub mailowo. Wraz z informacją o nagrodzie otrzyma formularz zwycięzcy, na którego wypełnienie Laureat będzie miał 7 dni liczonych od dnia jego wysłania. Laureat, który nie wypełni formularza w/w terminie utraci prawo do nagrody. W takim przypadku prawo do nagrody przejdzie na laureata, którego los został wylosowany jako rezerwowy.

Nagroda zostanie przelana na rachunek bankowy podany w formularzu zwycięzcy.


Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/

Organizatorem loterii pt. Losofix jest nofsza.pl


Informacje dot. danych osobowych

Administratorem danych uczestników i laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk.Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA ANKIETA OBI! - 01.01.2024 - 31.03.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Loteria Ankieta OBI
Daty aktywności: 01.01.2024 - 31.03.2024
Data losowania: 11.04.2024
Nagradzana aktywność:
Aby otrzymać los i wziąć udział w losowaniu nagrody, należy dokonać zakupu z asortymentu sklepu OBI w dniach 01.01.2024 - 31.03.2024 oraz wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.obi.pl/ankieta . Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.01.2024 i po dniu 31.03.2024), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.

Nagrody:
Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):
Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1.000 zł
Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w wysokości 500 zł
Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł
Łączna pula nagród wynosi 3500zł.

Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania Aktywności.
Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą w sklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nr telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni od losowania.
Nagrody będą wysyłane drogą pocztową do 30.04.2024 r.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne pod linkiem: https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/

Organizatorem loterii Losofix jestNofsza sp. z o.o.

Administratorem danych uczestników aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danychBOSKIE ZAKUPY! 15.01.2024 - 15.03.2024

Ogłoszenie Aktywności Losofix 3 edycja: Boskie zakupy!
Daty aktywności: 15.01.2024 - 15.03.2024
Data losowania: 23.03.2024
Zasady Aktywności:
Aby wziąć udział w loterii i otrzymać jeden los, należy spełnić poniższe warunki:
 • dokonać zakupu usługi o wartości 150zł lub większej w jednym z poniższych salonów Boskie w Krakowie
  Salon Boskie ul. Bożego Ciała 29
  Salon Boskie ul. Masarska 9
  Salon Boskie ul. Pawia 5
 • wypełnić i podpisać części A i B KUPONU/FORMULARZA ZGŁOSZENIA dostępnego w salonie BOSKIE po dokonaniu zakupu usługi lub produktu; przy wypełnianiu KUPONU/FORMULARZA ZGŁOSZENIA Uczestnik zobowiązany jest podać następujące, zgodne z prawdą dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu Loterii, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez BOSKIE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie danych osobowych podanych w KUPONIE/ FORMULARZU ZGŁOSZENIA, a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Loterii, w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Loterii oraz jej przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem, wyrażeniu zgody na prowadzenie komunikacji w związku z Loterią za pomocą środków komunikacji elektronicznej/telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Uczestnik jest użytkownikiem (tj. telefonu, wiadomości e-mail i SMS; urządzeń przypisanych do adresu e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie w celu przekazywania wiadomości związanych z udziałem w Loterii, w tym w celu przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Loterii w zakresie opisanym w Regulaminie, braku przynależności do grona osób wyłączonych z Loterii, o których mowa w § 8 Regulaminu Losofix 3, wyrażeniu, przez laureata nagrody I oraz nagrody II dobrowolnej zgody na wykorzystanie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w celach marketingowych/promocyjnych Organizatora oraz Boskie Group sp. z o.o.
 • Umieścić wypełnioną i podpisaną część A KUPONU/FORMULARZA ZGŁOSZENIA w pojemniku/urnie znajdującym się w strefie recepcji salonu „BOSKIE”, opatrzonego napisem „BOSKIE ZAKUPY”.
Każdy Uczestnik może otrzymać dowolną liczbę losów, pod warunkiem, że każdorazowo spełni wszystkie powyższe warunki.

Nagrody:
Nagroda I – jedna nagroda w postaci bonu na zakupy o wartości 20.000 zł brutto w sklepie stacjonarnym MOLIERA 2 w Warszawie wraz z sesją zdjęciową w czasie zakupów oraz kwota 2 222 zł, której Organizator nie wyda Laureatowi, ale przekaże na poczet podatku od nagrody.

Nagroda II – jedna nagroda w postaci bonu na zakupy o wartości 5.000 zł brutto w sklepie stacjonarnym MOLIERA 2 w Warszawie wraz z sesją zdjęciową w czasie zakupów oraz kwota 556 zł, której Organizator nie wyda Laureatowi, ale przekaże na poczet podatku od nagrody.

Nagroda III – jedna nagroda w postaci bonu na zakupy o wartości 2.000 zł brutto w sklepie stacjonarnym MOLIERA 2 w Warszawie lub sklepie internetowym www.moliera2.com

Łączna pula Nagród w Loterii wynosi 29 778 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych)

Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. We wszystkich etapach realizacji Nagrody Laureat Nagrody winien uczestniczyć osobiście.

Losowanie:

Losowanie Nagród w Loterii odbędzie się w dniu 23.03.2024 roku w FORUM PRZESTRZENIE w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 28. W trakcie losowania wylosowane zostaną KUPONY/FORMULARZE ZGŁOSZENIA w kolejności od Nagrody III do Nagrody I.
Los raz wylosowany nie wraca do puli i nie może być wylosowany ponownie.

Laureatem w Loterii zostaje osoba, która prawidłowo (tj. kompletnie) wypełniła kupon/formularz zgłoszeń i jest obecna podczas losowania. Niespełnienie tych warunków skutkuje utratą prawa do nagrody. Jeżeli kupon/formularz okaże się prawidłowy, osoba prowadząca losowanie odczyta imię i pierwszą literę nazwiska widniejącego na kuponie/formularzu. W przypadku, gdy wyczytana osoba nie zgłosi się w ciągu 3 min, liczonych od wyczytania, prawo do nagrody nie zostanie przyznane i procedura losowania zostanie powtórzona.

Nagrody będą wydawane Uczestnikom osobiście na podstawie przedstawionych przez nich części B KUPONU/FORMULARZA ZGŁOSZENIA. Brak części kuponu jest równoznaczny z odebraniem prawa do nagrody.
Do wydania Nagrody I i II niezbędne będzie przez jej laureata podpisanie formularza odbioru nagrody, w którym należy podać imię, nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości oraz numeru PESEL. Wydanie nagrody III nastąpi po pisemnym poświadczeniu odbioru nagrody, na którym widnieć będzie imię oraz nazwisko.
Dodatkowo Laureat Nagrody I zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym.
Wszystkie Nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do 31.04.2024 r


Lista Laureatów Nagród zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość zostanie ogłoszona najpóźniej dnia 30.03.2024 r. na stronie internetowej www.boskie.pl

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://losofix.pl/regulamin_losofix_3/

Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl


Administratorem danych uczestników aktywności jest BOSKIE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. BOŻEGO CIAŁA 29, 31-154 Kraków. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez BOSKIE GROUP Sp. z o.o. dostępne są tutaj: https://boskie.pl/polityka-prywatnosci/
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

Chodź po więcej! - 16.12.2023

Czas trwania aktywności: 16.12.2023
Data losowania: 18.12.2023.
Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.

