REGULAMIN USŁUGI

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Loteria – loteria promocyjna organizowana przez Noszfa Sp. z o.o., której regulamin znajdziesz tu
2. Organizator loterii – Nofsza Sp. z o.o.
3. Platforma www.losofix.pl - witryna internetowa dostępna pod adresem www.losofix.pl dalej: Platforma.
4. Aktywność - loteria organizowana przez Nofsza Sp. z o.o., O zasadach nabycia losu w ramach Aktywności, uczestnicy informowani są w poszczególnych zakładkach www.losofix.pl w Części: Aktywności w wyniku zawarcia z Użytkownikiem umowy o organizację Loterii promocyjnej (dalej: Katalog Aktywności).
5. Katalog Aktywności - bezpłatna usługa elektroniczna polegająca na udostępnieniu przez Nofsza Sp. z o.o. poprzez witrynę www.losofix.pl, Uczestnikom, informacji o Aktywnościach oraz zasadach uczestnictwa w Aktywnościach zgodna Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
6. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego informacji o Aktywnościach.
7. Uczestnik – osoba fizyczna, która może brać udział w loterii zgodnie z Regulaminem loterii dostępnym na www.losofix.pl.
8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z Nofsza Sp. z o.o. umowę o organizację loterii.
9. Konsument – Uczestnik loterii, o której mowa na www.losofix.pl tj. osoba fizyczna, zawierająca z Użytkownikiem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest równie, tj. ż Użytkownikiem;
10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Uczestnik loterii, o której mowa na www.losofix.pl tj.osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
11. Strona docelowa – strona internetowa dostępna pod adresem wskazanym z Katalogu Aktywności, na której uczestnik dokonuje opisanych czynności, aby nabyć los w loterii. Korzystać z www.losofix.pl mogą zarówno Użytkownicy mający na celu organizację loterii oraz Uczestnicy.
12. Usługodawca – Nofsza Sp. z o.o. udostępniająca na www.losofix.pl Katalog Aktywności,
13. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy – Katalogu Aktywności oraz usługi konto, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.losofix.pl,
14. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem www.losofix.pl .
15. Regulamin - niniejszy regulamin.
16. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do ustalenia warunków zamówienia Aktywności.

II. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, tj. Usługę Informacyjną „Katalog Aktywności”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu Usługi Katalog Aktywności dostępnej na stronie www.losofix.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Platformy Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
6. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 5) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

III. OGŁASZANIE I UCZESTNICTWO W LOTERII

Jeśli chcesz ogłosić loterię
(jesteś Użytkownikiem)

Aby korzystać z Platformy jako Użytkownik, musi dokonać następującyc
Wypełnij formularz Zmówienia,
Opisz planowaną Aktywność – skontaktujemy się, aby ustalić dalsze kroki i zawrzeć umowę.
Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych. Zamawiający i Uczestnik ponoszą pełną odpowiedzialność za podane dane osobowe, ich prawdziwość i prawidłowość.
Do rozpoczęcia loterii wymagane jest wypełnienie właściwego formularza w systemie www.losofix.pl.
Hasło służące do logowania powinno zostać zachowane w tajemnicy i nieudostępniane podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z systemu Platforma www.losofix.pl przez osoby posługujące się jego loginem i hasłem.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie e-maila i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Użytkownicy mogą wykorzystywać do prowadzenia loterii następujące funkcje www.losofix.pl
...nie dotyczy…
Aby założyć Konto w losofix, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło.
Założenie Konta jest darmowe.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do losofix, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy office@nofsza.pl.
Reklamacje dotyczące usług elektronicznych dostępnych na www.losofix.pl można składać na adres office@nofsza.pl


IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
- zalogować się do losofix;
- wybrać opisać w formularzu Zamówienia Aktywność będącą przedmiotem Zamówienia,
- podać dane osobowe i inne dane zawarte w Formularzu Zamówienia,
- kliknąć przycisk “Zamawiam”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia,
- Po wysłaniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, co nie jest równoznaczne z akceptacji
2. Po przesłaniu Zamówienia skontaktuje się z Użytkownikiem, upoważniona osoba ze strony Organizatora loterii, w celu uszczegółowienia zasad współpracy.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY NA ORGANIZACJĘ LOTERII

