REGULAMIN LOTERII
LOSOFIX


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „LosoFix” („Loteria”).


§ 2


Organizatorem Loterii jest Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, numer KRS: 0000866894, NIP: 5833410227, REGON: 387388406 („Organizator”).


§ 3


Loteria urządzana jest na terenie całej Polski.

§ 4


Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 227). Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz niniejszego regulaminu („Regulamin”).


§ 5


Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk. Administratorzy danych osobowych uczestników Loterii będą każdorazowo szczegółowo wskazani (nazwa, adres, dane do kontaktu) na stronie www.losofix.pl podczas ogłoszenia aktywności, o których mowa w par 8 pkt 3 Regulaminu. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.


Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.


§ 6


Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane wynosi 90.000,00 zł brutto.§ 7


Loteria rozpoczyna się dnia 01.07.2023 roku i ostatecznie kończy w dniu 29.02.2024 roku, który jest dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG


§ 8

1. W Loterii może wziąć udział:

a) każda osoba, która ukończyła 13 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) przedsiębiorca (tj. osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

Ww. osoby i przedsiębiorcy zwani są w dalszej części Regulaminu “Uczestnikami”. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Loterii wyłącznie za zgodą ich opiekuna prawnego, przy czym zgłoszenie do Loterii może być dokonane przez tę osobę samodzielnie (wyłącznie za zgodą jej opiekuna prawnego) lub bezpośrednio przez jej opiekuna prawnego. Organizator ma prawo zażądać (w dowolnym czasie trwania Loterii) okazania pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Loterii osoby niepełnoletniej. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą praw do nagrody oraz wykluczeniem takiej osoby z Loterii.

2. 
W Loterii nie mogą brać udziału oraz otrzymać nagród pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin tych pracowników (wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych, małżonkowie, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni, opiekunowie prawni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie pozostające we wspólnym pożyciu z ww. pracownikami). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. 
Loteria organizowana jest za pomocą strony loteryjnej www.losofix.pl, na której ogłaszane są aktywności, które jest zobowiązany wykonać Uczestnik, aby przystąpić do loterii („Aktywności”).

4. 
Ze strony www.losofix.pl można korzystać za pomocą dowolnego urządzenia (komputer/tablet/smartfon) z dostępem do Internetu.

5. 
Aktywności związane są z promocją wybranych instytucji/marek/producentów – m.in. ich celem jest zwiększenie rozpoznawalności danej marki/instytucji oraz/lub poprawa wyników sprzedaży produktów tych marek/producentów. Aktywności wiążą się z koniecznością dokonania zakupu uprawniającego do udziału w Loterii lub polegają na wyrażeniu chęci przystąpienia do Loterii bez jego dokonania. Do aktywności należą m.in.:
a) dokonanie określonego zakupu,

 6. Informacje oraz szczegóły Aktywności, jaką zobowiązany jest wykonać Uczestnik w celu przystąpienia do Loterii, wraz z terminem jej wykonania i rodzajem nagród będą wskazane na stronie loteryjnej www.losofix.pl w dniach od 01.07.2023 roku do 31.12.2023 roku. Termin, w którym mogą być wykonywane Aktywności: od 01.07.2023 roku do 31.12.2023 roku.

7. 
Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która wykona daną Aktywność. Wszystkie Aktywności muszą zostać wykonane zgodnie z ich zasadami. Każdorazowo na stronie loteryjnej www.losofix.pl wraz ze szczegółami danej Aktywności zostanie wskazany dokładny czas jej wykonania.

8. Spełnienie warunku pkt 7 niniejszego paragrafu uprawniać będzie do udziału w Loterii oraz otrzymania losu/losów w losowaniu nagród. Losowania nagród odbędą się zgodnie z trybem wskazanym w par 10 Regulaminu.

9. W Loterii można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest wykonywanie Aktywności w Loterii w imieniu osób trzecich oraz/lub w imieniu osób fikcyjnych.

10. Aktywność w Loterii musi być dokonana ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Aktywności oraz wykorzystywanie innych sposobów dokonywania Aktywności niż osobiste i samodzielne dokonanie Aktywności. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Aktywności dokonanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako laureata, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie mu odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.

11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Aktywności, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu Aktywności. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapchaniem skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika.

12. W przypadku Aktywności wykonywanych w serwisach społecznościowych/portalach: Facebook, Instagram, YouTube, Organizator oświadcza, że Loteria nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana, ani też tworzona we współpracy z ww. serwisami społecznościowymi/portalami (Facebook, Instagram, YouTube). Wzięcie udziału w Loterii oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu/portalu: Facebook, Instagram, YouTube z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowaną Loterią. 


§ 9

1. W Loterii przewidziano następujące rodzaje nagród: kody elektroniczne, vouchery na zakupy w wybranych sieciach sklepów, nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne. Łączna wartość puli nagród wynosi 90.000,00 zł brutto.

2. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Prawo do otrzymania nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez zwycięzcę.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego. 

§ 10


1. Losowania w Loterii odbywać się będą w terminie od dnia 01.07.2023 roku do dnia 10.01.2024 roku - szczegółowe terminy losowań będą wskazane na stronie loteryjnej www.losofix.pl po zakończeniu danej/danych Aktywności, których to losowanie będzie dotyczyło. Każde losowanie odbywać się będzie zgodnie z trybem pkt 2-4 niniejszego paragrafu. Losowania odbędą się w biurze Organizatora przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 518 w Warszawie lub w miejscu wskazanym w opisie danej Aktywności, której to losowanie dotyczy lub online – poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków.