Definicje:
 • „Centrum Handlowe” – oznacza nieruchomość zlokalizowaną w Sochaczewie, przy ul. Warszawskiej 119, oznaczoną znakiem towarowym „Sonata Park”, której właścicielem jest Carrefour Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 (dalej: „Partner”);
 • „Najemca” – oznacza osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną prowadzącą działalność w lokalu lub na wyspie handlowej na terenie Centrum Handlowego na podstawie umowy najmu z właścicielem Centrum Handlowego;
 • „Punkt Obsługi Loterii” – specjalnie oznakowane miejsce w Centrum Handlowym przeznaczone do obsługi Loterii, zlokalizowane na pasażu Centrum Handlowego obok salonu oznaczonego znakiem towarowym (szyldem) „Carrefour”
 • „Paragon”:
  - paragon fiskalny wydrukowany przez Najemcę ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania Loterii, dokumentujący transakcję dokonaną przez Uczestnika;
  - faktura wystawiona przez Najemcę dla Uczestnika ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania Aktywności, dokumentująca transakcję dokonaną przez Uczestnika (faktura wystawiona wyłącznie za zakup, który nie jest dokonany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (faktura konsumencka, faktura imienna);
  - rachunek wystawiony przez Najemcę dla Uczestnika ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania Aktywności, dokumentujący transakcję dokonaną przez Uczestnika.
Paragonem nie jest:
- dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
- dowód operacji z użyciem karty płatniczej;
- jakikolwiek dokument związany z czynnościami bankowymi;
- jakikolwiek znak legitymacyjny (bilet, kwit, kupon, voucher, bon, pokwitowanie, potwierdzenie, rewers, wydruk niefiskalny i in.) lub dowód księgowy (nota księgowa, obciążeniowa, dokument obrotu kasowego, magazynowego i in.)
- faktura lub rachunek wystawione dla przedsiębiorcy;
paragon fiskalny, faktura lub rachunek dokumentujące transakcję dokonaną poza terenem Centrum Handlowego lub dokonaną w innym czasie niż w okresie trwania Aktywności;
- paragon fiskalny, faktura lub rachunek dokumentujące transakcję związaną z:
  • wyrobem alkoholowym lub produktem albo usługą, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

  • wyrobem tytoniowym, papierosami elektronicznymi, pojemnikiem zapasowym, rekwizytem tytoniowym lub produktem imitującym te wyroby albo produktem, towarem lub usługą związanym z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • produktem leczniczym – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  • grą cylindryczną, grą w karty, grą w kości, zakładem wzajemnym lub grą na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  • preparatem do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotem służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

   - przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, ustala się, że w przypadku, gdy Paragon potwierdza wydatek związany z towarem, produktem lub usługą wymienionymi wyżej i jednocześnie wydatek ten jest częścią kwoty należności (sumy) za również inne produkty, towary lub usługi uwidocznione na tym dokumencie, wówczas Organizator uwzględni należność (sumę) Paragonu pomniejszoną o ten wydatek;

  • dokument ostemplowany pieczątką, który został już raz zarejestrowany w Aktywności.

Wymagana aktywność:
Aby wziąć udział w Aktywności, Uczestnik zobowiązany jest::
 1. Dokonać w Centrum Handlowym dowolnego zakupu na kwotę równą 50 zł brutto lub wyższą (udokumentowanego na 1 Paragonie) , z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  - preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
 2. W czasie trwania Aktywności w godzinach 11:00 - 19:00 w Punkcie Obsługi Loterii okazać Paragon potwierdzający dokonanie zakupu, o którym mowa w ust 1) powyżej w celu otrzymania losów.
Z Aktywności wyłączeni są pracownicy lub współpracownicy Partnera, Najemcy, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w wykonanie, organizację i przeprowadzanie Loterii lub członkowie najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

Losy:

Punkt Obsługi Loterii przyzna:
 • 1 los za każdy Paragon, na kwotę w wysokości 50,00 - 99,99 zł brutto,
 • 2 losy za każdy Paragon o kwocie równej 100,00 zł lub wyższej.
Każdy Paragon może być zgłoszony do loterii wyłącznie raz. Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Paragonów. Kwoty z różnych Paragonów nie sumują się.

Nagrody w aktywności:
5 nagród w postaci przedpłaconej karty na kwotę 1000 zł brutto.
Karta przedpłacona może być użytkowana wyłącznie zgodnie z „Regulaminem użytkowania kart przedpłaconych Up Aganae”, dostępnym pod adresem elektronicznym URL: https://static.openbenefit.pl/upkarty/REGULAMIN_UZYTKOWANIA_KART_PRZEDPLACONYCH_UP_AGANEA_01_12_2023.pdf, z zastrzeżeniem iż:
 • karta może służyć wyłącznie do nabywania towarów lub usług w sklepach znajdujących się w Centrum Handlowym;
 • jest wydawana na okaziciela;
 • jest ważna w terminie wskazanym na karcie;
 • nie można korzystać za jej pomocą z usług wypłat gotówki przy użyciu bankomatów lub w jakikolwiek inny sposób ani też dokonywać przelewów pieniężnych lub transakcji za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Łączna pula nagród wynosi: 5000 zł brutto.

Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:
Losowanie nagród nastąpi w dniu 18.12.2023 r. spośród wszystkich dokonanych w ramach Aktywności losów, które zostały przyznane dniu 16.12.2023, w godzinach 11:00 - 19:00. Podczas losowania Komisja wylosuje po jednym zwycięskim losie do każdej z nagród, następnie po jednym laureacie rezerwowym do każdej z nagród. Osoba raz wylosowana nie bierze udziału w losowaniu kolejnych nagród.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie
Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników poprzez sprawdzenie zarejestrowanego paragonu i weryfikację jego oryginalności.
Zwycięzca, który nie spełni jakichkolwiek wymagań z niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Losofix® 2 edycja, jak również Zwycięzca z którym nie będzie możliwości skontaktowania się w ciągu 5 dni roboczych od daty losowania, utraci prawo do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody, prawo do niej przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który był właścicielem losu wylosowanego jako rezerwowe.

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „Losofix® 2 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie: https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii Losofix® 2 edycja: jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://losofix.pl/pp/

Loteria Świąteczna! 11.12.2023 - 18.12.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Świąteczna!
Daty aktywności: 11.12.2023 - 18.12.2023
Data losowania: 20.12.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy, w trakcie trwania aktywności (28.11.2023 - 05.12.2023), wypełnić ankietę/lub wysłać e-maila z odpowiedziami na pytania:
 • Za co najbardziej cenisz Akrosoft?
 • Co byś u nas zmienił lub czego Ci brakuje?
Zapisy będą się odbywały na stronie akrosoft.pl.
Każdy Uczestnik może odpowiedzieć na powyższe pytania tylko jeden raz, a co za tym idzie - otrzymać wyłącznie 1 los w loterii.

Nagrody:
Voucher do sieci sklepów Rossmann o wartości 150 zł - trzy nagrody.
Łączna pula nagród wynosi 450 zł.