1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Zamówienie może być złożone przez Klienta posiadającego Konto w www.losofix.pl
2. Po złożeniu Zamówienia Organizator Loterii niezwłocznie potwierdza jego/jej otrzymanie, na trwałym nośniku, co powoduje związanie Klienta Zamówieniem oraz jednocześnie informuje o przyjęci Zamówienia do realizacji lub o konieczności dokonania dodatkowych ustaleń co do Aktywności. .
3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Organizatora Loterii o otrzymaniu 
4. Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji lub o konieczności dokonania dodatkowych ustaleń.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Zamówienia następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.losofix.pl, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3, a także poprzez ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, w tym opisy Aktywności, podane na stronie www.losofix.pl , w szczególności w opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili zawarcia umowy na organizację umowy w firmie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ostateczne warunki organizacji loterii w ramach www.losofix.pl ustalane są w umowie, o której mowa w pkt. 2. Inne wcześniejsze ustalenia nie mają mocy wiążącej, jeśli nie znajdą się w treści umowy.

VI. NABYCIE LOSU W LOTERII 

Jeśli chcesz nabyć los w loterii
(jesteś Uczestnikiem):

1. W niektórych przypadkach udział w loterii może polegać na dokonaniu zapisu na newsletter.
W takich przypadkach pamiętaj, że:
- udział w loterii w taki sposób w sposób, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza na stronie docelowej, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu.
- Udział w loterii uważa się za potwierdzony z chwilą wyświetlenia Ci strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera.
- Jeśli udział w loterii polega na zakupie produktu na stronie docelowej, zasady dokonania zakupu oraz odpowiedzialności sprzedawcy niezgodność towar z umową regulowane przez ustawę o prawach konsumenta, znajdziesz na stronie docelowej, na której kupujesz produkty objęte zakresem loterii promocyjnej.
- Jeśli udział loterii polega na zakupie/zamówieniu treści cyfrowych (np. czasopism, książek, opracowań) – pamiętaj, że przysługują Ci prawa z ustawy o ochronie konsumentów. Postępowanie reklamacyjne związane z ewentualną niezgodnością treści cyfrowych z umową musisz kierować do sprzedawcy.
- Jeśli udział w loterii polega na wykonania określonych czynności we wskazanych serwisach społecznościowych, np. polubienie („Lajk”), wystawienie komentarza pod postem, udostepnienie otrzymasz informację dotyczącą tego co będzie się działo z Twoimi danymi osobowymi jakie przekażesz,
- Jeśli udział w loterii polega na wypełnienia formularza (podanie danych i informacji/oświadczeń́ wskazanych w formularzu) tak samo w przypadku wypełnienia ankiety otrzymasz informację dotyczącą tego co będzie się działo z Twoimi danymi osobowymi jakie przekażesz.

Pamiętaj!
www.losofix.pl jest w zakresie Aktywności jedynie stroną informacyjną (katalogiem informacji). Właściwy zakup losu w ramach loterii odbywa się na stronach docelowych. Pamiętaj, aby dokładnie śledzić zalecenia na stronie docelowej, co musisz zrobić, aby uczestniczyć w loterii.

W kwestii przebiegu loterii możesz się z nami skontaktować po adresem e-mail oraz numerem telefonu wskazanymi na www.losofix.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych związanych z Aktywnościami (nie dotyczy wymagań dla organizacji loterii jako takiej, a wymagań prawnych np. dotyczących zakupu towaru promocyjnego, zapisu na newsletter, czy innych działań objętych promocją w ramach loterii).

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania z www.losofu.pl konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
2. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0
- Mozilla Firefox od wersji 15
- Google Chrome od wersji 20.

VIII. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@nofsza.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 50/54, lokal 415 ▪ 00-695 Warszawa Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę, Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
4. W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie (z zachowaniem 14 dniowego okresu wejścia w życie), z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
2. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.10.2023.
3. Platforma www.losofix.pl dokłada wszelkich starań, aby wypełnić wymagania ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych określonych dla loterii promocyjnych oraz przepisy kodeksu cywilnego dla umów zawieranych z Użytkownikami, jak również przepisów o ochronie konsumenta, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Platformy, Uczestników lub innych 
5. Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z wybranych funkcjonalności bądź całej Platformy.
7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@nofsza.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
8. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

X. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach regulaminu powiadomieni zostaną wszyscy Użytkownicy drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email.
2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie www.losofix.pl
3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na ważność dotychczas zrealizowanych lub realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.