2. W danym losowaniu biorą udział wyłącznie losy Uczestników, którzy wykonają daną Aktywność/dane Aktywności zgodnie z ich zasadami i terminem wskazanym na stronie loteryjnej www.losofix.pl.

3. Wszystkie losowania odbywać się będą pod nadzorem Komisji Loterii, o której mowa w pkt 3 par 12 Regulaminu („Komisja”).

4. Każde losowanie odbędzie się przy użyciu urządzenia losującego albo w sposób ręczny. O sposobie losowania decyduje Komisja. W przypadku sposobu ręcznego nagroda losowana będzie w następujący sposób: do każdego losu dopuszczonego do losowania, przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie losów dopuszczonych do losowania (zwanych dalej „Liczbami Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 losów, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę
Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas po wylosowaniu cyfry, która tworzyłaby Liczbę Porządkową niewystępującą na liście losów uprawnionych do danego losowania, to losowanie tej Liczby Porządkowej jest powtarzane (poczynając od cyfry jedności i dalej odpowiednio). Losowanie Liczby Porządkowej będzie powtarzane do momentu wylosowania zestawu liczb, który pozwala na przyporządkowanie wylosowanej Liczby Porządkowej do losu (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, to w takim wypadku losowanie Liczby Porządkowej powtarza się. Losowanie Liczby Porządkowej będzie prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście losów uprawnionych do losowania. Podczas danego losowania zostaną przyznane nagrody zgodnie z wytycznymi na stronie loteryjnej www.losofix.pl.

5. Podczas danego losowania mogą zostać wylosowani Uczestnicy rezerwowi – o liczbie Uczestników rezerwowych decyduje Komisja.

6. O prawie do nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni w jeden z poniższych sposobów (zależnie od rodzaju wykonanej Aktywności):
a) informacją w aplikacji,
b) wiadomością e-mail,
c) wiadomością SMS,
d) za pomocą komunikatora w portalach

W
ciągu maksymalnie 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia danego losowania lub, w przypadku weryfikacji zwycięzcy rezerwowego, 10 dni liczonych od dnia, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik utracił prawo do nagrody. Powiadomienie zawierać będzie informacje o rodzaju wygranej nagrody oraz trybie jej wydania.


7. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika przedstawienia do wglądu stosownych zgód i oświadczeń oraz oryginału/kopii dowodu zakupu/udziału w Loterii, jeśli okaże się to niezbędne do przyznania prawa udziału w Loterii oraz otrzymania nagrody. W takim przypadku, takie żądanie zostanie przedstawione w wiadomości e-mail/SMS/w aplikacji/w komunikatorze serwisu/portalu najpóźniej do dnia 17.01.2024 roku. Żądanie zawierać będzie warunki, jakie musi spełnić Uczestnik wraz z terminem ich spełnienia. Niespełnienie warunku wskazanego w żądaniu skutkuje utratą prawa do nagrody.  

§ 111. Wyniki Loterii dostępne będą w biurze Organizatora. Wyniki danego losowania mogą być również ogłoszone na stronie loteryjnej www.losofix.pl.

2. Nagrody w formie elektronicznych kodów zostaną wysłane w wiadomości e-mail/SMS/w aplikacji/w komunikatorze serwisu/portalu najpóźniej do dnia 31.01.2024 roku.

3. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konto bankowe podane przez zwycięzcę najpóźniej do dnia 31.01.2024 roku.

4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na adresy zwycięzców najpóźniej do dnia 31.01.2024 roku.

5. Nierozdysponowane lub nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora


§ 12


1. Organizator zapewni Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii na stronie loteryjnej www.losofix.pl oraz w biurze Organizatora w trakcie trwania Loterii.

2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta:
zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 227); mieć nienaganną opinię;

a) posługiwać się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;
b) nie być skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo, Organizator powoła Komisję Loterii, której członkowie są odpowiedzialni za realizację wyznaczonych przez Organizatora czynności związanych z przebiegiem Loterii. Organizator Loterii wyda regulamin działania Komisji Loterii. Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii. 


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 13


1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 07.02.2024 roku.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Loterii. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora, tj. Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa z dopiskiem na kopercie „LosoFix” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: office@nofsza.pl.

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki. W przypadku zachowania terminu do wniesienia reklamacji drogą elektroniczną decyduje data wpływu na serwer Organizatora.

5. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 29.02.2024 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia o wyniku reklamacji).

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

7. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14


1. W sytuacji powzięcia wątpliwości, co do uprawnień Uczestnika do uzyskania nagrody w Loterii, czy też zgodności postępowania Uczestnika z Regulaminem i ogłoszoną Aktywnością, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości, w tym zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do złożenia przez niego oświadczenia, że spełnia on wszystkie wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych przez Organizatora postanowień Regulaminu. Uczestnik, który nie złoży takiego oświadczenia może zostać wykluczony z udziału w Loterii oraz utracić prawo do ewentualnej nagrody.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Laureatom, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień Regulaminu, Aktywności lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału w Loterii z Regulaminem oraz ogłoszoną Aktywnością, np.: branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby lub prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu/Aktywności lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.