Losowanie:
Losowanie nastąpi dnia 20.12.2023 roku. Spośród wszystkich losów, wylosowani zostaną Laureaci trzech nagród. Los raz wylosowany nie wraca do puli i nie może być wylosowany ponownie.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom w wiadomościach e-mail, podanych podczas wykonywania aktywności.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl

Administratorem danych uczestników aktywności jest AKROSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Krasińskiego 121a/103, 87-100 Toruń.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

Święta z Nofszą! 11.12.2023 - 18.12.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Święta z Nofszą!

Daty aktywności: 11.12.2023 - 21.12.2023
Data losowania: 22.12.2023

Nagradzana aktywność:
W losowaniu bierze udział każda pocztówka z indywidualnym kodem losu. Pocztówki zostały wysłane wybranym osobom z bazy Organizatora za pomocą kuriera.

Przyznanie losu:
każda pocztówka z indywidualnym kodem jest losem w losowaniu.

Nagroda:
Klocki Lego Nasa Apollo Saturn V o wartości 794,79 zł.
Łączna wartość nagród wynosi 794, 79 zł.

Laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie do dnia 22.12.2023
Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl
Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl

Administratorem danych uczestników aktywności oraz laureatów jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.Odkrywaj z przyjemnością! 06.12.2023 - 02.01.2024


Zasady Aktywności: Odkrywaj z przyjemnością!
Czas trwania aktywności: od 06.12.2023 do 02.01.2024
Data losowania: 03.01.2024

Wymagana aktywność:
W terminie trwania aktywności, tj. od dnia 06.12.2023 do 02.01.2024 włącznie należy wypełnić i przesłać formularz dostępny na stronie MAPSY.me (oraz pobrać RABAT 10 zł) lub ZDRAPKAWIELKOPOSTNA.pl. Jeden wysłany formularz i odebrany rabat to jeden los w loterii. Każdej osobie przysługuje wyłącznie jeden los.

Nagroda:
Jedna nagroda w postaci kamery eXTREME ferguson o wartości 187, 00 zł.
Łączna pula wszystkich nagród w Aktywności wynosi 187, 00 zł.

Losowanie i wyłonienie zwycięzców:
Losowanie nagród nastąpi w dniu 03.01.2024 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramach aktywności.
Zostanie wylosowany laureat oraz laureat rezerwowy. W przypadku trudności ze skontaktowaniem się z Laureatem w ciągu siedmiu dni od losowania, laureat utraci prawo do nagrody i zostanie ono przekazane laureatowi rezerwowemu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja dot. danych osobowych
Administratorem danych uczestników aktywności jest MAPSY.me Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

Regulamin loterii https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii "Losofix® 2 edycja" jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności:https://losofix.pl/pp/Teatrzyki na okrągło - finał! 09.12.2023

Zasady aktywności: „Teatrzyki na okrągło - finał!”
Czas trwania aktywności:
09.12.2023
Data losowania:
11.12.2023.
Uczestnik:
osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagana aktywność:

Podczas finałowego wydarzenia z serii “Teatrzyki na okrągło”, każdy uczestnik posiadający dwanaście naklejek (zbieranych podczas całego roku na każdym z wydarzeń serii), otrzymuje jeden los, na losowanie nagród. Losy będą przyznawane przez hostessy obecne podczas finałowego wydarzenia “Teatrzyki na okrągło”, które odbędzie się w Centrum Handlowym Rondo, przy ulicy Kruszwickiej 1, 85-980 w Bydgoszczy.

Nagrodą w aktywności jest:

Jedna nagroda w postaci zestawu składającego się z:

 • karty paliwowej o wartości 600 zł
 • vouchera do Suntago w wysokości 2100 zł
 • kwoty 300 zł - środki, które nie zostaną przekazane Laureatowi, ale Organizator przeleje je na poczet podatku dochodowego.
Łączna pula nagrody wynosi: 3000 zł

Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:

Losowanie nagrody nastąpi w dniu 11.12.2023 r. spośród wszystkich dokonanych w ramach aktywności zgłoszeń, które zostały zarejestrowane w systemie w dniu 09.12.2023. Podczas losowania Komisja wylosuje jedno zwycięskie zgłoszenia oraz jedno zgłoszenie rezerwowe.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie
Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród.
Laureat, z którym nie będzie możliwości skontaktowania się w ciągu 7 dni od daty losowania utraci prawo do nagrody.W przypadku utraty prawa do nagrody, prawo do niej przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako rezerwowe.

Informacja dot. danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników aktywności: “Teatrzyki na okrągło - finał!” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix” (dalej “Loteria”) jest Partner - Agencja Komunikacji ŻYCIE 31-101 Kraków, Straszewskiego 1. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Regulamin loterii https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii "Losofix® 2 edycja" jesthttps://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności:https://losofix.pl/pp/


Loteria Zimowa! 29.11.2023 - 12.12.2023

Czas trwania aktywności: od 29.11.2023 do 12.12.2023

Data losowania: 13.12.2023

Wymagana aktywność:
W terminie trwania aktywności, tj. od dnia 29.11.2023 do 12.12.2023 włącznie należy przesłać nową rekomendację inwestora lub wysłać wiadomość o treści GRAM. Rekomendację lub wiadomość można zgosić mailem na info@polecanydekarz.pl lub za pomocą formularza Strefy Polecanego Dekarza na stronie polecanydekarz.pl
Losy:
Za każdą rekomendację zebraną na koncie Polecany Dekarz od dnia 1.01.2023 do dnia 12.12.2023 przysługuje jeden los.
Za każdą rekomendację wysłaną wraz ze zdjęciem realizacji produktu SIBA TECH przysługują dwa losy.
Za każdą rekomendację przesłaną formularzem przysługuje dodatkowy los.

Nagrodami w aktywności są:
 • zegarek cyfrowy o wartości 1099 zł - jedna nagroda
 • powerbanki solarne o wartości 149 zł - trzy nagrody
Łączna suma pula nagród wynosi 1546 zł.

Losowanie i wyłonienie zwycięzców:

Losowanie nagród nastąpi w dniu 13.12.2023 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramach aktywności.
Dla każdej z nagród zostaną wylosowani laureaci, następnie laureaci rezerwowi. Los raz wylosowany nie wraca do puli i nie może zostać ponownie wylosowany. W przypadku trudności ze skontaktowaniem się z Laureatem w ciągu siedmiu dni od losowania, laureat utraci prawo do nagrody i zostanie ono przekazane laureatowi rezerwowemu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres lub numer telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia.

Informacja dot. danych osobowych


Administratorem danych uczestników aktywności jest PlayPrint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

Regulamin loterii „Losofix” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/
Organizatorem loterii „Losofix” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://losofix.pl/pp/Społeczna Loteria Świąteczna - odpowiedz na pytania i daj sobie szansę! 20.11.2023 - 20.12.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix® 2 edycja:Społeczna Loteria Świąteczna - odpowiedz na pytania i daj sobie szansę!”

Daty aktywności: 20.11.2023 - 20.12.2023
Data losowania: 22.12.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy:
Wypełnić ankietę na stronie https://pytaniedowas.pl/, oraz wyrazić zgodę na udział w loterii poprzez podanie swojego adresu e-mail w ostatnim oknie ankiety.

Ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców powiatu Siedleckiego i miasta Siedlce, służy zbieraniu opinii na temat warunków życia w mieście Siedlce oraz wszystkich gminach Powiatu Siedleckiego.
Po prawidłowo wypełnionej ankiecie, na wskazany w niej adres e-mail wysłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z indywidualnym kodem, który będzie losem w loterii.

Każda prawidłowo wypełniona ankieta, w której podany zostanie adres e-mail to jeden los w losowaniu. Jedna osoba może wypełnić ankietę wyłącznie jeden raz.

Nagrody:
 • voucher o wartości 1500 zł na nocleg dla 2 osób w wraz ze śniadaniem i dostępem do strefy wellness (baseny, sauny, jacuzzi) w Hotelu Zamek Janów Podlaski **** - jedna nagroda
 • TRAKTOR AL-KO MINITRACK (zabawka) i zestaw 5 el śrubokrętów o wartości 440 zł zasponsorowana przez firmę Remex Narzedziadoogrodu.pl ul.Kilińskiego 20, Siedlce - jedna nagroda
 • profesjonalna sesja zdjęciowa z fotografem na polu Lawendowe Oczko wraz z bukietem lawendy do realizacji w lipcu 2024 - jedna nagroda o wartości 420 zł
 • bon o wartości 300 zł na dowolną usługę kosmetyczną w Instytucie Estetyki ul. Świrskiego 60 (I piętro), Siedlce – jedna nagroda
 • voucher o wartości 150 zł na pakiet warsztatów Lego-eksperymenty do wykorzystania do końca lutego 2024 od www.edukacjaprzezzabawe.pl – cztery nagrody
 • bon o wartości 150 zł na kolację dla dwojga w restauracji indyjskiej Sułtan Grill & Kebab, ul. Sokołowska 74, 08-110 Siedlce – jedna nagroda
 • Mieszanka Siedlecka - Zestaw kawy ziarnistej i mielonej o wartości 130 zł od RegionalnaManufakturaKawy.pl – jedna nagroda
 • voucher o wartości 120 zł na 2 zajęcia MathRiders następujące po sobie do wykorzystania do końca lutego od MathRiders Siedlce - trzy nagrody
 • bon o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów mięsnych Wierzejki – cztery nagrody
Łączna suma wartości nagród wynosi 4300 zł.

Losowanie nastąpi w kolejności: od nagrody o największej wartości, do nagrody o najmniejszej wartości.

Losowanie:
Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 22.12.2023.
Losowanie odbędzie się stacjonarnie w Purzec, przy ul. Diamentowa 71, 08-119 i będzie transmitowane online pod adresem: https://www.facebook.com/federacjaopps.
Spośród wszystkich losów zostanie wylosowany Laureat oraz Laureat Rezerwowy, oddzielnie do każdej z nagrody. W pierwszej kolejności zostaną wylosowani wszyscy laureaci dla każdej nagrody, następnie laureaci rezerwowi dla każdej z nagród. Wylosowane losy nie wracają do urny i nie biorą udziału w kolejnych losowaniach.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość e-mail. Następnie, w ciągu 7 dni, Laureat wypełni przekazany e-mailem formularz zwycięzcy zawierający dane niezbędne do wydania nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania laueratów i sprawdzenia, czy rzeczywiście spełniają wszystkie wymagania opisane w Regulaminie Aktywności, ze szczegółowym uwzględnieniem miejsca zamieszkania w obrębie Siedleckim.
Jeżeli Laureat zostanie zweryfikowany negatywnie, tj. nie spełni powyższych warunków, prawo do nagrody - po poprawnej weryfikacji - otrzyma Laureat Rezerwowy.

Nagrody rzeczowe przekazane zostaną kurierem lub osobiście - po wcześniejszym powiadomieniu i umówieniu się z Laureatem we wskazanym przez Organizatora miejscu w dogodnym dla stron terminie.

Wydanie nagród nastąpi do dnia 21.01.2024 r.

Regulamin loterii „Losofix® 2 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii „Losofix® 2 edycja” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosciAdministratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Świętojańskiej 9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail kontakt@fopps.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).Mikołajkowa Loteria Akrosoft! 28.11.2023 - 05.12.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Mikołajkowa Loteria Akrosoft!
Daty aktywności: 28.11.2023 - 05.12.2023
Data losowania: 06.12.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy, w trakcie trwania aktywności (28.11.2023 - 05.12.2023), zapisać się do newslettera na stronie akrosoft.pl. Zapis do newslettera to jeden los w losowaniu. Każdy uczestnik może zapisać się do newslettera jeden raz.

Nagrody:
Voucher do sieci sklepów Rossmann o wartości 150 zł - trzy nagrody.
Łączna pula nagród wynosi 450 zł.

Losowanie:
Losowanie nastąpi dnia 6.12.2023 roku. Spośród wszystkich losów, wylosowani zostaną Laureaci trzech nagród.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom w wiadomościach e-mail, podanych w newsletterze.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl


Administratorem danych uczestników aktywności jest AKROSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Krasińskiego 121a/103, 87-100 Toruń.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danychBLACK WEEK w Galerii Zdrój! 20.11.2023 - 25.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix® 2 edycja: BLACK WEEK w Galerii Zdrój!
Daty aktywności: 20.11.2023 - 25.11.2023
Data losowania: 27.11.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy:
 • Dokonać zakupu dowolnych produktów z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  - preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Zakupów należy dokonać na dowolną kwotę w Centrum Handlowym Galeria Zdrój znajdującej się przy ulicy Podhalańskiej 26, 44-268 Jastrzębie-Zdrój i zachować dowód zakupu.

 • Zgłosić udział w loterii poprzez udostępnienie komentarza zawierającego numer dowodu zakupu w Centrum Handlowym Galeria Zdrój w dniach trwania Aktywności pod postem znajdującym się na Facebooku, na oficjalnym fanpage’u Centrum Handlowego, pod adresem: https://www.facebook.com/zdroj.galeria

Nagrody:
Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 1000 złotych, do wykorzystania w Galerii Zdrój.

Każdy zgłoszony w komentarzu pod postem paragon to jeden los w loterii. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę paragonów.

Losowanie:
Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.11.2023 roku. Spośród wszystkich losów zostanie wylosowany Laureat oraz Laureat Rezerwowy.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. W celu weryfikacji spełnienia warunków aktywności, zostanie on poproszony o przesłanie, w ciągu 4 dni, dowodu zakupu, którego numer będzie tożsamy z numerem podanym w komentarzu pod postem oraz na którym będą znajdowały się dane sklepu z Centrum Handlowego Galerii Zdrój, a data zakupu będzie zgodna z czasem trwania aktywności.
Jeżeli Laureat zostanie zweryfikowany negatywnie, tj. nie spełni powyższych warunków, prawo do nagrody - po poprawnej weryfikacji - otrzyma Laureat Rezerwowy.

Nagroda przekazana zostanie kurierem za potwierdzeniem odbioru poprzez podpisanie dokumentu w postaci protokołu odbioru nagrody.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).BLACK WEEK w Galerii Słowiańskiej! 20.11.2023 - 25.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix® 2 edycja: BLACK WEEK w Galerii Słowiańskiej!
Daty aktywności: 20.11.2023 - 25.11.2023
Data losowania: 27.11.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy:
 • Dokonać zakupu dowolnych produktów z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Zakupów należy dokonać na dowolną kwotę w Centrum Handlowym Galeria Słowiańska znajdującej się przy ulicy Jeleniogórskiej 42, 59-900 Łagów i zachować dowód zakupu.

 • Zgłosić udział w loterii poprzez udostępnienie komentarza zawierającego numer dowodu zakupu w Centrum Handlowym Galeria Słowiańska w dniach trwania Aktywności pod postem znajdującym się na Facebooku, na oficjalnym fanpage’u Centrum Handlowego, pod adresem: https://www.facebook.com/galeriaslowianska
Nagrody:
Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 1000 złotych, do wykorzystania w Galerii Słowiańskiej.

Każdy zgłoszony w komentarzu pod postem paragon to jeden los w loterii. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę paragonów.

Losowanie:
Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.11.2023 roku. Spośród wszystkich losów zostanie wylosowany Laureat oraz Laureat Rezerwowy.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. W celu weryfikacji spełnienia warunków aktywności, zostanie on poproszony o przesłanie, w ciągu 4 dni, dowodu zakupu, którego numer będzie tożsamy z numerem podanym w komentarzu pod postem oraz na którym będą znajdowały się dane sklepu z Centrum Handlowego Galerii Słowiańskiej, a data zakupu będzie zgodna z czasem trwania aktywności.
Jeżeli Laureat zostanie zweryfikowany negatywnie, tj. nie spełni powyższych warunków, prawo do nagrody - po poprawnej weryfikacji - otrzyma Laureat Rezerwowy.

Nagroda przekazana zostanie kurierem za potwierdzeniem odbioru poprzez podpisanie dokumentu w postaci protokołu odbioru nagrody.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).BLACK WEEK w Galerii Morena! 20.11.2023 - 25.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix® 2 edycja: BLACK WEEK w Galerii Morena!
Daty aktywności: 20.11.2023 - 25.11.2023
Data losowania: 27.11.2023
Nagradzana aktywność:
Aby wziąć udział w losowaniu należy:
 • Dokonać zakupu dowolnych produktów z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  - preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Zakupów należy dokonać na dowolną kwotę w Centrum Handlowym Galeria Morena znajdującej się przy ulicy Schuberta 102A, 80-172 Gdańsk i zachować dowód zakupu.

 • Zgłosić udział w loterii poprzez udostępnienie komentarza zawierającego numer dowodu zakupu w Centrum Handlowym Galeria Morena w dniach trwania Aktywności pod postem znajdującym się na Facebooku, na oficjalnym fanpage’u Centrum Handlowego, pod adresem: https://www.facebook.com/galeriamorenagdansk


Nagrody:
- Dwie nagrody w postaci karty podarunkowej o wartości 500 złotych, do wykorzystania w Galerii Morena
- Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 1000 złotych, do wykorzystania w Galerii Morena

Każdy zgłoszony w komentarzu pod postem paragon to jeden los w loterii. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę paragonów. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku wylosowania jednego Uczestnika do kilku nagród, Uczestnik otrzyma tylko tę nagrodę, do której wylosowany był za pierwszym razem.

Losowanie:
Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.11.2023 roku. Spośród wszystkich losów zostanie wylosowany Laureat oraz Laureat Rezerwowy, oddzielnie do każdej z nagrody.
Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. W celu weryfikacji spełnienia warunków aktywności, zostanie on poproszony o przesłanie, w ciągu 4 dni, dowodu zakupu, którego numer będzie tożsamy z numerem podanym w komentarzu pod postem oraz na którym będą znajdowały się dane sklepu z Centrum Handlowego Galerii Morena, a data zakupu będzie zgodna z czasem trwania aktywności.
Jeżeli Laureat zostanie zweryfikowany negatywnie, tj. nie spełni powyższych warunków, prawo do nagrody - po poprawnej weryfikacji - otrzyma Laureat Rezerwowy.

Nagroda przekazana zostanie kurierem za potwierdzeniem odbioru poprzez podpisanie dokumentu w postaci protokołu odbioru nagrody.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl


Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz jej Zwycięzcy/Zwycięzców jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).LOTERIA W DWA TYGODNIE DLA KAŻDEGO! 22.11.2023

Loteria promocyjna „Losofix® 2 edycja”
Zasady aktywności: „Loteria w dwa tygodnie dla każdego 22.11.2023”

Czas trwania aktywności: dokonywać zgłoszeń można od dnia 07.11.2023 roku do dnia 22.11.2023 roku, do godziny 10:00. Uczestnicy zobowiązani są wziąć udział w webinarze w godzinach 10:00 -11:30, dnia 22.11.2023 roku.

Data losowania: 22.11.2023 roku

Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagana aktywność – wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania aktywności:
zapisanie się w terminie od od dnia 07.11.2023 roku do dnia 22.11.2023 roku, do godziny 10:00 na webinar pn. “Loteria w dwa tygodnie dla każdego” poprzez wejście w link https://webinar.eura7.com/loteria-w-dwa-tygodnie-dla-kazdego-2, a następnie postępowanie według wyświetlonych wskazówek,
w dniu 22.11.2023 roku potwierdzenie swojej obecności na webinarze poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta zostanie ogłoszona przez prowadzącego webinar podczas trwania wydarzenia w przedziale czasowym wskazanym przez prowadzącego. Czas trwania webinaru: 10.00 - 11.30.

Uczestnik może posiadać w losowaniu nagrody wyłącznie 1 los. Adres e-mail podany w ankiecie musi być tożsamy z adresem podanym podczas zapisu na webinar.
Nagrodą w aktywności jest kwota w wysokości 500 zł.

Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:
Losowanie nagrody nastąpi w dniu 22.11.2023 r. spośród wszystkich uczestników webinaru, którzy spełnili warunki ww. aktywności. Podczas losowania Komisja wylosuje jednego zwycięzcę.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie

Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail (na adres e-mail podany podczas zapisu na webinar) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania nagrody. Wiadomość e-mail zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o wygranej.

Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana nagroda.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków zgodnie z powyższą procedurą, skutkuje utratą prawa do nagrody.

Nierozdysponowana w powyższy sposób nagroda pozostaje własnością Organizatora.

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników aktywności: “Loteria w dwa tygodnie dla każdego” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix® 2 edycja” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „Losofix® 2 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.nofsza.pl/
Organizatorem loterii „Losofix® 2 edycja” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

LOTERIA WIZYTÓWKOWA 08.11.2023

Loteria promocyjna „Losofix® 2 edycja”
Zasady aktywności: Loteria Wizytówkowa 08.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Wizytówkowa 08.11.2023
Daty aktywności: 08.11.2023
Data losowania: 08.11.2023
Nagradzana aktywność:
Każdy uczestnik wydarzenia GATE 61, który w dniu 8.11.2023 - w trakcie trwania wydarzenia - wrzuci do urny swoją wizytówkę, otrzyma jeden los w losowaniu. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną wizytówkę i otrzymać tylko jeden los.

Nagroda:
Voucher o wartości 1000 zł, do wykorzystania na stronie www.lot.pl

Losowanie odbędzie się na żywo, podczas wydarzenia GATE 61 przy Alei Krakowskiej 61 w Warszawie, poprzez wylosowanie z urny zwycięskiej wizytówki. Wyczytane zostanie imię, pierwsza litera nazwiska oraz firma, w której pracuje właściciel losu.
Wyczytany laureat, w ciągu 3 minut od wczytania, stawi się w wyznaczonym do tego miejscu - w innym przypadku losowanie zostanie powtórzone, a laureat utraci prawo do nagrody.
W przypadku dwóch osób, które pracują w tej samej firmie, posługują się tym samym imieniem i ich nazwiska zaczynają się na tą samą literę, przeprowadzona zostanie dodatkowa weryfikacja, mająca na celu wyznaczenie zwycięzcy, którego nazwisko zgadza się z danymi na wizytówce.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/ pod inkiem: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRg1h_WVs-lN8iUFsCiiNGPlhTBnfJ_MOc-6unRrzSGOfh06jlkvu2Z_QbaElqNKjOHK53Qn4yAUTkl/pub

Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Administratorem danych uczestników aktywności oraz laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

LOTERIA WIZYTÓWKOWA 07.11.2023

Loteria promocyjna „Losofix® 2 edycja”
Zasady aktywności: Loteria Wizytówkowa 07.11.2023

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Wizytówkowa 07.11.2023
Daty aktywności: 07.11.2023
Data losowania: 07.11.2023
Nagradzana aktywność:
Każdy uczestnik wydarzenia GATE 61, który w dniu 7.11.2023 - w trakcie trwania wydarzenia - wrzuci do urny swoją wizytówkę, otrzyma jeden los w losowaniu. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną wizytówkę i otrzymać tylko jeden los.

Nagroda:
Voucher o wartości 1000 zł, do wykorzystania na stronie www.lot.pl

Losowanie odbędzie się na żywo, poprzez wylosowanie z urny zwycięskiej wizytówki. Wyczytane zostanie imię, pierwsza litera nazwiska oraz firma, w której pracuje właściciel losu. Wyczytany laureat, w ciągu 3 minut od wczytania, stawi się w wyznaczonym do tego miejscu - w innym przypadku losowanie zostanie powtórzone, a laureat utraci prawo do nagrody. W przypadku dwóch osób, które pracują w tej samej firmie, posługują się tym samym imieniem i ich nazwiska zaczynają się na tą samą literę, przeprowadzona zostanie dodatkowa weryfikacja, mająca na celu wyznaczenie zwycięzcy, którego nazwisko zgadza się z danymi na wizytówce.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://www.losofix.pl/ pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRg1h_WVs-lN8iUFsCiiNGPlhTBnfJ_MOc-6unRrzSGOfh06jlkvu2Z_QbaElqNKjOHK53Qn4yAUTkl/pub

Organizatorem loterii pt Losofix® 2 edycja jest nofsza.pl
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Administratorem danych uczestników aktywności oraz laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danychLOTERIA ANKIETA OBI 01.10.2023 - 31.12.2023

Loteria promocyjna „Losofix”
Zasady aktywności: Loteria Ankieta OBI

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Ankieta OBI
Daty aktywności: 01.10.2023 - 31.12.2023
Data losowania: 11.01.2024
Nagradzana aktywność:
Aby otrzymać los i wziąć udział w losowaniu nagrody, należy dokonać zakupu z asortymentu sklepu OBI w dniach 01.10.2023 - 31.12.2023 oraz wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.obi.pl. Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.10.2023 i po dniu 31.12.2023), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.

Nagrody:
Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):

Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1.000 zł
Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w wysokości 500 zł
Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł
Łączna pula nagród wynosi 3500zł.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania Aktywności.
Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą w sklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nr telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni od losowania.

Nagrody będą wysyłane drogą pocztową do 31.01.2024 r.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl, pod linkiem: regulamin Losofix

Organizatorem loterii Losofix jest Nofsza sp. z o.o.

Administratorem danych uczestników aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych

BĄDŹ EKOLOGICZNY - WYBIERZ E-FAKTURĘ! 31.07.2023 - 14.09.2023

Loteria promocyjna „Losofix”
Zasady aktywności: „Bądź ekologiczny - wybierz e-fakturę”

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Bądź ekologiczny - wybierz e-fakturę

Daty aktywności: od 31.07.2023 do 14.09.2023

Data losowania: 20.09.2023 (podczas losowania wyłonionych zostanie 10 laureatów oraz 5 zgłoszeń rezerwowych)

Nagradzana aktywność: Aby wziąć udział w losowaniu należy posiadać aktywną usługę e-faktura w dniu 31.07.2023. W losowaniu udział wezmą wszystkie osoby korzystające z usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze, które wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na dzień 31 lipca 2023 r. poprzez wypełnienie i złożenie formularza
zgody na otrzymywanie e-faktur, dostępnego na stronie internetowej lub w siedzibie ZGK sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 15 w Twardogórze oraz będą mieć aktywną usługę otrzymywania e-faktur za te usługi po dniu 31 lipca 2023 r.


Nagrody:
Przelew na konto o wartości 400zł x 10 nagród Laureaci zostaną zawiadomieni o wygranej w ciągu 7 dni od losowania.
Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRg1h_WVs-lN8iUFsCiiNGPlhTBnfJ_MOc-6unRrzSGOfh06jlkvu2Z_QbaElqNKjOHK53Qn4yAUTkl/pub

Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl
Administratorem danych uczestników aktywności jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Twardogórze (56-416), ul. Wrocławska 15. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.


Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

LOTERIA W 2 TYGODNIE DLA KAŻDEGO! 24.10.2023

Loteria promocyjna „Losofix”
Zasady aktywności: „Loteria w dwa tygodnie dla każdego”

Czas trwania aktywności: od godz. 15:00 dnia 12.09.2023 roku do godz. 10:00 dnia 24.10.2023 roku

Data losowania: 24.10.2023 roku
Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagana aktywność – wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania aktywności: w terminie od godziny 15:00 dnia 12.09.2023 roku do godziny 10:00 dnia 24.10.2023 roku zapisanie się na wydarzenie: webinar pn. “Loteria w dwa tygodnie dla każdego” poprzez wejście w link https://webinar.eura7.com/loteria-w-dwa-tygodnie-dla-kazdego, a następnie postępowanie według wyświetlonych wskazówek, w dniu 24.10.2023 roku potwierdzenie swojej obecności na webinarze poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta zostanie ogłoszona przez prowadzącego webinar podczas trwania wydarzenia w przedziale czasowym wskazanym przez prowadzącego. Czas trwania webinaru: 10.00 - 11.30.

Uczestnik może posiadać w losowaniu nagrody wyłącznie 1 los. Adres e-mail podany w ankiecie musi być tożsamy z adresem podanym podczas zapisu na webinar.

Nagrodą w aktywności jest kwota w wysokości 1.000 zł.

Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:
Losowanie nagrody nastąpi w dniu 24.10.2023 r. spośród wszystkich uczestników webinaru, którzy spełnili warunki ww. aktywności. Podczas losowania Komisja wylosuje jednego zwycięzcę. Losowanie odbędzie się za pomocą urządzenia losującego.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie:
Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail (na adres e-mail podany podczas zapisu na webinar) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagrody. Wiadomość e-mail zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o wygranej.

Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana nagroda.
Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków zgodnie z powyższą procedurą, skutkuje utratą prawa do nagrody.


Nierozdysponowana w powyższy sposób nagroda pozostaje własnością Organizatora.

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników aktywności: “Loteria w dwa tygodnie dla każdego” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „Losofix” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.nofsza.pl/
Organizatorem loterii „Losofix” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

LOTERIA ANKIETA OBI - 01.10.2023 - 31.12.2023

Daty aktywności: 01.10.2023 - 31.12.2023
Data losowania: 11.01.2024
Nagradzana aktywność:
Aby otrzymać los i wziąć udział w losowaniu nagrody, należy dokonać zakupu z asortymentu sklepu OBI w dniach 01.10.2023 - 31.12.2023 oraz wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.obi.pl. Każdemu uczestnikowi, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń, przyznany zostanie jeden los w losowaniu nagród.

Wypełnienie ankiety poza czasem trwania Aktywności (tj. przed dniem 01.10.2023 i po dniu 31.12.2023), nie upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu.

Nagrody:
Karty podarunkowe przeznaczone do realizacji w marketach OBI (Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa):
Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej w wysokości 1.000 zł
Trzy nagrody w postaci karty podarunkowej w wysokości 500 zł
Dziesięć nagród w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 zł
Łączna pula nagród wynosi 3500zł.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania Aktywności.
Wszelkie informacje odnośnie realizacji wygranych Kart Podarunkowych dostępne będą w sklepach OBI oraz na stronie www.obi.pl

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail lub nr telefonu podany przez uczestnika w treści zgłoszenia w ciągu 7 dni od losowania.
Nagrody będą wysyłane drogą pocztową do 31.01.2024 r.

Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl, pod linkiem: https://losofix.pl/regulamin_losofix_2/

Organizatorem loterii Losofix jest Nofsza sp. z o.o.

Administratorem danych uczestników aktywności jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danychTORIMPEX 25.09.2023 - 10.11.2023

Loteria promocyjna „Losofix”
Zasady aktywności: Loteria Torimpex

Ogłoszenie Aktywności Losofix: Loteria Torimpex
Daty aktywności: 25.09.2023 - 10.11.2023
Data losowania: 16.11.2023

Nagradzana aktywność:
- dokonanie zakupu za kwotę powyżej 50 zł, udokumentowanego na jednym paragonie,
- wypełnienie otrzymanego kuponu i wrzucenie go do urny wystawionej w sklepach.

Dane adresowe sklepów dostępne są na stronie: https://torimpex.pl/kontakt/

Przyznanie losu:
za każdy paragon na kwotę powyżej 50 zł przyznawany jest jeden los

Nagrody:

nagroda główna - 10.000 zł na kartach Torimpex wraz z kwotą pieniężną o wartości 1.111 zł przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od nagród w loteriach - jedna nagroda o łącznej wartości 11.111 zł
- rower Romet Rambler R6.0 26XL (21``) niebiesko-limonkowy - jedna nagroda o wartości 1.199 zł
- naszyjnik srebrny Apart - jedna nagroda o wartości 169 zł
- bransoletka srebrna Apart - jedna nagroda o wartości 129 zł
- czajnik elektryczny Clatronic - jedna nagroda o wartości 80 zł
- garnek Zwieger Practi Plus - jedna nagroda o wartości 119 zł
- karta Torimpex o wartości 100 zł - trzy nagrody o łącznej wartości 300 zł

Łączna wartość nagród wynosi 13.107 zł brutto

Laureaci zostaną zawiadomieni o wygranej do dnia 20.11.2023.
Regulamin loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora www.losofix.pl


Organizatorem loterii pt Losofix jest nofsza.pl

Administratorem danych uczestników aktywności jest Torimpex Trade Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Żółkiewskiego 5, 87-100.
Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.


Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

FAKT - WYGRAJ VOUCHER DO SANATORIUM 21.08.2023 - 23.08.2023

Loteria promocyjna „LosoFIX”
Zasady aktywności: „Wygraj voucher do sanatorium”


Czas trwania aktywności: 21.08.2023 r. – 23.08.2023 r.
Data losowania: 25.08.2023 r.
Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagana aktywność – wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania aktywności:
zakup przynajmniej jednego egzemplarza dziennika “Fakt” – numery wydawnicze: 193/2023, 194/2023, 195/2023,
dokonanie zgłoszenia w Loterii tj. wysyłkę tekstowej wiadomości SMS na numer 4321 o treści:,
FAKT.1 – w przypadku, gdy Uczestnik zgłasza dokonany w dniu 21.08.2023 roku zakup dziennika „Fakt” o numerze wydawniczym: 193/2023,
FAKT.2 – w przypadku, gdy Uczestnik zgłasza dokonany w dniu 22.08.2023 roku zakup dziennika „Fakt” o numerze wydawniczym: 194/2023,
FAKT.3 – w przypadku, gdy Uczestnik zgłasza dokonany w dniu 23.08.2023 roku zakup dziennika „Fakt” o numerze wydawniczym: 195/2023.

Koszt każdej wiadomości SMS jest zgody z taryfą operatora obsługującego danego uczestnika. Po dokonaniu zgłoszenia w Loterii, uczestnik otrzymuje zwrotnie wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia. Pod uwagę w Loterii będą brane również wiadomości SMS zawierające w treści spację zamiast kropki pomiędzy prefiksem FAKT, a cyfrą: FAKT 1, FAKT 2, FAKT 3.


W aktywności uwzględniane są jedynie zgłoszenia SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu, czy przy użyciu robotów komputerowych. W aktywności uwzględniane są wyłącznie SMS-y wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.

Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń do loterii pod warunkiem, że każde zgłoszenie zostanie potwierdzone odrębnym zakupem dziennika „Fakt”.

Zakup dziennika „Fakt” przed lub po wskazanym terminem aktywności nie uprawnia do wzięcia udziału

w aktywności.

Uczestnik zobowiązany jest zachować zakupiony dziennik „Fakt” w celu potwierdzenia prawa do nagrody.

Nagrodą w aktywności jest voucher uprawniający do pobytu w sanatorium z oferty Grupy Polskich Sanatoriów Polskie Sanatoria o wartości 4.000 zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 444,00 zł brutto, która nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez organizatora loterii na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w loterii. Łączna wartość nagrody wynosi 4.444,00 zł brutto.

Szczegóły realizacji vouchera zawarte są na voucherze.


Losowanie i wyłonienie zwycięzcy:
Losowanie nagrody nastąpi w dniu 25.08.2023 r. spośród wszystkich dokonanych w ramach aktywności zgłoszeń, które zostały zarejestrowane w systemie informatycznym w dniach od 21.08.2023 roku do 23.08.2023 roku. Podczas losowania Komisja wylosuje jedno zwycięskie zgłoszenia oraz trzy zgłoszenia rezerwowe.

Weryfikacja prawa do nagrody i jej wydanie
Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości SMS (na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia w Loterii) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród. Wiadomość SMS zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie.

Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, na który zostanie wysłana nagroda w postaci elektronicznej, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i serię dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL Uczestnik podaje datę urodzenia i obywatelstwo).

Na żądanie Organizatora (przedstawione w ww. wiadomości SMS informującej o wygranej), Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał zakupionego dziennego „Fakt”, którego numer wydawniczy dotyczy wylosowanego Zgłoszenia:

numer wydawniczy 193/2023 dziennika „Fakt” (zakup dokonany w dniu 21.08.2023 roku) - jeśli wylosowane zgłoszenie ma treść FAKT.1,
numer wydawniczy 194/2023 dziennika „Fakt” (zakup dokonany w dniu 22.08.2023 roku) - jeśli wylosowane zgłoszenie ma treść FAKT.2,
numer wydawniczy 195/2023 dziennika „Fakt” (zakup dokonany w dniu 23.08.2023 roku) - jeśli wylosowane zgłoszenie ma treść FAKT.3.

Weryfikowany Uczestnik jest zobowiązany wysłać ww. dokument przesyłką kurierską lub pocztową (list polecony) na adres: Biuro Nofsza, ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu tego terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, która wpłynęła na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia przez Organizatora żądania okazania oryginału dziennika „Fakt”.


Ponadto Organizator ma prawo zażądać od zwycięzcy okazania takiej liczby oryginałów egzemplarzy dziennika „Fakt”, która jest zgodna z liczbą wysłanych przez zwycięzcę SMS-ów. Numery wydawnicze dzienników „Fakt” muszą odpowiadać treści wysłanych SMS-ów zgodnie z powyższa procedurą.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków lub przesłanie dziennika „Fakt”, którego numer wydawniczy nie dotyczy treści wylosowanego zgłoszenia zgodnie z powyższą procedurą, skutkuje utratą prawa do nagrody.

W przypadku utraty prawa do nagrody, prawo do niej przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako rezerwowe 1, a następnie jeśli zajdzie taka konieczność jako rezerwowe 2 oraz rezerwowe 3. Procedura weryfikacyjna do nagrody odbywać się będzie zgodnie z ww. trybem i zakończy się najpóźniej w dniu 20.10.2023 roku.


Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail zwycięzcy najpóźniej do dnia 31.10.2023 roku.


Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników aktywności: “Wygraj voucher do sanatorium” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “Losofix” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulamin loterii „LosoFIX” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.losofix.pl/
Organizatorem loterii „LosoFIX” jest https://www.nofsza.pl/
Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

44 URODZINY ILLEGAL - URODZINY PADRE 04.08.2023 - 17.09.2023

Loteria LosoFun
Zasady Aktywności: URODZINY PADRE

Loteria realizowana jest na podstawie regulaminu dostępnego na www.losofun.pl / www.losofix.pl

Czas trwania aktywności: 04.08.2023 do 17.09.2023
Data losowania:
18.09.2023

Wymagana aktywność: dokonanie w czasie od 04.08.2023 do 17.09.2023 ZAKUPÓW w sklepie internetowym www.illegal-night.pl ZA MINIMALNA KWOTĘ 44 zł, wg zasady, że jeden zakup za minimalną kowotę 44 zł to jeden los w losowaniu nagród:

Nagrodami w aktywności są (w kolejności losowania):
1. Miejsce 44.000 tys zł w gotowce wraz z kwotą 4.889 zł przeznaczoną na podatek dochodowy od wygranej - WYPŁACA i FUDNUDJE ILLEGAL NIGHT Sp. z o.o.
2. Miejsce 4.400 zł w gotówce wraz z kwotą 489 zł przeznaczoną na podatek dochodowy od wygranej - WYPŁACA i FUNDUJE ILLEGAL NIGHT Sp. z o.o.
3. Miejsca kolejne: 44 bony na zakupy o wartości 100 zł każdy - WYPŁACA i FUNDUJE ILLEGAL NIGHT Sp. z o.o.
Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się 18.09.2023 roku wg zasady, że każdy zakup za kwotę 44 zł brutto to jeden los w losowaniu nagród. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres podany przez uczestnika w treści zgłoszenia.

Wydanie nagród zgodnie z regulaminem loterii dostępnym LosoFun.pl / LosoFix.pl

Informacja dot. danych osobowych
Administratorem danych uczestników aktywności jest Illegal Night sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków. Administratorem danych laureatów loterii jest NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe laureatów Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe laureatów Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Laureaci Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator danych osobowych uczestników wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adresy elektroniczne określone na stronie www.illegal-night.pl

Administrator danych osobowych laureatów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Ograniczenia odpowiedzialności:
Organizator loterii nie jest odpowiedzialny za treść informacji udzielanych publicznie o loterii przez Illegal Night sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków. Podmiotem odpowiedzialnym za informacje i przebieg festiwalu jest Illegal Night sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków. Fundatorem nagród jest Illegal Night sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków..

SPEEDLAND 01.07.2023 - 21.07.2023

Loteria LosoFun
Zasady Aktywności: Speedland

Loteria realizowana jest na podstawie regulaminu dostępnego na www.losofun.pl
Czas trwania aktywności: 01.07.2023 do 21.07.2023
Data losowania: 24.07.2023

Wymagana aktywność: posiadanie ważnego biletu wstępu na wydarzenie SPEEDLAND FESTIVAL 2023.

Nagrodami w aktywności są (w kolejności losowania):

voucher na przejazd DRIFT TAXI - 50 nagród o wartości 77 zł każda
voucher na szkolenie DRIFT - jedna nagroda o wartości 500 zł
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD 4.350 zł
Losowanie:

Losowanie nagród odbędzie się 24.07.2023 roku wg zasady, że każdy ważny bilet to jeden los w losowaniu nagród. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres podany przez uczestnika w treści zgłoszenia.

Wydanie nagród zgodnie z regulaminem loterii dostępnym LosoFun.pl.

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest ADRENALINE PROMOTION RAFAŁ HAZNAR z siedzibą w Miejscu Piastowym, WIDACZ 117, NIP 6842507381.

Administratorem danych osobowych laureatów Aktywności “SPEEDLAND” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “LosoFun” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe laureatów Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe laureatów Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Laureaci Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator danych osobowych uczestników wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adresy elektroniczne określone na stronie speedland.pl.

Administrator danych osobowych laureatów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Ograniczenia odpowiedzialności:

Organizator loterii nie jest odpowiedzialny za treść informacji udzielanych publicznie o loterii przez ADRENALINE PROMOTION RAFAŁ HAZNAR (organizatora SPEEDLAND FESTIVAL). Podmiotem odpowiedzialnym za informacje i przebieg festiwalu jest ADRENALINE PROMOTION RAFAŁ HAZNAR z siedzibą w Miejscu Piastowym.